Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti

 • VAHİD

  VAHİD – MÜXTƏLİF Bir vahid millətə, iki hakimin; Dili doğmalaşdı… Bu lap ağ oldu; Doğma anamızın şəkərdən şirin; Bizə öyrətdiyi dil yasaq oldu (B

  Tam oxu »
 • VAHİMƏ

  VAHİMƏ – CƏSARƏT Tellini yenidən vahimə bürüdü. O qorxurdu (S.Hüseyn); Aləm bilir ki, səndə olan cəsarət, kişilik bizim heç birimizdə yoxdur (M

  Tam oxu »
 • VAHİMƏLƏNMƏK

  VAHİMƏLƏNMƏK – CƏSARƏTLƏNMƏK Telli yatmaq zamanı çatdıqca vahimələnməyə başladı (H.Hüseyn); Mina xanımın ürəyindən olduğunu yəqin etdikdə isə daha da

  Tam oxu »
 • VAHİMƏLİ

  VAHİMƏLİ – ÜRƏKAÇAN Birdən qabaqdan vahiməli bir səs eşidildi (Mir Cəlal); Bayır yumşaq, ürəkaçan bir bəyazlığa bürünmüşdü (B

  Tam oxu »
 • VAXTAŞIRI

  VAXTAŞIRI – HƏRDƏNBİR Qazılan quyunun əyilə bilməsinin qarşısını almaq üçün əyriliyini vaxtaşırı ölçmək lazımdır (Ə

  Tam oxu »
 • VAR

  VAR – YOX Vardan xeyir gələr, yoxdan ziyan (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • VARLI

  VARLI – FƏQİR İndi məndən nə istəyirsən? Sən bir varlı, mən bir fəqir (C.Cabbarlı). VARLI – LÜT Varlıların çoxu özlərini və mədənlərini qorumaq məqsəd

  Tam oxu »
 • VARLI-HALLI

  VARLI-HALLI – YOXSUL Bu kişi varlı-hallı bir adam idi (Ə.Haqverdiyev); Tutqun işıq bu yoxsul daxmanın görkəmini daha da miskinləşdirirdi (A

  Tam oxu »
 • VARLI-KARLI

  VARLI-KARLI – YOXSUL Varlı-karlı kişidir, niyə verməyək? (Mir Cəlal); Sizi bu yoxsul otağa gətirən mənəm! (M

  Tam oxu »
 • VARLIQ

  VARLIQ – YOXLUQ Ey varlığı yox, yoxluğu vardan daha dilbər; Ruhim səni izlər (H.Cavid). VARLIQ – YOXSULLUQ Varlığa nə darlıq (Ata

  Tam oxu »
 • VARLILIQ

  VARLILIQ – KASIBÇILIQ O hələ varlılığı sayəsində başını birtəhər girləyir (T.Hüseynov); Kasıbçılıq, arvadının ölümü və uşaqlarının çoxluğu onu əldən s

  Tam oxu »
 • VARMAQ

  VARMAQ – GƏLMƏK Səba, əhvalımı bir-bir; Varıb ol yarə ərz eylə (M.V.Vidadi); Sabahı fasilə zamanı Gülər bizim sinfə gəldi (M

  Tam oxu »
 • VASİTƏSİZ

  VASİTƏSİZ – DOLAYI Vasitəsiz nitq başqasının fikrini eyni ilə verməkdir. Qız həyadanmı, yaxud nədən dolayı isə cavab verməz (R

  Tam oxu »
 • VAVEYLA

  VAVEYLA – SEVİNC Çatmayır göylərə vaveylam (S.Rüstəm); Sevincimin həddi yox idi (M.İbrahimov)

  Tam oxu »
 • VAYLI

  VAYLI – SEVİNCLİ Çoxlu xəbər gətirdi; Şivənli, vaylı axşam (Ə.Cavad); Sevincli günlərim barmaqla sayılar; Kədər - istədiyin qədər! (N

  Tam oxu »
 • VEYL

  VEYL – İŞLƏK Sən elə veylin üstündə öz əmini niyə belə ağrıdırsan? (S.Rəhimov); Bizim yerimiz Cəfərabadın yerindən yaxşı, torpağımız məhsuldar, camaat

  Tam oxu »
 • VEYLLƏNMƏK

  VEYLLƏNMƏK – İŞLƏMƏK Küçəbacada veyllənməkdənsə, uşaqlar qoy şəhərin tarixi yerlərini gəzsinlər, öyrənsinlər (Ə

  Tam oxu »
 • VƏCD

  VƏCD – QORXU Sevincimin, vəcdimin çoxluğundan durub oynamaq istəyirdim (M.F.Axundzadə); Onların məsum gözlərindən qorxu süzülüb tökülürdü (M

  Tam oxu »
 • VƏFALI

  VƏFALI – ETİBARSIZ Lalə yalnız vəfalı bir arvad deyil, yaxın dost və köməkçi idi (M.Hüseyn); Etibarlı kəsib, etibarsız yar; Əl qaldırıb, özgə yara yal

  Tam oxu »
 • VƏHDƏT

  VƏHDƏT – AYRILIQ Bilirdi ki, qüvvət vəhdətdədir (S.Rəhimov); Mən ki doymamışdım heç vüsalından; Mənə zülm elədi yaman ayrılıq (N

  Tam oxu »
 • VƏHŞƏT

  VƏHŞƏT – SEVİNC Hamının üzündə vəhşət, iztirab və qorxu əlaməti görünür (A.Makulu); Heç olmasa öz atasına bu qoca vaxtında sevinc və təsəlli gətirirdi

  Tam oxu »
 • VƏHŞƏTLİ

  VƏHŞƏTLİ – MƏLAHƏTLİ Eşitdikcə bu vəhşətli sözləri; Əsdi bədəni, qızardı gözləri (A.Səhhət); Qapı tərəfdən məlahətli və nazlı bir qadın səsi eşidilir

  Tam oxu »
 • VƏHŞİ

  VƏHŞİ – MƏDƏNİ O nə vəhşi adamdır (S.Vəliyev); Qoşatxan mədəni və tərbiyəli adam idi, lakin heç kəsə borclu qalmağı sevməzdi (M

  Tam oxu »
 • VƏHŞİLİK

  VƏHŞİLİK – İNSANLIQ Belədə o mən burada olduğuma görə, özünü ələ alacaq və məni kədərləndirməmək üçün vəhşilik etməyəcəkdir (M

  Tam oxu »
 • VƏLVƏLƏ

  VƏLVƏLƏ – SAKİTLİK Dəhşət dolu bir vəlvələ qopdu (H.Cavid); Get-gedə gecə qaranlıqlaşır, Araz qıraqlarına məxsus qəribə sakitlik başlayırdı (Ə

  Tam oxu »
 • VƏRƏQLƏNMƏK

  VƏRƏQLƏNMƏK – ÖRTÜLMƏK Ömrünün keçmiş günləri bir kitab kimi açılaraq gözləri önündə vərəqlənirdi (M

  Tam oxu »
 • VƏRƏMLİ

  VƏRƏMLİ – SAĞLAM Vərəmli adamlara həkimlər xüsusi qayğı ilə yanaşırlar. İyirmi dörd yaşlı, can-başı sağlam, istiqanlı bir oğlan özünü nə qədər saxlaya

  Tam oxu »
 • VƏTƏN

  VƏTƏN – QÜRBƏT Əziz isə qürbətdən vətənə qayıdardı (C.Əmirov)

  Tam oxu »
 • VİCDANLI

  VİCDANLI – İNSAFSIZ Həyat vicdanlı və namuslu adamı mübarizlər cərgəsinə çıxarmışdır (S.Rəhimov); Amma mən onu deyirəm ki, sən sədr ol, mən çoban, bir

  Tam oxu »
 • VİCDANSIZ

  VİCDANSIZ – İNSAFLI Əbdül adi bir nökər isə də, sizin kimi vicdansız deyil (C.Cabbarlı); Qoy Mehribanın Zeynal ilə Ninaya verdiyi bu sualı hər bir ins

  Tam oxu »
 • VİCDANSIZLIQ

  VİCDANSIZLIQ – İNSAFLILIQ Zənnimcə, xilqətdən daha əvvəl ədavətsizlik və vicdansızlıq yaranmışdır (C

  Tam oxu »
 • VİCVİCƏ

  VİCVİCƏ – QIZDIRMA Heydər içəri girən kimi müsahibinin canına vicvicə düşdü (T.Kazımov); Qızdırma onu əldən salmışdı (“Ulduz”)

  Tam oxu »
 • VİRAN

  VİRAN – ABAD Açdı mənə dərdli ağac; Viran bağın məlalını (M.Rahim); Dağıldı qüssədən abad gördüyün könlüm (Heyran xanım)

  Tam oxu »
 • VİRANƏ

  VİRANƏ – ABAD Mən onda bildim ki, yaranmaq nədir? Bəşərsiz kainat bir viranədir (S.Vurğun); Biz bu dünyaya xarabalıqları abad etməyə gəlmişik (Ə

  Tam oxu »
 • VULQAR

  VULQAR – ƏDƏBİ Ədəbi dil normalarına zidd olan qaba sözlər vulqar sözlər adlanır. Yeni yetişən ədəbi gənclik həmişə Cabbarlının diqqət mərkəzində idi

  Tam oxu »
 • VURAĞAN

  VURAĞAN – DİNC Vurağan öküzə Allah buynuz verməz (Ata. sözü); Məhəmmədhəsən əmi dinc adamdır (C.Məmmədquluzadə)

  Tam oxu »
 • VURAN

  VURAN – BÖLƏN Vurma hasilini almaq üçün ədədin digər ədədə neçə dəfə vurulduğunu göstərən ədəd vuran, bölünən kəmiyyətin bölündüyü ədəd bölən adlanır

  Tam oxu »
 • VURĞUN

  VURĞUN – BİGANƏ Mən də sənin kimi gülə vurğunam (M.Rahim); Nə baxırsan oğrun-oğrun; Mənə biganələr kimi (Xəstə Qasım)

  Tam oxu »
 • VURHAVUR

  VURHAVUR – SAKİTLİK Ay Allahqulu, yaxşı ki, yaxamızı bu vurhavurdan qurtardıq (Çəmənzəminli); Hər yan sakitlik idi (M

  Tam oxu »
 • VURMA

  VURMA – BÖLMƏ Hasil almaq üçün bir ədədin başqa bir ədədə, yaxud öz-özünə vurulması vurma, bir sayda neçə dəfə başqa say (ədəd) olduğunu bilmə əməli b

  Tam oxu »
 • VURMAQ

  VURMAQ – BÖLMƏK Beşi ikiyə vurmaq, alınan hasili beşə bölmək lazımdır. VURMAQ – DAYANMAQ Bir soruş gör, heç ürəyim bir gün onsuz vurdumu? (Ə

  Tam oxu »
 • VURUŞ

  VURUŞ – BARIŞ Vuruşun kor vuruşuna oxşamır (Ata. sözü); Barış dəqiqələri yaxınlaşdı

  Tam oxu »
 • VÜQARLI

  VÜQARLI – BAŞIAŞAĞI Baş-başa çatılmış bu qoca dağlar; Vüqarlı qəlbim tək bu uca dağlar (S.Vurğun); .

  Tam oxu »
 • YABANÇI

  YABANÇI – DOĞMA Oxuya bilməzsən, çünki bu həriflər artıq sənə yabançıdır (C.Cabbarlı); Heç kəs inanmaq istəmirdi ki, Fariz mənim doğma qardaşımdır (Y

  Tam oxu »
 • YABANI

  YABANI – MƏDƏNİ Hüseyn Məhbusi kimi xain və alçaqlar yabanı bir ot kimi böyüyür... (M.İbrahimov); Mən bədii əsərləri müəyyən dərəcədə sevməyən mədəni

  Tam oxu »
 • YABI

  YABI – KÖHLƏN Köhlən at ilə yabının təfavütünü hamı bilir (Ə.Haqverdiyev)

  Tam oxu »
 • YAD

  YAD – YAXIN Necə söyləyəsən yaxına, yada; Belə oyunlardan kar aşarmı heç?! (H.Hüseynzadə). YAD – YERLİ Yad üzü görməsin sürfəmiz gərək (S

  Tam oxu »
 • YADELLİ

  YADELLİ – DOĞMA Yadelli bir şah doğma yurda çapğına keçdi (İ.Əfəndiyev)

  Tam oxu »
 • YADIRĞAMAQ

  YADIRĞAMAQ – ALIŞMAQ [Məcid kişi:] Quyu qazmağı yadırğamışam, bala... (İ.Məlikzadə); Əlini alnına dayadı və bir neçə saniyə dayanıb qaranlığa alışmaq

  Tam oxu »
 • YAĞI

  YAĞI – DOST Tanısın hər yerdə həm dost, həm yağı; Zəkalı, sınaqlı qoca Tapdığı (A.Şaiq)

  Tam oxu »