Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti

 • SABAH

  SABAH – BU GÜN Sabah tamaşa günüdür, ciddi hazırlaş (S.Vəliyev); Qapının ağzında Qızyetər qarı; Əlləri qoynunda oturub bu gün (S

  Tam oxu »
 • SABAHKI

  SABAHKI – BUGÜNKÜ Sabahkı təntənənin sorağını aldılar (S.Rüstəm); Bugünkü plovun xərci də mənlədir (S

  Tam oxu »
 • SABİQ

  SABİQ – GƏLƏCƏK Sabiq tacir Ağa Qurbanı hamı tanıyırdı (Ə.Haqverdiyev); Gələcək günlərə aparmalıyam, mürəkkəb əsrimi (R

  Tam oxu »
 • SABİT

  SABİT – DƏYİŞKƏN Əsil aşiq olur sevgidə sabit (H.Cavid); Hibrid orqanizmlər daha dəyişkən olur (M.Axundov)

  Tam oxu »
 • SABİTLƏŞMƏK

  SABİTLƏŞMƏK – SƏRBƏSTLƏŞMƏK Sabit birləşmələr dilin tarixi və inkişafı prosesində yaranır və sabitləşir (Y

  Tam oxu »
 • SABİTLİK

  SABİTLİK – DƏYİŞKƏNLİK Komponentlərin mənaca qovuşuq və ayrılmaz olması frazeologizmlərin sabitliyini göstərir (H

  Tam oxu »
 • SAÇLI

  SAÇLI – KEÇƏL Keçəl qızı qoy evdə; saçlı qızı götür qaç (A.Şaiq)

  Tam oxu »
 • SADƏ

  SADƏ – ÇƏTİN Mən insanam; sadə insan əlinin; Yaratdığı nemətlərə öyünməsəm ölərəm (R.Rza); Əzizim, bu çox çətin addır (C

  Tam oxu »
 • SADƏDİL

  SADƏDİL – İNADCIL Sən ki bir sadədil uşaq idin? (Ə.Haqverdiyev); İnadcıl bir uşaq kimi özünü aparırdı (“Ulduz”)

  Tam oxu »
 • SADƏDİLLİK

  SADƏDİLLİK – İNADCILLIQ – Çar babadan imdad gözləmək, zülm yuvasına müraciət etmək nə qədər sadədillik (S

  Tam oxu »
 • SADƏLİK

  SADƏLİK – ÇƏTİNLİK Jandarm rəisi özünü sadəliyə vurub ehtiramla ayağa qalxdı (M.Hüseyn); Cavab verməyə də çətinlik çəkirdi (Ə

  Tam oxu »
 • SADƏLÖVH

  SADƏLÖVH – İNADKAR Soyuq-soyuq ağıldan sadəlövh yaxşıdır (C.Novruz); İnadkar uşaq kimi gücü çatdıqca cır-cır çığırırdı (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • SADƏLÖVHLÜK

  SADƏLÖVHLÜK – İNADKARLIQ Bir də fikirləşirdim; bəlkə bu ananın sadəlövhlüyündəndir (Mir Cəlal); Əvvəldən başladığı inadkarlıq, qürur hissi onu sözündə

  Tam oxu »
 • SADİQ

  SADİQ – XƏYANƏTKAR Sadiq adamdır, ona bel bağlamaq olar. Onun təbiəti elədir, xəyanətkardır (H.Nadir)

  Tam oxu »
 • SADİQLİK

  SADİQLİK – SATQINLIQ Ana öz övladına sadiqlik, mehribanlıq kimi hissləri aşılayırdı. Qoca bu satqınlığı bağışlayan deyil (M

  Tam oxu »
 • SAF

  SAF – ÇİRKLİ Səhərin saf və gözəl havası, kolların və meyvələrin ətri, quşların nəğmələri insana zövq-səfa verirdi (S

  Tam oxu »
 • SAFLAŞMAQ

  SAFLAŞMAQ – ÇÜRÜMƏK Neçə vaxtdı ki, orada canım çürüyürdü (S.Vəliyev); Erkən durmaq yaxşı şeydir, bədəni saflaşdırır (S

  Tam oxu »
 • SAĞ

  SAĞ – XƏSTƏ Bəli, sağları sağaldıram (S.S.Axundov); Xəstə gözlərini açdı (S.Qədirzadə). SAĞ – SOL Allah sağ əli sol ələ möhtac eləməsin (Ata

  Tam oxu »
 • SAĞA

  SAĞA – SOLA Platformanın hər tərəfi sağa doğru tərpənərək sürüşür, o biri tərəfi də sola doğru (Çəmənzəminli)

  Tam oxu »
 • SAĞALMAQ

  SAĞALMAQ – NAXOŞLAMAQ Sağalarsa həkiməm, sağalmazsa, mən kiməm? (Ata. sözü); Qanadlarını sallayıb naxoşlamısan (M

  Tam oxu »
 • SAĞDAKI

  SAĞDAKI – SOLDAKI Milis nəfərinə sağdakı və soldakı qonşu qapıların zənglərini çalmağı tapşırdı (H.Nadir)

  Tam oxu »
 • SAĞDIŞ

  SAĞDIŞ – SOLDIŞ Sevincim üzünü tutanda dağa; Sağdışım, soldışım ələmim olsun? (H.Hüseynzadə)

  Tam oxu »
 • SAĞLAM

  SAĞLAM – AZARLI Sənin kimi sağlam, vidli-fasonlu oğlan da pul haqqında danışarmı? (C.Əmirov); Azarlının yanında turşu yeməzlər (Ata

  Tam oxu »
 • SAĞLAMLIQ

  SAĞLAMLIQ – ƏLİLLİK İnsanın yaşaması üçün sağlamlıq əsas şərtdir. Əlillik pensiyası alan Səfər kənddə bir müddət tüfeyli həyat keçirmiş, sonra el-oban

  Tam oxu »
 • SAĞLIQ

  SAĞLIQ – XƏSTƏLİK Sağlıq böyük dövlətdir, qədrini bilmək gərək (Ata. sözü); Bu və ya başqa xəstəlik qana öz təsirini göstərə bilər (C

  Tam oxu »
 • SAXTA

  SAXTA – ƏSİL Onu mən bilmərrə boynumdan ataram, deyərəm kəbin saxtadır (Ə.Haqverdiyev); Döyüşçü, əsil döyüşçü olmaq lazımdır (S

  Tam oxu »
 • SAXTAKAR

  SAXTAKAR – SƏMİMİ Bir sözlə, çox saxtakar adam idi (M.İbrahimov); Səmimi dostlar kimi bir-birindən ayrıldılar (“Ulduz”)

  Tam oxu »
 • SAXTAKARLIQ

  SAXTAKARLIQ – ƏSİLLİK – Kişilik saxtakarlıq deyil, Əliqəmbərli (İ.Fərzəliyev); Əsillik, nəcabətlilik ailə ilə, köklə bağlıdır (“Azərbaycan”)

  Tam oxu »
 • SAKİT

  SAKİT – QORXULU Sakit, ağıllı adama oxşayır (S.Qədirzadə); O bizim üçün çox qorxulu adamdır (S.Vəliyev)

  Tam oxu »
 • SAKİTLƏŞMƏK

  SAKİTLƏŞMƏK – ACIQLANMAQ Onun belə arxayın danışması Əşrəfi həm sakitləşdirdi, həm də təşvişə saldı (İ

  Tam oxu »
 • SAKİTLİK

  SAKİTLİK – ÇAXNAŞIQLIQ İstirahət günü olduğundan şəhər milis idarəsində adi günlərə nisbətən sakitlikdir (C

  Tam oxu »
 • SALMAQ

  SALMAQ – ÇIXARMAQ Gecə yuxuda gah məni qayadan atırlar, gah quyu dibinə salırlar (Ə.Haqverdiyev); Quyudan xeyli daş çıxartdılar (“Azərbaycan”)

  Tam oxu »
 • SAMİT

  SAMİT – SAİT Ağız boşluğunda maneəyə rast gələrək tələffüz edilən səslər samit, əksinə, maneəsiz tələffüz olunan səslər isə sait adlanır

  Tam oxu »
 • SARALMAQ

  SARALMAQ – AĞARMAQ Rəngi günü-gündən saralır (Ə.Haqverdiyev); Məhtabanın rəngi ağarmışdı (S.Rəhimov)

  Tam oxu »
 • SARIQLI

  SARIQLI – AÇIQ Üçüncü həftə idi ki, o, gözləri sarıqlı gəzirdi (S.Qədirzadə); Qolları açıq gəzir (A.Məmmədrza)

  Tam oxu »
 • SARIMAQ

  SARIMAQ – AÇMAQ Bu saat gətirim, tənziflə sarıyım (M.İbrahimov); İndicə açacağam, sən ağlama, yaxşımı? (M

  Tam oxu »
 • SARIŞIN

  SARIŞIN – QARAŞIN Bir də qapı açıldı və içəriyə ortaboylu, sarışın, dedikcə zərif bir xanım girdi (Çəmənzəminli); Saqqallı kişi qaraşın oğlandan beş m

  Tam oxu »
 • SARSAQ

  SARSAQ – AĞILLI Bu sarsaq fikirlərin; Cəlal bir əsiridir (S.Vurğun); Hər şeydən əvvəl kəndimizə müxtəlif peşə sahibi olan ağıllı adamlar lazımdır (Ə

  Tam oxu »
 • SARSAQLAMAQ

  SARSAQLAMAQ – AĞILLANMAQ Sənsə sarsaqladın (Mir Cəlal); Əgər ağıllanmısansa, mənə yenə yoldaş Mərdanov deyə bilərsən (S

  Tam oxu »
 • SARSILMAQ

  SARSILMAQ – MÖHKƏMLƏNMƏK Sarsılır cümlə əqrəbası onun; Daima yaslı, daima məhzun (H.Cavid); O, çəkişmələrdə, vuruşmalarda möhkəmlənmişdi (“Ulduz”)

  Tam oxu »
 • SARSIMAQ

  SARSIMAQ – MÖHKƏMLƏNMƏK Gözlərin mənliyimi sarsıdır (C.Cabbarlı); Sənin sözlərin ona təsəllidir, onu möhkəmlədir

  Tam oxu »
 • SATİRA

  SATİRA – KOMEDİYA Satira nöqsanlara və zəif cəhətlərə istehza deyil, nəcib bir şimşək və ildırım allahıdır (V

  Tam oxu »
 • SATİRİK

  SATİRİK – KOMİK Satirik və komik əsərlərdən isə mütləq müsbət qəhrəman istəmək məncə, doğru olmaz (M

  Tam oxu »
 • SAVADLI

  SAVADLI – BİLİKSİZ Sənə bir savadlı adam lazımdır (Ə.Haqverdiyev); Biliksiz ömrün nə mənası var? (S.Rüstəm)

  Tam oxu »
 • SAVADSIZ

  SAVADSIZ – BİLİKLİ Mən isə savadsız bir adamam (C.Əmirov); Şəxsən mən Əzizi təşəbbüskar, bilikli bir işçi kimi, yaxşı bir mütəxəssis kimi müdafiə edir

  Tam oxu »
 • SAVAŞ

  SAVAŞ – BARIŞIQ Qurd qardaş, savaş nə gərək, ətin yerini tapmışam (A.Şaiq); Barışıq məsələləri ilə o məşğuldur

  Tam oxu »
 • SAVAŞQAN

  SAVAŞQAN – SAKİT Təbiətən savaşqan və kinli olan Kəlbiyev bu görüşlər zamanı Mina xanımla əylənməkdən çox, onun əri ilə maraqlanır

  Tam oxu »
 • SAVAŞMAQ

  SAVAŞMAQ – BARIŞMAQ Axı onsuz da bədbəxt olan bu adamlar niyə də savaşsınlar? (S.Vəliyev); Onu verim, tülkü lələ ilə məni barışdır (A

  Tam oxu »
 • SAZ

  SAZ – NAXOŞ O saz adamdır (İ.Fərzəliyev); Məni naxoş və ya xudbin hesab edir (M.İbrahimov). SAZ – SINIQ Demək ki, işiniz sazdır? (M

  Tam oxu »
 • SAZAQ

  SAZAQ – İSTİ Alışdı istiyə, dözdü sazağa; Bağladı meylini suya, torpağa (H.Hüseynzadə)

  Tam oxu »