Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti

 • GEC

  GEC – ERKƏN Ağa, biz kəndlilər erkən yatıb, erkən də durmağa adət etmişik (S.S.Axundov); Qız gec gəldi, həm də Əhmədin arzu etdiyi kimi o tək idi (Ə

  Tam oxu »
 • GECƏ

  GECƏ – GÜNDÜZ Bakının gecəsi də gündüzü kimi işıqlıdır (Ə.Vəliyev)

  Tam oxu »
 • GECİKMƏK

  GECİKMƏK – TƏLƏSMƏK Ziyana tələsdim, xeyli gecikdim; Bir də bu dünyaya gələcəyəmmi? (H.Hüseynzadə)

  Tam oxu »
 • GECLİK

  GECLİK – TEZLİK Onun gəlişinin gecliyi və ya tezliyi məsələnin həllinə təsir etmir (“Azərbaycan”)

  Tam oxu »
 • GEDİŞ

  GEDİŞ – GƏLİŞ Gülüm, gəlmişəm mən özüm qurban; Gəlişin gözəldir, gedişin yaman (B.Vahabzadə)

  Tam oxu »
 • GEDİŞLİ

  GEDİŞLİ – GƏLİŞLİ Hamısı yel gedişli, biri o birindən çapar (M.Rahim); Cəld gəlişli Əhməd birdən dayandı (“Azərbaycan”)

  Tam oxu »
 • GEN

  GEN – DAR Dinmədim, dar etdilər başıma gen dünyanı (S.Rüstəm)

  Tam oxu »
 • GENƏLMƏK

  GENƏLMƏK – DARALMAQ Birdən onun gözləri genəldi (S.Rəhimov); Getdikcə üfüqlər daralır, səhra öz şəklini itirirdi (M

  Tam oxu »
 • GENİŞ

  GENİŞ – YIĞCAM Elmin meydanı geniş, mənzili uzaqdır (İ.Şıxlı); Üslubun ən yığcam forması şeirdir (“Azərbaycan”)

  Tam oxu »
 • GENİŞLİK

  GENİŞLİK – DARLIQ Mən genişlik xoşlayıram; Torpağımın yoxdur sonu (M.Rahim); Tellər azlıq edir, pərdələr darlıq; Mən indi bildim ki, nə çəkib Kərəm (H

  Tam oxu »
 • GERÇƏK

  GERÇƏK – YALAN Lap gerçək deyirəm, belə şeylə də zarafat olar? (Ə.Vəliyev); Bütün rayon bilir ki, Sultan Əmirliyə yalan satmaq adama çox baha oturur (

  Tam oxu »
 • GERÇƏKLİK

  GERÇƏKLİK – İMKAN Gerçəklik dedikdə artıq həyata keçmiş, baş tutmuş, realizə edilmiş imkan nəzərdə tutulur

  Tam oxu »
 • GERİ

  GERİ – İRƏLİ Divarlar çəkilmişdi geri; yenə irəli gəldilər (R.Rza)

  Tam oxu »
 • GERİLƏMƏK

  GERİLƏMƏK – AYAQLAŞMAQ – Bəri gəl, cənab, – deyə qadın təkrar edərkən soldat bir neçə addım da gerilədi, cəld tüfəngini atəşə hazırladı (M

  Tam oxu »
 • GERİLİK

  GERİLİK – İNKİŞAF Gərsin sinəsini acıya, dərdə; Ensin geriliyin pərdəsi, ensin (S.Rüstəm); Bu saat böyük quruluş və inkişaf işi gedir (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • GETMƏK

  GETMƏK – QAYITMAQ İndi ikisi də sübh açılandan gedib, bir də qaş qaralanda qayıdır (S.Qədirzadə)

  Tam oxu »
 • GEYİMLİ

  GEYİMLİ – ÇILPAQ Şıq geyimli bu azərbaycanlı əsgərin ayağında haradansa ələ keçirdiyi təzə uzunboğaz çəkmə vardı (S

  Tam oxu »
 • GEYİNMƏK

  GEYİNMƏK – SOYUNMAQ Mən paltomu geyinmişdim (İ.Məlikzadə); Əli yatağının üstündə paltarını soyundu (Çəmənzəminli)

  Tam oxu »
 • GƏDA

  GƏDA – BƏY Çingiz, məhəbbət aləmində bəy, gəda yoxdur, mən səni sevirəm, sən də məni (S.S.Axundov)

  Tam oxu »
 • GƏLƏCƏK

  GƏLƏCƏK – KEÇMİŞ Mən isə adətim üzrə keçmişi yox, ancaq gələcəyi düşünürəm (M.İbrahimov)

  Tam oxu »
 • GƏLİR

  GƏLİR – ZƏRƏR Buna görə də Lyudmila bir drujinaçı kimi Ağəlinin gəlir mənbəyini aşkara çıxarmağı qərara almışdı (C

  Tam oxu »
 • GƏLİRLİ

  GƏLİRLİ – ZƏRƏRLİ Camaat üçün nə mənfəətlidir, nə gəlirlidir onu əksin (B.Bayramov); Zərərli otları məhv etmək lazımdır

  Tam oxu »
 • GƏLMƏ

  GƏLMƏ – YERLİ Gəlmələr yerliləri; Çapar da, talayar da... (B.Vahabzadə)

  Tam oxu »
 • GƏLMƏK

  GƏLMƏK – GETMƏK Mən anadan dünyaya bədbəxt gəlmişəm, bədbəxt də gedəcəyəm (Ə.Haqverdiyev)

  Tam oxu »
 • GƏNC

  GƏNC – QOCA Bunların biri iyirmi yaşında gənc, digəri yetmiş sinninə varmış bir qoca idi (S.S.Axundov)

  Tam oxu »
 • GƏNCLƏŞMƏK

  GƏNCLƏŞMƏK – QOCALMAQ Yenidən gəncləşirsən (H.Cavid); Bayaq da sənə ərz elədim, əvvəla, görürsən mən qocalmışam (Ə

  Tam oxu »
 • GƏNCLİK

  GƏNCLİK – QOCALIQ Gənclik özü gedir; Qocalıq özü gəlir (R.Rza)

  Tam oxu »
 • GƏRƏKLİ

  GƏRƏKLİ – LAZIMSIZ Gərəksiz şey gərəkli gündə (Ata. sözü); Artıq oturarsa, səriştəni itirib lazımsız sözlər danışacağından ehtiyat etdi

  Tam oxu »
 • GƏRƏKSİZ

  GƏRƏKSİZ – VACİB Tacidar, gərəksiz keçmişi burax! (A.Şaiq); Gülçöhrə, get, atan damın dalısında çobanlarla danışır, de ki, bir buraya gəlsin, vacib iş

  Tam oxu »
 • GƏRGİN

  GƏRGİN – SAKİT Şəhərdə vəziyyət gərgin idi (S.Vəliyev); Sakit və azca qüssəli nəzərlərimi ona dikib durdum (M

  Tam oxu »
 • GƏRGİNLƏŞMƏK

  GƏRGİNLƏŞMƏK – SAKİTLƏŞMƏK Soldatın üzü ani bir titrəyişlə tərpəndi, əzələləri daha da gərginləşdi, iti çənəsi əsdi (M

  Tam oxu »
 • GƏRGİNLİK

  GƏRGİNLİK – SAKİTLİK Adamlarda ciddilik və gərginlik duyuldu (Mir Cəlal); Heç olmasa onsuz evdə sakitlik idi (M

  Tam oxu »
 • GƏRMƏK

  GƏRMƏK – YIĞMAQ Qaya sinəsini gərdi, uşağı küləkdən qorumaq üçün (“Azərbaycan”); Turac gərilmiş qanadını yığmağa çalışdı

  Tam oxu »
 • GƏVƏZƏ

  GƏVƏZƏ – SADƏLÖVH Yüklər gəvəzələr ürək yükünü; Nə deyim bu ağlı dumanlara mən (M.Araz); Yox, aldanma, aldanma! Məni sadəlövh sanma! (R

  Tam oxu »
 • GƏVƏZƏLİK

  GƏVƏZƏLİK – SADƏLÖVHLÜK Gəvəzəliyindən əl çəkmir. Sonra bir uşaq sadəlövhlüyü ilə gözlərimin içinə baxdı (S

  Tam oxu »
 • GƏZƏYƏN

  GƏZƏYƏN – NAMUSLU Gəzəyən qadındır, ondan uzaq ol, özünü biabır eləmə (“Ulduz”); Çox namuslu kişidir, amma heyif gönü qalındır (M

  Tam oxu »
 • GİCBƏSƏR

  GİCBƏSƏR – AĞILLI Gicbəsərin biridir (“Azərbaycan”); Vəzifə elə bir qüvvədir ki, ağılsızı ağıllı, çirkini gözəl, qocanı cavan göstərir (İ

  Tam oxu »
 • GİCLƏŞMƏK

  GİCLƏŞMƏK – AĞILLANMAQ Ona toxunmayın, gicləşib (“Azərbaycan”); Demək, indi ağıllanmısan, məni istəmirsən? (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • GİLEY

  GİLEY – RAZILIQ Əlindən eşqimə gileyim yoxdur (R.Rza); Atam da razılıq vermişdi (H.Nadir)

  Tam oxu »
 • GİLEYLƏNMƏK

  GİLEYLƏNMƏK – RAZILAŞMAQ Qızlar kəkotu dərib buradaca qurudar, gəlinlər baş-başa verib xısınlaşar, arabir qayınanalarından gileylənib, dad çəkərdilər

  Tam oxu »
 • GİLEYLİ

  GİLEYLİ – RAZI Eyni zamanda ürəkdə bir-birindən gileyli idilər (M.İbrahimov); Leyla razı idi öz əməlindən; O, zəhər içmişdi eşqin əlindən (B

  Tam oxu »
 • GİRDƏ

  GİRDƏ – YASTI Yedəyində də bir at, atın üstündə bir cüt çuval və çuvalın içində bir növ girdə şeylər (Ə

  Tam oxu »
 • GİRİNTİ

  GİRİNTİ – ÇIXINTI Bu taxta, mebel üçün yaramaz, çox girintisi, çıxıntısı var

  Tam oxu »
 • GİRİŞ

  GİRİŞ – SON Əziz müxtəsər bir giriş sözü söylədi (Ə.Vəliyev); Sədr son sözündə qeyd etdi ki, Vəli öz günahlarını boynuna alır

  Tam oxu »
 • GİZLİ

  GİZLİ – AŞKAR Gah gizli, gah aşkar; Ayaq basar hər yerə (A.Şaiq)

  Tam oxu »
 • GİZLİN

  GİZLİN – AÇIQ Yəqin bir-birinə gizlin sözləri varmış (M.Hüseyn); Buna görə də qızını yola salarkən açıq ürəklə Həsəni evə gətirməyi ona tapşırardı (M

  Tam oxu »
 • GÖDƏK

  GÖDƏK – UZUN Gödək atıldı vurdu uzunun başına, uzun dedi: – Əcəb yadıma saldın (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • GÖDƏKLİK

  GÖDƏKLİK – UZUNLUQ ...Ömrümün belə gödəkliyindən şikayətlənməzdim (S.Qədirzadə); Katibin son sözləri onu o qədər tutmuşdu ki, gəldiyi yolun uzunluğunu

  Tam oxu »
 • GÖDƏLMƏK

  GÖDƏLMƏK – UZANMAQ Uzanacaq kölgələr; Gödələcək kölgələr; İdman et hər səhər (İ.Tapdıq)

  Tam oxu »
 • GÖNDƏRMƏK

  GÖNDƏRMƏK – GƏTİRMƏK Ancaq hər ehtimala qarşı Səttarın barmaq izlərini ekspertizaya göndərmək lazımdır (H

  Tam oxu »