Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti

 • FACİƏ

  FACİƏ – KOMEDİYA Bu dəhşətli faciəni görüb ürəyi sıxıldı (S.Vəliyev); Komediya müəllifi istər yumor, istərsə də satira gülüşü ilə cəmiyyətin eyiblərin

  Tam oxu »
 • FACİƏLİ

  FACİƏLİ – KOMİK Hamınız tədricən bu ağır faciəli günlərə alışır və hadisələrin sonunu gözləyirsiniz (S

  Tam oxu »
 • FAĞIR

  FAĞIR – DƏCƏL O, fağır, nəzakətli, rəhmli bir gəncdir (M.S.Ordubadi); Rizvan ilə beş dəcəl, hər gün burda oynayır (M

  Tam oxu »
 • FAĞIRLIQ

  FAĞIRLIQ – DƏCƏLLİK Elə onu bu günə qoyan onun fağırlığıdır (“Ulduz”); Dəcəlliyinə baxmayaraq, məktəbdə oğlanlar da, qızlar da xətrini istəyirdilər (S

  Tam oxu »
 • FANTASTİK

  FANTASTİK – REAL Bəs real həyatsız fantastik əsərin taleyi necə olardı (“Azərbaycan”)

  Tam oxu »
 • FANTASTİKA

  FANTASTİKA – REALLIQ Mən bilən bu cür fantastika reallığı zənginləşdirir (“Azərbaycan”)

  Tam oxu »
 • FARAĞAT

  FARAĞAT – SƏRBƏST Svetlana Stepanova ayağa qalxıb farağat durdu, ucadan dedi (C.Əmirov); Çoxdan bəri ürəkdən və sərbəst hərəkət etməyən əl-qolu istədi

  Tam oxu »
 • FASİLƏLİ

  FASİLƏLİ – MÜNTƏZƏM Onların işi fasiləlidir. ...Mərmər koridorda yalnız divar saatının müntəzəm tıqqıltıları eşidilirdi (M

  Tam oxu »
 • FASİLƏSİZ

  FASİLƏSİZ – ARABİR Demək olar ki, bütün ömür boyu fasiləsiz işləmişəm (“Azərbaycan”); Arabir qəribsədilər, təzədən yollara, səfərlərə çıxmaq istədilər

  Tam oxu »
 • FAYDA

  FAYDA – ZƏRƏR Danışmaqdan fayda yoxdur (Ə.Haqverdiyev); Əzizbəyov! Bunlar hamısı sizin zərərinizədir (M

  Tam oxu »
 • FAYDALI

  FAYDALI – ZƏRƏRLİ Oxuyun faydalı kitablardan (A.Şaiq); O ki qaldı kirpiyə, o da zərərli heyvan deyildir

  Tam oxu »
 • FAYDASIZ

  FAYDASIZ – XEYİRLİ Ancaq Rantik yaxşı başa düşdü ki, bütün bunlar faydasızdır (C.Əmirov); Əvvəlcə ev sahibəsi, sonra da Mikola, Alyonuşkaya xeyirli ge

  Tam oxu »
 • FƏAL

  FƏAL – PASSİV O nəinki fəal bir şəfqət bacısı, həm də Anita kimi qəhrəman bir qadın idi (S.Vəliyev); Vasilyevskayanın romanları passiv müşahidə məhsul

  Tam oxu »
 • FƏALLAŞMAQ

  FƏALLAŞMAQ – PASSİVLƏŞMƏK Formasız materiya passivdir, yalnız materiya forma ilə birləşdikdə fəallaşır

  Tam oxu »
 • FƏALLIQ

  FƏALLIQ – PASSİVLİK Məclisin kişilər hissəsi xüsusi fəallıq göstərirdi (M.İbrahimov); Sən bu işdə passivlik göstərirsən

  Tam oxu »
 • FƏDAİ

  FƏDAİ – FƏRARİ Adım fədaidir, bil ağa dərviş;Çəkmə xəyalımı uzağa, dərviş (M.Rahim); Bizim nəslimizdə fərari yoxdur

  Tam oxu »
 • FƏDAKAR

  FƏDAKAR – QORXAQ Fədakar adamlardır (M.İbrahimov); Söhrab əqrəb kimi zəhərli, amma dozanqurdu kimi qorxaqdır (M

  Tam oxu »
 • FƏDAKARLIQ

  FƏDAKARLIQ – QORXAQLIQ Sənət dostluq və məhəbbət kimi fədakarlıq tələb edir (C.Məmmədov); Ehtiyat qorxaqlıq demək deyildir (“İzahlı lüğət”)

  Tam oxu »
 • FƏHMLİ

  FƏHMLİ – KÜT Çox fəhmli, qabiliyyətli uşaqdır (Mir Cəlal); İndi onun simasında, intihara qərar vermiş kimi, küt bir durğunluq vardı (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • FƏHMSİZ

  FƏHMSİZ – AĞILLI Fəhmsiz övladı valideyn nə etsin? (“Azərbaycan”); Sadə, mülayim xasiyyətli, ağıllı, tərbiyəli qız idi (S

  Tam oxu »
 • FƏLAKƏT

  FƏLAKƏT – SƏADƏT O, ailə həyatını gah səadət, gah da fəlakət törədici bir şəkildə görürdü (M.S.Ordubadi)

  Tam oxu »
 • FƏLAKƏTLİ

  FƏLAKƏTLİ – SƏADƏTLİ Bu ağır və fəlakətli vaxtda nə əcəb o mənim qeydimə qalmayıb? (M.Talıbov); Bizi səadətli gələcək gözləməkdədir (M

  Tam oxu »
 • FƏNA

  FƏNA – XOŞ Ah, nə fəna xəbər! (S.S.Axundov); Ümidvaram ki, Parisdə daha xoş xəbərlər eşidəcəyəm (“Azərbaycan”)

  Tam oxu »
 • FƏNALAŞMAQ

  FƏNALAŞMAQ – YAXŞILAŞMAQ Bax fənalaşdı büsbütün halım (H.Cavid); Yaxşılaşır, bir-iki günə kimi evə gələr (“Ulduz”)

  Tam oxu »
 • FƏNALIQ

  FƏNALIQ – YAXŞILIQ Dedim nə yaxşı ki; yuxuda otağın olmuşdu; İblisin fənalıqlar ölkəsi (R.Rza); Elədiyim yaxşılığa qarşı təşəkkür bu imişmi? (Mir Cəla

  Tam oxu »
 • FƏRASƏTLİ

  FƏRASƏTLİ – MAYMAQ Rəhmətlik atası kimi çox ağıllı, fərasətlidir (S.Vəliyev); Görmürsən maymağın biridir (M

  Tam oxu »
 • FƏRASƏTSİZ

  FƏRASƏTSİZ – BACARIQLI Bu dəfə o, fərasətsiz oğlu Firidun xanı da özü ilə gətirir (Ə.Haqverdiyev); Xoşbəxtlikdən Gülər ağıllı və bacarıqlı qızdır (M

  Tam oxu »
 • FƏRDİ

  FƏRDİ – KOLLEKTİV Əsil bizim adamlardan yaranmış hər kollektiv belə bir çaydır (M.İbrahimov); Fərdi işgüzarlıq heç bir səmərə verməz

  Tam oxu »
 • FƏRƏ

  FƏRƏ – BEÇƏ Kül sənin başına, gözəl fərə, beçə də səni bəyənmir (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • FƏRƏH

  FƏRƏH – KƏDƏR Uşağı yemək böyütməz, fərəh böyüdər (Ata. sözü); Kəndimizi kədər bürüdü (M.İbrahimov)

  Tam oxu »
 • FƏRƏHLƏNMƏK

  FƏRƏHLƏNMƏK – KƏDƏRLƏNMƏK Pakizə döyüşdən qalib çıxdığına fərəhləndi və bərkdən qəhqəhə çəkdi (İ.Şıxlı); Məşədibəy Səlimə ürək-dirək vermək əvəzinə, o

  Tam oxu »
 • FƏRƏHLİ

  FƏRƏHLİ – KƏDƏRLİ Burada həyat nə gözəl, fərəhlidir (S.Vəliyev); Daxmaya qəribə kədərli bir sükut çökdü (S

  Tam oxu »
 • FƏRQLƏNMƏK

  FƏRQLƏNMƏK – EYNİLƏŞMƏK Xüsusi fövqəladə bacarığı, istedadı ilə başqa tələbələrdən fərqlənirdi (İ.Fərzəliyev); Sözlərin bir qrupu formaca eyniləşir (A

  Tam oxu »
 • FƏRQLİ

  FƏRQLİ – EYNİ Canlı göyərçinlərdən; Ancaq mən çox fərqliyəm (A.Şaiq); Şənbə günü nahardan üç saat sonra vəzirlə eyni qəsrdə, eyni qayda ilə mister Har

  Tam oxu »
 • FƏRLİ

  FƏRLİ – BİVEC Necə yəni oğlanın fərli adamları yoxdur? (M.İbrahimov); Bivec uşaqdır (S.Qədirzadə)

  Tam oxu »
 • FIRTINALI

  FIRTINALI – SAKİT Şair dostum fırtınalı dənizi daha çox sevir (M.İbrahimov); Hava sakit idi (M.İbrahimov)

  Tam oxu »
 • FİKİRLİ

  FİKİRLİ – ƏHLİ-KEF Mən görürəm siz ikiniz də fikirli, qanacaqlı adamlarsınız (Ə.Haqverdiyev); Əhli-kefin biridir, ona iş buyurmaq olarmı? (“Azərbaycan

  Tam oxu »
 • FİNİŞ

  FİNİŞ – START Kim bilir: haradadır; ömür yolunun finişi (R.Rza); Yaxşı start götürmüşlər

  Tam oxu »
 • FİRAVAN

  FİRAVAN – ACINACAQLI Onlar əvvəlcə acınacaqlı günlər görürdülər, indi firavandırlar (“Ulduz”)

  Tam oxu »
 • FİTNƏKAR

  FİTNƏKAR – DÜZ Bəlkə qaçqın pis adamdır, oğru və ya fitnəkardır (S.Vəliyev); Düz adamdır, yalanla işi yoxdur

  Tam oxu »
 • FİTRİ

  FİTRİ – SAXTA Fitri xeyirxahlıqla saxta xeyirxahlıq arasında da fərq vardır (M.Talıbov)

  Tam oxu »
 • FİZİKİ

  FİZİKİ – ZEHNİ Eyni zamanda insanın ümumi tonusu, fiziki və zehni iş qabiliyyəti yüksəlir

  Tam oxu »
 • FORMA

  FORMA – MƏZMUN Formanı müəyyən edən və şərtləndirən məzmunun özüdür

  Tam oxu »
 • FÖVQƏLADƏ

  FÖVQƏLADƏ – ADİ Bu gün onun həyatında fövqəladə bir gün idi (S.Vəliyev); Bu, adi iclaslardan biridir

  Tam oxu »
 • FÖVQƏLADƏLİK

  FÖVQƏLADƏLİK – ADİLİK Lakin onu da demək istərdim ki, məndə bir fövqəladəlik yoxdur (M.S.Ordubadi); Səssiz gedir ömür; adilik sızqovundan süzüləsüzülə

  Tam oxu »
 • GEC

  GEC – ERKƏN Ağa, biz kəndlilər erkən yatıb, erkən də durmağa adət etmişik (S.S.Axundov); Qız gec gəldi, həm də Əhmədin arzu etdiyi kimi o tək idi (Ə

  Tam oxu »
 • GECƏ

  GECƏ – GÜNDÜZ Bakının gecəsi də gündüzü kimi işıqlıdır (Ə.Vəliyev)

  Tam oxu »
 • GECİKMƏK

  GECİKMƏK – TƏLƏSMƏK Ziyana tələsdim, xeyli gecikdim; Bir də bu dünyaya gələcəyəmmi? (H.Hüseynzadə)

  Tam oxu »
 • GECLİK

  GECLİK – TEZLİK Onun gəlişinin gecliyi və ya tezliyi məsələnin həllinə təsir etmir (“Azərbaycan”)

  Tam oxu »
 • GEDİŞ

  GEDİŞ – GƏLİŞ Gülüm, gəlmişəm mən özüm qurban; Gəlişin gözəldir, gedişin yaman (B.Vahabzadə)

  Tam oxu »