Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti

 • EHMALCA

  EHMALCA – CƏLD Ana ehmalca uşağı qucağına aldı (M.Hüseyn); Mən də cəld ayağa durdum (Y.Əzimzadə)

  Tam oxu »
 • EHMALLI

  EHMALLI – CƏLD O, daşıqçılara yüklərin ehmallı düşürülməsini tapşırdı (S.Rəhimov); Sabir cəld irəli yeridi (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • EHMALLICA

  EHMALLICA – CƏLD Rüstəm bəy diksindi, qolunu ehmallıca xanımın qolundan xilas etdi (Çəmənzəminli); Anası cəld ayağa qalxıb, həyətə gəldi (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • EHMALLIQ

  EHMALLIQ – CƏLDLİK Üslubunda kənd sakitliyi və ehmallığı hakimdir (Mir Cəlal); İndi hər bir iş cəldlik tələb edir

  Tam oxu »
 • EHTİRAM

  EHTİRAM – NİFRƏT Ailədəki bu qarşılıqlı ehtiram indi artıq ənənə və etiqad halına gəlmişdir (M.Hüseyn); Adamla çörək kəsib üzünə gülən, dalda isə ayağ

  Tam oxu »
 • EHTİRAMLA

  EHTİRAMLA – NİFRƏTLƏ İçəri daxil olcaq Dəmirov Simona dönüb ehtiramla başını əydi və salam verdi (S.Rəhimov); Ətrafındakıları nifrətlə süzdü (“Azərbay

  Tam oxu »
 • EHTİRASLI

  EHTİRASLI – SÖNÜK Ehtiraslı gözləri ilə ona odlu bir nəzər saldı (C.Əmirov); Səndə var coşqun ehtiras alovu; Yaxar atəşlərin sönük bir evi (H

  Tam oxu »
 • EHTİŞAM

  EHTİŞAM – MATƏM İndi bayram kimi ucaldır zaman; Vətən torpağının ehtişamını (S.Vurğun); Bu matəm xəbəri kənddə heç nəyi dəyişmədi

  Tam oxu »
 • EHTİYATLA

  EHTİYATLA – CƏSARƏTLƏ Hacı Qulu... ehtiyatla quyunun yanında uzanıb diqqətlə baxdı (A.Şaiq); O cəsarətlə işə girişdi

  Tam oxu »
 • EHTİYATLANMAQ

  EHTİYATLANMAQ – CÜRƏTLƏNMƏK Mən, doğrusu, ehtiyatlanmağa başladım (Q.Qantəmir); Onları əyləndirməyə, cürətləndirməyə çalışırdım (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • EHTİYATLI

  EHTİYATLI – DİQQƏTSİZ Çıxdım küçəyə və ehtiyatlı keçib getdim (C.Məmmədquluzadə); Diqqətsiz olması narahatlıq doğurur

  Tam oxu »
 • EHTİYATSIZ

  EHTİYATSIZ – TƏDBİRLİ Bəzən ehtiyatsız, kiçik bir xəta; Böyük faciələr yaradır, demək (S.Vurğun); Görünür sən məndən tədbirlisən (İ

  Tam oxu »
 • EKSPORT

  EKSPORT – İMPORT Xaricə mal göndərilməsi eksport, xaricdən mal gətirilməsi import adlanır

  Tam oxu »
 • ELİZİYA

  ELİZİYA – PROTEZA Sözdə səs düşümü hadisəsinə eliziya, sözdə səs artımı hadisəsinə proteza deyilir

  Tam oxu »
 • ELMLİ

  ELMLİ – SAVADSIZ Əlibəy elmli və qoca bir kişi idi (S.S.Axundov); Qızım, mən savadsızam, dərsdən başım çıxmaz (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • ELMSİZ

  ELMSİZ – SAVADLI Mən elmsiz bir adamam (M.S.Ordubadi); Biri də savadlı lazımdır ki, stolun böyründə otursun, yazsın (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • EN

  EN – UZUN Tövlənin iyirmi səkkiz arşın uzunu, yeddi arşın yarım enidir (Q.Qantəmir)

  Tam oxu »
 • ENİNƏ

  ENİNƏ – UZUNUNA Parçanın eninə, uzununa baxıb yerinə qoydu

  Tam oxu »
 • ENLƏNMƏK

  ENLƏNMƏK – UZANMAQ Bunu qırıb atdıqda pambıq gücü uzanmağa yox, enlənməyə verir (Ə.Vəliyev)

  Tam oxu »
 • ENLƏTMƏK

  ENLƏTMƏK – DARALTMAQ Ömründə gülüşlə işıqlanmış kimi görünən tutqun sifəti bir az enlənmişdi (Mir Cəlal); Yolu daraltdılar

  Tam oxu »
 • ENLİ

  ENLİ – DAR İkinci məhəlləyə gəlincə, küçələri enli, təmiz və evləri səliqə ilə tikilmişdi (N.Nərimanov); Atlılar dar küçələri, əyri döngələri keçib, s

  Tam oxu »
 • ENMƏK

  ENMƏK – QALXMAQ Uzanıb divanda İlqar bayaqdan; Gah enir, gah qalxır geniş sinəsi (H.Hüseynzadə). ENMƏK – YÜKSƏLMƏK Peşəm yüksəlməkdir, enmək bilmirəm

  Tam oxu »
 • ENSİZ

  ENSİZ – GEN Yeja özünü kirpi kimi yığdı, ensiz çiyinlərini qısıb boğazını uzatdı (S.Vəliyev); Axund öskürən kimi Şirin gen və uzun tumanı ilə ayaqları

  Tam oxu »
 • ERTƏ

  ERTƏ – AXŞAM Sübh çox ertə oyanardı qarı; Durquzar idi hamı xidmətkarı (A.Səhhət); Axşam kənddə əl-ayaq yığılan vaxt Qədir oyandı (Ə

  Tam oxu »
 • EŞİK

  EŞİK – İÇƏRİ Hacı Həsən bir söz deməyib gəlir, yapışır İskəndərin qolundan və çəkə-çəkə aparır eşiyə (C

  Tam oxu »
 • ETİBARLI

  ETİBARLI – VƏFASIZ Görünür, etibarlı kişisən (A.Şaiq); Bu vəfasız dünya mənim son ümidimi söndürdü (M

  Tam oxu »
 • ETİBARLILIQ

  ETİBARLILIQ – VƏFASIZLIQ ...Aparatların işdə etibarlılığı onların konstruksiya və vəziyyətlərindən xeyli dərəcədə asılıdır (P

  Tam oxu »
 • ETİNASIZ

  ETİNASIZ – DİQQƏTLİ Yeja onu etinasız dinlədi (S.Vəliyev); Buna görə də başqalarına nisbətən daha çox diqqətli olmalıdır (C

  Tam oxu »
 • ETİNASIZLIQ

  ETİNASIZLIQ – DİQQƏTLİLİK Rüstəm kişi Mayaya etinasızlıq göstərdi (M.İbrahimov); Diqqətliliyinə görə təşəkkür edirik

  Tam oxu »
 • ETİRAZ

  ETİRAZ – ETİRAF Səriyyə xalanın bütün etirazları puça çıxdı (S.Rəhimov); Qadının etirafı və yaxud təsdiqi mənim marağımı təskin etmirdi (S

  Tam oxu »
 • EVLƏNMƏK

  EVLƏNMƏK – BOŞANMAQ Qəribə bu idi ki, Şamxal evlənmişdi (İ.Şıxlı); Mən də səni boşaram, qalarsan canın çıxa-çıxa (Çəmənzəminli)

  Tam oxu »
 • EVLİ

  EVLİ – SUBAY İndi qadan alım, evlisən? (Ə.Haqverdiyev); Məgər şəhərdə ağıllı, ailə sevən subay kişilər azdır? (C

  Tam oxu »
 • EVLİLİK

  EVLİLİK – SUBAYLIQ Otuz ildir, sənə ev düzəldirəm, uşaq saxlayıram; Bu da mənim evliliyimin əvəzi!.. (“Aşıq Ələsgər” dastanı); Saqqalını subaylıqda ağ

  Tam oxu »
 • EYBƏCƏR

  EYBƏCƏR – QƏŞƏNG Fərhad xan bığıburma, yekəqarın, eybəcər bir pəhləvan idi (Nağıl); Göy üzündə bir qəşəng; Tağ görünür yeddi rəng (A

  Tam oxu »
 • EYBƏCƏRLƏŞMƏK

  EYBƏCƏRLƏŞMƏK – QƏŞƏNGLƏŞMƏK Qaraşa elə gəlirdi ki, Kələntər çox kök olduğundan, orta boyu bir az qısalır və eybəcərləşirdi (M

  Tam oxu »
 • EYBƏCƏRLİK

  EYBƏCƏRLİK – QƏŞƏNGLİK ...Eybəcərliyinə görə heç kəs adını çəkmir (Ə.Əbülhəsən); Qara saçları onun ümumi görünüşünə bir qəşənglik gətirirdi (A

  Tam oxu »
 • EYİBSİZ

  EYİBSİZ – ÇİRKİN Eyibsiz dost axtaran dostsuz qalar (Ata. sözü); Başqalarının könül qapısına açar salmaq, oğurluqdan da çirkin işdir (M

  Tam oxu »
 • EYİBSİZLİK

  EYİBSİZLİK – NAMUSSUZLUQ Övladın eyibsizliyi valideynin başını ucaldır. Yox, yox, mən belə namussuzluğa razı olmaram (M

  Tam oxu »
 • EYNİ

  EYNİ – MÜXTƏLİF Sən varlığın eynisən, buna sözmü var? Ürəyisən, beynisən, buna sözmü var? (M.Müşfiq); Müxtəlif bitkilər özünə diqqət tələb edirdi (M

  Tam oxu »
 • EYNİLİK

  EYNİLİK – MÜXTƏLİFLİK Lakin yelləncək sürətlə qalxıb endikcə Veysin fikirlərində də elə bil eynilik artırdı (Ə

  Tam oxu »
 • ƏBƏDİ

  ƏBƏDİ – MÜVƏQQƏTİ Sübhün əbədi aşiqləri olan boz torağaylar havalanıb səhər nəğmələrini oxuyur (M.Rzaquluzadə); Xalq müvəqqəti sükutu pozaraq dedi (M

  Tam oxu »
 • ƏBƏDİLİK

  ƏBƏDİLİK – MÜVƏQQƏTİLİK Əbədilik müvəqqətilikdən üstündür (“Qabusnamə”)

  Tam oxu »
 • ƏBƏDİYYƏT

  ƏBƏDİYYƏT – MÜVƏQQƏTİ Dünyaya bir dəfə gəlsə də insan; Yenə əbədiyyət onundur, fəqət (S.Rüstəm); Əziz bacı, müvəqqəti həyatımın əbədi yadigarı bu əksi

  Tam oxu »
 • ƏBƏS

  ƏBƏS – MƏNALI Ancaq əbəs yerə həyəcan keçirirdi (İ.Şıxlı); Uzun və mənalı bir sükut Kamranı tutmuşdu (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • ƏBLƏH

  ƏBLƏH – AĞILLI Bu zarafatın o əbləhə neçəyə oturacağını göstərirəm (S.Vəliyev); Sözdə hünərdən dəm vurmaq asandır, ancaq ağıllı adamlar quru sözə inan

  Tam oxu »
 • ƏCLAF

  ƏCLAF – VİCDANLI O vaxt bizim nahiyənin pristavı Navedski adında çox rəhmsiz və əclaf bir adam idi (Ə

  Tam oxu »
 • ƏCLAFLIQ

  ƏCLAFLIQ – LƏYAQƏTLİLİK Görmürsən, kişinin üz-gözündən, hər hərəkətindən əclaflıq tökülür (A.Şaiq); Mən onun ləyaqətliliyinə lap əvvəldən bələdəm

  Tam oxu »
 • ƏCNƏBİ

  ƏCNƏBİ – ANA Onları əcnəbi dillərdə oxutmuşam (M.S.Ordubadi); Onlar ana dilində danışırdılar (M.Hüseyn)

  Tam oxu »
 • ƏDALƏT

  ƏDALƏT – ZÜLM Aldadır bəşəri yalan vədləri; Haqdan, ədalətdən yoxdur bir əsər (S.Vurğun); Tainki ayıqdır, həzər et ər dediyindən; Ər zülmü yamandır (M

  Tam oxu »
 • ƏDALƏTLİ

  ƏDALƏTLİ – İNSAFSIZ Heç bundan ədalətli qərar olmaz (M.İbrahimov); Bəzən onun gözlərində parıldayan sevinc bir an qədər qısa və insafsız idi (M

  Tam oxu »