Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti

 • NADAN

  NADAN – AĞILLI Ağıllı düşmən nadan dostdan yaxşıdır (Ata. sözü). NADAN – MƏDƏNİ Nadan atadan qız nə tərbiyə götürə bilər (S

  Tam oxu »
 • NADANLIQ

  NADANLIQ – MƏDƏNİLİK Bir çoxları nadanlıq; Pəncəsində sıxıldı (H.Cavid); Mədənilik xalqın qəfil yuxusundan oyanmasına səbəb olur (“Ulduz”)

  Tam oxu »
 • NADİNC

  NADİNC – SAKİT Sakitdir, nadinc deyil (M.Talıbov)

  Tam oxu »
 • NADİR

  NADİR – KÜTLƏVİ Nadir malların çoxunu müdir özünə yaxın olan mağazalar arasında bölüşdürürdü (C.Əmirov); Bakıda kütləvi malların sərgisinin açılışı ol

  Tam oxu »
 • NADÜRÜST

  NADÜRÜST – MƏRD A nadürüst balası; sən dedin ki, mən də başa düşəm (S.S.Axundov); Türkün zatındadır kişilik, mərdlik; O, öz düşmənini vurmaz arxadan (

  Tam oxu »
 • NADÜRÜSTLÜK

  NADÜRÜSTLÜK – MƏRDLİK İki nəfər arasında zahiri dostluğun daimiliyi üçün mütləq yalan və nadürüstlük lazımdır (M

  Tam oxu »
 • NAĞD

  NAĞD – BORC Bu gün nisyədir, sabah nağd ola bilər (M.Hüseyn); Borc verməklə tükənər, yol getməklə tükənməz (Ata

  Tam oxu »
 • NAHAMAR

  NAHAMAR – DÜZ Ən yazıq, ən kiçik; Nahamar bir daşın ömrünə; Min insan ömrü də bərabər deyildir (R.Rza); Düz yol gedən yorulmaz (Ata

  Tam oxu »
 • NAXOŞ

  NAXOŞ – SALAMAT Dünyada qoca, ya cavan nə gəzir? Bir naxoş var, bir salamat (Ə.Haqverdiyev)

  Tam oxu »
 • NAXOŞLUQ

  NAXOŞLUQ – SALAMATLIQ Bəs eşitdim mallarda naxoşluq var imiş (Ə.Haqverdiyev); Danış görək şəhərdə daha nə var, salamatlıqdır? (C

  Tam oxu »
 • NAİNSAF

  NAİNSAF – RƏHMLİ Nainsafın kəli qaçar (Ata. sözü); Rəhmli adamların işi uğurlu olur

  Tam oxu »
 • NAQİS

  NAQİS – KAMİL Bu yaşa gəlmişəm, məndən bir pis söz, bəd hərəkət, naqis əməl görməmisiniz və eşitməmisiniz (Ə

  Tam oxu »
 • NAMƏRD

  NAMƏRD – CƏSARƏTLİ Namərd gəlib mərd olmaz (Ata. sözü); Kolxoz sədrinin səmimi etirafı, doğru danışması, cəsarətli fikri onu fərəhləndirdi (Ə

  Tam oxu »
 • NAMUSLU

  NAMUSLU – HƏYASIZ Ağıllı və namuslu adamlar bu böhtanlara inanmazlar (M.İbrahimov); Bıyy, nə həyasız kişidir, içəriyə niyə baxır? (M

  Tam oxu »
 • NAMUSSUZ

  NAMUSSUZ – TƏRBİYƏLİ Xanın nökəri sənin kimi namussuzlardır (A.Şaiq); Tərbiyəli oğlandır, ana, bir qrupda oxuyuruq (İ

  Tam oxu »
 • NANƏCİB

  NANƏCİB – LƏYAQƏTLİ Nanəcibdən ağa olmaz, təkədən qoç (Ata. sözü); Çox ləyaqətli yoldaşdır (M.Hüseyn)

  Tam oxu »
 • NANƏCİBLİK

  NANƏCİBLİK – LƏYAQƏTLİLİK Mənim nanəcibliyimdən yoxsulluğa, miskinliyə giriftar olmuş bu bir neçə adama rast gəldiyim üçün şükür etdim (M

  Tam oxu »
 • NARAHAT

  NARAHAT – ARXAYIN Hər dəfə telefon zəngi eşidəndə Sandrodan bir xəbər veriləcəyini düşünən polkovnik narahat idi (S

  Tam oxu »
 • NARAHATLAŞMAQ

  NARAHATLAŞMAQ – ARXAYINLAŞMAQ Oğlunun hərəkətlərini görüncə narahatlaşır (Ə.Vəliyev); Siz də Çaxunaşvilini burada görüb arxayınlaşmısınız (C

  Tam oxu »
 • NARAHATLIQ

  NARAHATLIQ – ARXAYINLIQ Narahatlığı daha da çoxaldı (S.Qədirzadə); Bir arxayınlıq nəğmələşir könlümüzdə (R

  Tam oxu »
 • NARIN

  NARIN – İRİ Şumumuz çox narındır (Ə.Vəliyev); Gülşən isə kəsdiyi iri bir cimi götürüb arxın alt tərəfinə qoydu və qızlara dedi (Ə

  Tam oxu »
 • NARINLAŞMAQ

  NARINLAŞMAQ – İRİLƏŞMƏK Qar dənələri getdikcə narınlaşırdı (A.Məmmədrza); Havalar quraq keçdiyindən yerdəki çumbuzlar iriləşirdi

  Tam oxu »
 • NASAZ

  NASAZ – SAĞLAM Yoldaşım nasazdır (M.İbrahimov); Kişi sağlam, ağlı başında bir adam idi (M.İbrahimov)

  Tam oxu »
 • NAŞI

  NAŞI – TƏCRÜBƏLİ Ailəni iki nəfər naşı və həyata təzəcə atılan, eyni zamanda bir-birini sevən iki adam qurmağa məcburdur (M

  Tam oxu »
 • NATAMAM

  NATAMAM – BÜTÖV Hamısı natamamdır (S.Rüstəm); Hələ kəsilməyib, bütövdür (Ə.Vəliyev)

  Tam oxu »
 • NAZİK

  NAZİK – QABA Mənim bu qaba ürəyimdə nazik hisslər günü-gündən artmaqdadır (Ə.Haqverdiyev)

  Tam oxu »
 • NAZİKLƏŞMƏK

  NAZİKLƏŞMƏK – QALINLAŞMAQ İstilər düşdükcə novdan donmuş su nazikləşir, əriyib yox olur (Ə.Vəliyev); İndi suyu sovulmuş dəyirman get-gedə soyuyur, nov

  Tam oxu »
 • NƏCİB

  NƏCİB – KOBUD Cahangir ağa kimi nəcib ağa heç bir oymaqda tapılar? (Ə.Haqverdiyev); Ürəyim sanki kobud bir pəncənin sərt barmaqları arasında cənglənir

  Tam oxu »
 • NƏCİBLİK

  NƏCİBLİK – KOBUDLUQ Nəciblik həməndir, hünər o hünər; Günəşdən istilik, işıq alaram (M.Rahim); Burada kobudluq, etinasızlıq, dönüklük – hər şey vardır

  Tam oxu »
 • NƏHƏNG

  NƏHƏNG – BALACA Nəhəng bir xeyli şaha baxdı (İ.Şıxlı); Çənəsi yumru, burnu balaca idi (S.Qədirzadə)

  Tam oxu »
 • NƏM

  NƏM – QUPQURU Kibrit evin rütubətindən nəm çəkmişdi (S.Vəliyev); Kişi əlini bədəninə çəkdi, qupquru olduğunu görüb paltarını geyindi (İ

  Tam oxu »
 • NƏMİŞLİK

  NƏMİŞLİK – QURAQLIQ Bu il, qızım, türkün sözü, nəmişlik olmadı, havalar, türkün sözü, quru keçdi, mən də borca düşmüşəm (C

  Tam oxu »
 • NƏMLİ

  NƏMLİ – QURU Məlul baxır Mərmərə; Göy gözləri nəmlidir (M.Rahim); Hava qurudur (Ə.Vəliyev)

  Tam oxu »
 • NƏŞƏ

  NƏŞƏ – CƏFA Quşlar verər səs-səsə: Nəşə gələr hər kəsə (A.Şaiq); Dosta bir belə bəla, cəfa vermək rəvadır? (S

  Tam oxu »
 • NƏŞƏLƏNMƏK

  NƏŞƏLƏNMƏK – KƏDƏRLƏNMƏK Qız artıq nəşələnmişdi, içir və oxuyurdu (M.S.Ordubadi); O özü də kədərlənmişdi (M

  Tam oxu »
 • NƏŞƏLİ

  NƏŞƏLİ – CƏFALI Uzaqdan dadlı, nəşəli, yaxından zəhərli, cəfalı, bəlalı ömrü puç edən bir şeydir (S.S

  Tam oxu »
 • NƏTİCƏ

  NƏTİCƏ – BAŞLANĞIC Nəticədə kişi peşələrinin sayı xeyli artar. Ancaq başlanğıc üçün bu heç də pis deyil (Ə

  Tam oxu »
 • NƏZAKƏTLİ

  NƏZAKƏTLİ – KOBUD Rəisin nəzakətli ədaları Məşədibəyi təəccübləndirmədi (M.Hüseyn); Çox kobud adamdır (M

  Tam oxu »
 • NƏZAKƏTSİZ

  NƏZAKƏTSİZ – LƏYAQƏTLİ Heç bir nəzakətsiz söz tapa bilmədim (Mir Cəlal); O, ləyaqətli adamdır

  Tam oxu »
 • NƏZAKƏTSİZLİK

  NƏZAKƏTSİZLİK – QANACAQLILIQ Demərəm, bilirsiniz ki, qadından onun yaşını soruşmaq nəzakətsizlikdir (C

  Tam oxu »
 • NƏZƏRİ

  NƏZƏRİ – TƏCRÜBİ Dərsin nəzəri məsələləri təcrübi məşğələlərdə şərh olunmalıdır

  Tam oxu »
 • NƏZƏRİYYƏ

  NƏZƏRİYYƏ – PRAKTİKA Nəzəriyyə ilə praktika bir-birini tamamlayır. Nəzəriyyə praktikasız kordur, praktikasız nəzəriyyə heçdir

  Tam oxu »
 • NİCAT

  NİCAT – FƏLAKƏT Nicat və mərhəmət qapıları açılmadı (M.İbrahimov); Onların bütün hərəkətləri böyük bir fəlakət bildirirdi (M

  Tam oxu »
 • NİFRƏT

  NİFRƏT – MƏHƏBBƏT Məhəbbət və nifrətdən başqa laqeydlik də var (A.Məmmədov). NİFRƏT – RƏĞBƏT Rəsulovun bu baxışında həm maraq, həm də nifrət oxunurdu

  Tam oxu »
 • NİKBİN

  NİKBİN – BƏDBİN Aslan düşərgədə də belə xəyalpərvər və nikbin idi (S.Vəliyev); Həsən təbiətin bədbin və hövsələsiz bir adamı idi (Çəmənzəminli)

  Tam oxu »
 • NİKBİNLƏŞMƏK

  NİKBİNLƏŞMƏK – BƏDBİNLƏŞMƏK Nikbinləşməyə əsas vardır. Günəş də bunu görüb ümidini kəsir, bədbinləşir, bəxtinə lənət oxuyurdu (Ə

  Tam oxu »
 • NİKBİNLİK

  NİKBİNLİK – BƏDBİNLİK Vaqiflə Vidadinin məşhur “Deyişmə”sində... sevinc ilə kədər, nikbinliklə bədbinlik, əqli-ürfani ucalıqla dünyəvi eşq qarşılaşır

  Tam oxu »
 • NİMDAŞ

  NİMDAŞ – TƏZƏ Sən bir dayan, bir baxım görüm bəlkə nimdaş bir şey tapa bildim (C.Cabbarlı); – Əlbəttə, təzə maşındır (T

  Tam oxu »
 • NİSGİL

  NİSGİL – SEVİNC Danış ki, ürəyində qalmasın bir nisgilin (S.Rüstəm); Sabirin gözlərində sevinc ifadəsi canlandı (M

  Tam oxu »
 • NİSGİLLİ

  NİSGİLLİ – NƏŞƏLİ Onun evə qəlbi nisgilli qayıtmasına qıymadı (İ.Şıxlı); Nəşəli həyat sürürdü (İ.Fərzəliyev)

  Tam oxu »