Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti

 • HAKİM

  HAKİM – MƏHKUM Mən tələb edirəm, möhtərəm hakim; Cəzasız qalmasın onun təhqiri (B.Vahabzadə); Məhkumu möhkəm sıxışdırdılar (“Ulduz”)

  Tam oxu »
 • HAQQ

  HAQQ – ZÜLM Biri haqqı müdafiə edir, digəri zülmü, Pəricahan, səni bu haqq yola dəvət edirəm (S.S.Axundov)

  Tam oxu »
 • HAQLI

  HAQLI – ƏDALƏTSİZ Büronun qərarı haqlıdır. Sizin təklifiniz çox ədalətsizdir (Ə.Vəliyev). HAQLI – GÜNAHKAR Aslan haqlıdır (S

  Tam oxu »
 • HAQSIZ

  HAQSIZ – ƏDALƏTLİ Haqsızlıq oldu qanun; Yıxıldı xanimanlar (Ə.Cavad); Xalqın qərarı daha ədalətli olar (M

  Tam oxu »
 • HAQSIZLIQ

  HAQSIZLIQ – ƏDALƏTLİLİK Nə haqsızlıq, nə aclıq, nə istismar olacaq (S.Rüstəm); Məhkəmə hökmünün ədalətliliyi hamının ürəyindən idi

  Tam oxu »
 • HAL-HAZIRDA

  HAL-HAZIRDA – KEÇMİŞDƏ Mən hal-hazırdan danışıram (S.S.Axundov); Keçmişdən aldığım dərin duyğular; Acı tərbiyələr ruhuma hakim (M

  Tam oxu »
 • HALAL

  HALAL – HARAM – Belə nə üçün? Desin ya halaldır, ya haram (S.S.Axundov)

  Tam oxu »
 • HAMAR

  HAMAR – KƏLƏ-KÖTÜR Hər yan əl içi kimi düz və hamardır (S.Sərxanlı); Sona kələ-kötür yollarda bir xeyli yüyürdü (S

  Tam oxu »
 • HAMARLAMAQ

  HAMARLAMAQ – YASTILAMAQ Baş barmağı ilə basıb hamarladı (İ.Şıxlı); Yəni dəmiri qızğın ikən yastıla (S

  Tam oxu »
 • HARA

  HARA – ORA Mən bu sinnimdə hara gedib çıxaram (S.S.Axundov); Ora meyxanadır (S.S.Axundov)

  Tam oxu »
 • HARIN

  HARIN – BAŞIAŞAĞI Harın adamdır (“Ulduz”); Çox hörmətcil, başıaşağı adamdır (S.Qədirzadə)

  Tam oxu »
 • HAVADAR

  HAVADAR – HİMAYƏSİZ Könlümdən keçəni duymadınsa da; Ömrümə, günümə havadar oldun (B.Vahabzadə); Aralıqda mövcud olan bütün anlaşılmazlıq, hətta bir pa

  Tam oxu »
 • HAVALANMAQ

  HAVALANMAQ – AĞILLANMAQ İnsan baxır havalanır (M.Müşfiq); Qulaməli fikirləşdi ki, yəqin arvad ağıllanıb, namusla yaşamağın mənasını başa düşüb (İ

  Tam oxu »
 • HAVALI

  HAVALI – AĞILLI Yox, bu məndən də havalıdır, rəhbər olmaq istəyir (M.İbrahimov); Sevda ağıllı qız idi (İ

  Tam oxu »
 • HAY-KÜY

  HAY-KÜY – SAKİTLİK Yenidən hay-küy qopanda Kamal otura bilməyib zalı tərk etdi (M.İbrahimov); Zalda elə sakitlik yaranmışdı ki, onların hər bir hərəkə

  Tam oxu »
 • HAZIRDA

  HAZIRDA – GƏLƏCƏKDƏ Göstərmə o gül çöhrəni, qoy bilməsin aləm; Hazırda bizim əsrdə cənnət yenə vardır (Ə

  Tam oxu »
 • HEÇ

  HEÇ – HƏ Heç, elə-belə gəldik baş çəkək (C.Cabbarlı); Hə, o mənə Qarabağdan, Eloğlundan çox danışdı (S

  Tam oxu »
 • HEÇLİK

  HEÇLİK – VARLIQ Lakin mən bu heçlikdə də bir həqiqətəm (C.Cabbarlı); Yaşamaz eşqsiz, ruhsuz sənətkar; Onun varlığı da quru sümükdür (S

  Tam oxu »
 • HEY

  HEY – HƏRDƏN Məni çəkə-çəkə hey apardılar; Gördüm qayıqdadır o qoçaq Eldar (S.Vurğun); Əntiqə hərdən özünə cürət verib ağasından soruşdu (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • HEYBƏTLİ

  HEYBƏTLİ – NƏŞƏLİ Heybətli bir mənzərə zühur etdi (S.S.Axundov); İlyas diksindi və keçmişin şirin və nəşəli xatirələrindən ayrıldı (M

  Tam oxu »
 • HƏ – YOX Yanardağ, son sözümdür. Solmaz sabah ölməlidir. Hə, ya yox (C.Cabbarlı)

  Tam oxu »
 • HƏQİQƏT

  HƏQİQƏT – XƏYAL İnsanın xoş xəyalı çevrilir həqiqətə (S.Rüstəm). HƏQİQƏT – YALAN Getdi Telli xanım, getdi çal-çağır; Həqiqət belədir, yalan neyləsin (

  Tam oxu »
 • HƏQİQİ

  HƏQİQİ – YALANÇI Həqiqi dost çox gec ələ gələr (M.Talıbov); O da arvadı kimi yalançı və lovğa idi (C

  Tam oxu »
 • HƏLƏ

  HƏLƏ – SONRA Əşrəf həyatında hələ heç bir qəhrəmanlıq eləməmişdi (S.Rəhman); Sonra yenidən düşüncəyə daldı (M

  Tam oxu »
 • HƏLƏLİK

  HƏLƏLİK – HƏMİŞƏLİK Hələlik onlar öz aralarında barışa bilmirdilər (M.S.Ordubadi); Qızım, onların qanadları həmişəlik deyildir, onlar töküləcəkdir (S

  Tam oxu »
 • HƏLİM

  HƏLİM – SƏRT O ən sadə, ən həlim, ən gözəl bir qız idi (M.S.Ordubadi); O nədənsə axır illərdə əvvəlki kimi sərt təbiətli deyildi (S

  Tam oxu »
 • HƏLİMLƏŞMƏK

  HƏLİMLƏŞMƏK – SƏRTLƏŞMƏK Qoca kişi həlimləşmişdi (“Ulduz”); Hava sərtləşir (M.İbrahimov)

  Tam oxu »
 • HƏLİMLİK

  HƏLİMLİK – SƏRTLİK Həlimlik aciz adamların xislətidir (S.Qədirzadə); Sərtlik sizə yaraşmır (“Azərbaycan”)

  Tam oxu »
 • HƏMDƏM

  HƏMDƏM – ƏĞYAR O qızıl saçların pərişandır; Həmdəmin meydi, bir də hicrandı (S.Rüstəm); Tək-tək şeir yazsan da; Bir şux qıza, gəlinə; Qoy əğyar sevinm

  Tam oxu »
 • HƏMİŞƏ

  HƏMİŞƏ – MÜVƏQQƏTİ Həmişə şad görüm üzünüzü mən; Bir ağrı keçməsin ürəyinizdən (S.Vurğun); Rəssam olmağımı müvəqqəti unutsunlar (S

  Tam oxu »
 • HƏMİŞƏLİK

  HƏMİŞƏLİK – MÜVƏQQƏTİ Gərək həmişəlik bizim içərimizdə qalasan (Ə.Haqverdiyev); Mən müvəqqəti Bakıdan çıxıb getmək istəyirəm (C

  Tam oxu »
 • HƏRARƏTLİ

  HƏRARƏTLİ – SOYUQ O, cavan və hərarətli ürəyi zərif bir şey kimi ehtiyatla ovcuna aldı (C.Məmmədov); Ürəyi buz kimi soyuq idi (“Azərbaycan”)

  Tam oxu »
 • HƏRB

  HƏRB – SÜLH Bu gündən hazır ol, hərbə girişək; Taxtını-tacını mən alam gərək (S.Vurğun); Əmiraslan ağa, mən də, Hacı da sülh tərəfdarıyıq (S

  Tam oxu »
 • HƏRDƏN

  HƏRDƏN – HƏMİŞƏ Sifətindən hərdən bir şadlıq görünürdü (Çəmənzəminli); Gördün? Gözləri də həmişə gülür (S

  Tam oxu »
 • HƏRDƏNBİR

  HƏRDƏNBİR – ADDIMBAŞI Hərdənbir ustanın arvadı Ələsgər ağagilə işləməyə gedir (Çəmənzəminli); Onu izləyir, hər addımbaşı sataşırdılar (İ

  Tam oxu »
 • HƏRFİ

  HƏRFİ – MƏCAZİ “Oyun” anlayışını dəqiqləşdirmək üçün Kortasar bu anlayışın hərfi mənasına müraciət edir (“Azərbaycan”); Sözün məcazi mənası mətn daxil

  Tam oxu »
 • HƏRİF

  HƏRİF – ARİF O öz məsələsinə arifdir (C.Cabbarlı); Doğrusu, hərifin təklifi xoşuma gəldi (Çəmənzəminli)

  Tam oxu »
 • HƏRİFLİK

  HƏRİFLİK – ARİFLİK Hərifliyini bilmirəm, ancaq kalandır (C.Əmirov); Onun arifliyinə söz ola bilməz

  Tam oxu »
 • HƏRİS

  HƏRİS – SƏXAVƏTLİ O pul, maldövlət hərisidir (C.Əmirov); Kimisi onu düz, səxavətli adam, kimisi fırıldaqçı adlandırırdı (İ

  Tam oxu »
 • HƏRİSLİK

  HƏRİSLİK – SƏXAVƏTLİLİK Tüstünü hərisliklə ciyərimə çəkdim (S.Qədirzadə); Səxavətlilik göstərir (M.Süleymanlı)

  Tam oxu »
 • HƏRTƏRƏFLİ

  HƏRTƏRƏFLİ – BİRTƏRƏFLİ Badam bacı, biz sizi hərtərəfli təbrikə gəlmişik (A.Şaiq); Hüsaməddin, çox təəssüf edirəm ki, mənim bu sevgim birtərəflidir (M

  Tam oxu »
 • HƏRZƏ

  HƏRZƏ – MƏNALI Hərzə sözün mərəzi gələr (Ata. sözü); Onun söhbəti şirin və mənalı idi (“Ulduz”)

  Tam oxu »
 • HƏSƏD

  HƏSƏD – TƏMİZ Qadının baxışlarında həsəd oxunurdu. Ürəkləri çox təmizdir, söz deyirsən dərk edirlər, götürürlər (M

  Tam oxu »
 • HƏSRƏT

  HƏSRƏT – VÜSAL Necə dözmək olar bəs; Əbədi həsrətinə (R.Rza); Çəkilin, ey düşüncələr, çəkilin; Vüsal günü gələcək (R

  Tam oxu »
 • HƏVƏSKAR

  HƏVƏSKAR – PEŞƏKAR Bəli, yoldaş mayor, mən həvəskar sürücüyəm (C.Əmirov); Peşəkar futbolçudur

  Tam oxu »
 • HƏVƏSLƏ

  HƏVƏSLƏ – ZORLA Həvəslə şərab içməyə başladı (S.Vəliyev); Ulduz mənim idi, onu məndən zorla, güclə aldılar, mənim namusumu ayaqladılar (M

  Tam oxu »
 • HƏYALI

  HƏYALI – ƏXLAQSIZ Qan həyalı, namuslu qadının başına sıçradı, əlini çəkib şala büründü (S.S.Axundov); Hamınız əxlaqsız, murdar tayfasınız (S

  Tam oxu »
 • HƏYALILIQ

  HƏYALILIQ – NAMUSSUZLUQ Həyalılığını nümayiş etdirməyə can atırdı (“Ulduz”); Hələ gözlə, sənin bu ocağına namussuzluq ləkəsi yaxmasınlar (M

  Tam oxu »
 • HƏYAT

  HƏYAT – ÖLÜM Ölüm, həyat yanaşıdır əzəldən (H.Hüseynzadə)

  Tam oxu »
 • HƏYƏCANLANMAQ

  HƏYƏCANLANMAQ – SAKİTLƏŞMƏK Qadın bir az da həyəcanlandı (İ.Fərzəliyev); Mən yenə sakitləşdim (S.Qədirzadə)

  Tam oxu »