Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti

 • İBARƏLİ

  İBARƏLİ – SADƏ Armudboğaz, şişbığ satıcının belə ibarəli nitqindən baş açmayan Leylək istər-istəməz əsəbiləşdi (S

  Tam oxu »
 • İBLİS

  İBLİS – MƏLƏK Ədavət toxumu səpmək üçün siz; Gah mələk oldunuz, gah da bir iblis (S.Rüstəm)

  Tam oxu »
 • İBTİDAİ

  İBTİDAİ – MÜASİR İbtidai alətlərlə qazıldığı üçün baltanı çıxartmaq son dərəcə böyük əhəmiyyət kəsb edir (M

  Tam oxu »
 • İCTİMAİ

  İCTİMAİ – XÜSUSİ İctimai və xüsusi təsərrüfatlar arasında fərq qoymaq lazımdır

  Tam oxu »
 • İÇ

  İÇ – BAYIR Əvvəl evin içi, sonra bayırı (Ata. sözü). İÇ – ÇÖL İçim özümü yandırır, çölüm sizi (A.Məmmədov)

  Tam oxu »
 • İÇƏRİ

  İÇƏRİ – BAYIR Bayırı kaşı-çini, içərisi toyuq hini (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • İÇMƏK

  İÇMƏK – TÖKMƏK Kim içməsə, yaxasına tökəcəyik (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • İDBAR

  İDBAR – GÖZƏL Rədd ol qapıdan, ağlama zar-zar, dilənçi! Vaqqıldama bayquş kimi idbar, dilənçi! (M.Ə.Sabir); Özünüz gözəl və göyçəksiniz (C

  Tam oxu »
 • İDDİALI

  İDDİALI – BAŞIAŞAĞI Nə soxulmusan araya, a başıbəlalı, fələ? Nə xəyal ilə olubsan belə iddialı, fələ?! (M

  Tam oxu »
 • İDEAL

  İDEAL – ÇİRKİN Ən ideal adamlardan biri də Ramizdir. Osmanlı işğalçıları çirkin məqsədlərini xalqa izah edirdi (M

  Tam oxu »
 • İDXAL

  İDXAL – İXRAC Hazırda ölkəmiz... dərman maddələrinin idxalından tamamilə azad olmuşdur (R.Əliyev); Sənayeləşdirmə hələ başa çatdırıldığı zaman biz xam

  Tam oxu »
 • İDRAKLI

  İDRAKLI – SƏFEH Sən idraklı olduğun üçün bilirdim ki, sözümü tez anlayacaqsan (C.Cabbarlı); Hansı səfeh oğlu bundan sonra qaymaq satar (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • İDRAKSIZ

  İDRAKSIZ – DÜŞÜNCƏLİ İdraksız bir kütlənin səfeh qorxaqlığına, qurban olub gedir (C.Cabbarlı); Özü də ağıllı, düşüncəli uşaqdır (M

  Tam oxu »
 • İFRİTƏ

  İFRİTƏ – GÖZƏL O ifritə qadının alçaq fitnəsini hamımız başa düşdük (M.Hüseyn); Babaxanın oraya yolu düşür, belə gözəl bir qızın yayın istisində tarla

  Tam oxu »
 • İĞTİŞAŞ

  İĞTİŞAŞ – SÜLH Hər yerdə iğtişaş, hər yerdə üsyan;Alovlu nəğmələr ucalır göyə (S.Rüstəm); Hamı sülh istəyir (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • İXTİLAF

  İXTİLAF – BİRLİK Hər kiçik ixtilaf ailəni pozarsa, onda nə olar? (Mir Cəlal); Birlik lazımdır bizə! (M

  Tam oxu »
 • İXTİYAR

  İXTİYAR – GƏNC Qızlar, gəlinlər sevinir, uşaqlar, gənclər, ixtiyarlar sevinir, bütün kainat belə sevinirdi (C

  Tam oxu »
 • İXTİYARLIQ

  İXTİYARLIQ – GƏNCLİK İxtiyarlıq ölümün qonşusudur (H.Cavid); Təhqir olunmuş gənclik vüqarımı müdafiə edərək, əsəbi və titrək barmaqlarımla ağzıma gələ

  Tam oxu »
 • İKİBAŞLI

  İKİBAŞLI – AYDIN Qaraş ikibaşlı söz soruşduqda Maya da ondan incidi, birbirindən soyuq ayrıldılar (M

  Tam oxu »
 • İKİDİLLİ

  İKİDİLLİ – SƏMİMİ Yox böylə ikidilli, yaman üzlü cəfakar; Bir zərrə utanmaz! (M.Ə.Sabir); ...Püstəxanımla səmimi salamlaşandan sonra onları yerbəyer e

  Tam oxu »
 • İKİLƏŞMƏK

  İKİLƏŞMƏK – TƏKLƏŞMƏK Səs ikiləşdi, üç oldu, sonra tamam kəsildi (G.Hüseynoğlu); Ədhəm bilirdi ki, Səlim təklənəndə öz təsir gücünü xeyli itirir, çaşı

  Tam oxu »
 • İKİLİKDƏ

  İKİLİKDƏ – TƏKLİKDƏ Teymurla Güldəstə ikilikdə qalmışdılar (H.Seyidbəyli); Təklikdə heç nə eləyə bilməzsən (“Ulduz”)

  Tam oxu »
 • İKİMƏNALI

  İKİMƏNALI – AÇIQ Pərdəli, ikimənalı danışıqlardan da xoşum gəlməz (Ə.Vəliyev); Əsil etika açıq danışmağı sevir (M

  Tam oxu »
 • İKİTİRƏLİK

  İKİTİRƏLİK – BİRLİK Kəndə ikitirəlik salıb; Pirəli getdi; İstəyincə paşalıq (M.Rahim); Güc birlikdədir (Ata

  Tam oxu »
 • İKİÜZLÜ

  İKİÜZLÜ – SƏMİMİ Siz bağışlayın, yoldaş Mədəd, ba Tarıverdi xalis ikiüzlüdür (S.Rəhimov); O çox səmimi yoldaşdır

  Tam oxu »
 • İKİÜZLÜLÜK

  İKİÜZLÜLÜK – SƏMİMİLİK İkiüzlülük qorxudan əmələ gələn bir xəstəlikdir (M.Hüseyn); Xüsusən Nazim Hikmətlə əlaqədar yazılmış səhifələrdə səmimilik və d

  Tam oxu »
 • İQRAR

  İQRAR – İNKAR İkidir gərçi pəriçöhrələrin küftarı; Bir imiş bunların iqrarı ilə inkarı (Q.Təbrizi)

  Tam oxu »
 • İLHAMLI

  İLHAMLI – SÖNÜK S.Vurğunun dərin ilhamlı lirikası... mədəniyyətimizin qızıl fonduna daxil olmuşdur (M

  Tam oxu »
 • İLIQ

  İLIQ – SOYUQ Günəşin ilk ilıq şüaları sularda oynaşırdı (S.Vəliyev); Bu nadir möcüzə, hiss edir soyuğu, istini (R

  Tam oxu »
 • İLIQLIQ

  İLIQLIQ – SOYUQLUQ İstilər çəkilmişdi, lakin havada xoş ilıqlıq var idi (Çəmənzəminli); Bu sualların buz soyuqluğunu Məryəm bütün bədəni ilə hiss etdi

  Tam oxu »
 • İLK

  İLK – AXIR Dünyada hər könül yüksəliş arar; Varlığın nə ilki, nə axırı var (S.Vurğun)

  Tam oxu »
 • İLLƏTLİ

  İLLƏTLİ – SALAMAT Bədənin məriz və illətli hissəsi salamat olan hissəsinə kömək əvəzinə ağırlıq və əziyyət yetirir

  Tam oxu »
 • İNAD

  İNAD – ÜZÜYOLA Gülsabahın atası çox inad adamdı (Ə.Vəliyev); Kasıbsan, üzüyolasan, işləyənsən (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • İNADCIL

  İNADCIL – SADƏLÖVH İnadcıl qızın da başına görün nə gəldi (G.Hüseynoğlu); Yeja bu sadəlövh adamın beynəlxalq vəziyyətlə tanış olmasına heyrət edərək d

  Tam oxu »
 • İNADKAR

  İNADKAR – ÜZÜYOLA O da bilir ki, sən inadkarsan (S.Vəliyev); Qıraqdan qulaq asan, lakin onu görməyən adam güman edirdi ki, kabinetdə Anketovdan başqa

  Tam oxu »
 • İNAMSIZ

  İNAMSIZ – ETİBARLI İnamsız hərəkətləri bizi təngə gətirdi. Öz ətrafımıza etibarlı adamlar yığaq (S.Vəliyev)

  Tam oxu »
 • İNAMSIZLIQ

  İNAMSIZLIQ – ETİBARSIZLIQ Axı bu inamsızlıq nədən irəli gəlir? (İ.Şıxlı); Bizim yanımızda öz etibarlılığını itirmişdir (“Azərbaycan”)

  Tam oxu »
 • İNCƏ

  İNCƏ – KOBUD Arvadım, arvadım, sən bir qədər incə sözlər öyrənsəydin, heç zərər görməzdin (C.Cabbarlı); Mən burada kobud bir səhv buraxdım (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • İNCƏLİK

  İNCƏLİK – KOBUDLUQ Gözəllik, incəlik, sevgi, vəfa insandan ayrılmaz (S.Rüstəm); Mən onun hərəkətində bir kobudluq hiss edirəm

  Tam oxu »
 • İNCƏLMƏK

  İNCƏLMƏK – KÖKƏLMƏK Hərzəvü hədyan oxumaqdan; İncəldi uşağım (M.Ə.Sabir); Bəlkə, heç kökəlməyəcək (S

  Tam oxu »
 • İNCİK

  İNCİK – RAZI Nəhayət, Səlim ağa özünü incik yerinə qoydu, silkinib ayağa durdu (M.İbrahimov); Sara isə müdirin iltifatından razı idi (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • İNCİKLİK

  İNCİKLİK – RAZILIQ Zoranın sifətində dərhal inciklik əlaməti göründü (S.Vəliyev); Arvad razılıq verib, kəbin də kəsilib (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • İNCİTMƏK

  İNCİTMƏK – BARIŞMAQ Fatma babasının sözündən incimədi (Çəmənzəminli); Barışmaq, böyük və alicənab işdir (M

  Tam oxu »
 • İNDİ

  İNDİ – ƏVVƏL İndi məftilə ehtiyac yoxdur (Çəmənzəminli); Məftil bundan çox əvvəl götürülmüşdü (Çəmənzəminli)

  Tam oxu »
 • İNDİDƏN

  İNDİDƏN – DÜNƏNDƏN Rüstəm kişi elə indidən müavini itaətdə saxlamağı qərara aldı (M.İbrahimov); Dünəndən hamı onun yolunu gözləyir

  Tam oxu »
 • İNDİKİ

  İNDİKİ – SONRAKI İndiki makinalar ən uzaq dalğaların səslərini alaraq kağız üzərinə qeyd edir (Çəmənzəminli); Sonrakı günlər daha fərəhli olacaq (“Azə

  Tam oxu »
 • İNKİŞAF

  İNKİŞAF – TƏNƏZZÜL Azərbaycan xalq təsərrüfatının həlledici sahəsi olan neft sənayesi sürətlə inkişaf etmişdir

  Tam oxu »
 • İNSAFLI

  İNSAFLI – KAFİR Görürəm çox insaflı oğlansan (A.Şaiq); Yüzbaşı yaman kafir imiş (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • İNSANİ

  İNSANİ – HEYVANİ C.Cabbarlının qəhrəmanları nəcib insani hisslərə malikdirlər (M.Arif); Başqa bir roman isə heyvani hissləri tərənnüm edir (Ə

  Tam oxu »
 • İNSANLIQ

  İNSANLIQ – BARBARLIQ Rəşidin bu insanlığını və hümmətini hər kəs bildi (İ.Musabəyov); Mən belə barbarlığa dözmərəm (C

  Tam oxu »