Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti

 • OBYEKT

  OBYEKT – SUBYEKT Fellərin mənaca müxtəlifliyi subyektin fellərə qarşı, subyektin obyektə qarşı və bir fellə obyekt arasındakı münasibətdən irəli gəlir

  Tam oxu »
 • OBYEKTİV

  OBYEKTİV – SUBYEKTİV Dildə omonimlərin mövcudluğu dilçilik ədəbiyyatında obyektiv və subyektiv amillərlə izah olunur (H

  Tam oxu »
 • OBYEKTİVLİK

  OBYEKTİVLİK – SUBYEKTİVLİK Hadisələri izah edərkən subyektivliyə yol vermək olmaz, onlara obyektivlik əsasında yanaşılmalıdır

  Tam oxu »
 • ODLU

  ODLU – SÖNÜK Odlu gənc əllaməlik və səbirsizliklə dedi (M.İbrahimov); Yeddi qonşuya da onun sönük, lakin təsirli səsi gedərdi (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • OĞRU

  OĞRU – DOĞRU Aləmə oğruyam, sənə ki doğruyam (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • OĞRULUQ

  OĞRULUQ – DOĞRULUQ Niyə verdin fənayə doğruluğu; İrtikab eylədin bu oğruluğu? (M.Ə.Sabir)

  Tam oxu »
 • OXUMUŞ

  OXUMUŞ – AVAM Sən oxumuş bir oğlan, avam hacılara belə yaraşmayan sözlər danışırsınız (C.Cabbarlı)

  Tam oxu »
 • OXUNAQLI

  OXUNAQLI – ÇƏTİN Əsərin dili aydın və oxunaqlıdır. Əsərdə çətin tələffüz olunan sözlər vardır (“Ulduz”)

  Tam oxu »
 • OLMAQ

  OLMAQ – ÖLMƏK Oldu ilə öldüyə çarə yoxdur (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • OLUM

  OLUM – ÖLÜM Hamletin səsi gəldi qulağına: “Olum, ya ölüm!” R.Rza

  Tam oxu »
 • ONDA

  ONDA – İNDİ Əgər onda mane olurdular, indi olmazlar (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • ORA

  ORA – BURA Orada həyat başqa, burada isə bambaşqadır (M.S.Ordubadi)

  Tam oxu »
 • ORTA

  ORTA – ALİ Sabah orta məktəbi bitirib ali məktəbə girəcəyəm (S.S.Axundov)

  Tam oxu »
 • ORTABAB

  ORTABAB – YOXSUL Keçmişdə nə varlı, nə də yoxsul, nə aşağı, nə də ortabab olduğunu bilməyən, həmişə adamlara artıq və şübhəli gözə baxıb duran Vəli ki

  Tam oxu »
 • ORTABOYLU

  ORTABOYLU – UCABOYLU Cahan xanım ortaboylu idi (M.İbrahimov); Mən Cavadam, ucaboylu; İndi isə kül adamam (C

  Tam oxu »
 • ORTADA

  ORTADA – QIRAQDA Ortada yeyir, qıraqda gəzir (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • ORTANCIL

  ORTANCIL – BÖYÜK Tacirin ortancıl oğlu da böyük qardaşı kimi cavahiri qırmağa cəsarəti çatmır (A.Şaiq)

  Tam oxu »
 • OTURAQ

  OTURAQ – KÖÇƏRİ Oturaq həyat sürürdülər (“Ulduz”); Qürbətə uçmurmu, köçəri quşlar?! (R.Rza)

  Tam oxu »
 • OTURMAQ

  OTURMAQ – QALXMAQ Biri qalxıb, o birisi otururdu (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • OTURUŞLU

  OTURUŞLU – DURUŞLU Başıaçıq, sakit duruşlu, bahar geyimli rus, sanki onun üzünə gülürdü (Mir Cəlal); Sakit oturuşlu xanım bu gün gözümə qəmli görünürd

  Tam oxu »
 • OYAQ

  OYAQ – YATMIŞ İmir oyaq idi (M.Süleymanlı); Yatmış uşağı dəli edərsən

  Tam oxu »
 • OYNAQ

  OYNAQ – SÜST Danışarkən nazik və oynaq qaşları onun çöhrəsini daha da cazibədar edirdi (S.Vəliyev); O bu gün süst idi

  Tam oxu »
 • OYNAQLIQ

  OYNAQLIQ – SÜSTLÜK Əmin ol ki, Özdəmiri səfil edən həm Afətdir, həm də onun oynaqlığıdır (H.Cavid); Süstlük onu qaradinməzləşdirmişdir (“Azərbaycan”)

  Tam oxu »
 • ÖCƏŞKƏN

  ÖCƏŞKƏN – SAKİT Öcəşkən, dalaşqan uşaqdır (“Ulduz”); Sakit, ağıllı adama oxşayır (S.Qədirzadə)

  Tam oxu »
 • ÖCƏŞMƏK

  ÖCƏŞMƏK – SAKİTLƏŞMƏK Bir ana şivəni, bir el qayğusu; Bir el şairinin təmiz duyğusu; Və onunla gedən bir öcəşmədir; Bir quru səhradan çıxan çeşmədir (

  Tam oxu »
 • ÖGEY

  ÖGEY – DOĞMA Dedim ögey atadan ata olmaz bunlara (M.Eynullayeva); – Sən mənim doğma atamsan! (Ə.Vəliyev)

  Tam oxu »
 • ÖGEYLİK

  ÖGEYLİK – DOĞMALIQ Ögeylik bəllidir başdan, binadan;Qatı düşmənidir ilk məhəbbətin (M.Rahim); Məhərrəm çoxdan eşitmədiyi bu səsdə bir doğmalıq, bir nə

  Tam oxu »
 • ÖLƏZİMƏK

  ÖLƏZİMƏK – DƏBƏRMƏK Artıq kənd ayağındakı cərgə tonqallar öləziməkdə idi (S.Qədirzadə); Sönən ocağı bir az dəbərtdi (M

  Tam oxu »
 • ÖLMƏK

  ÖLMƏK – YAŞAMAQ Bizə yaşamaq da, ölmək də tanış; Bir az da başqa bir aləmdən danış! (S.Vurğun)

  Tam oxu »
 • ÖLÜ

  ÖLÜ – DİRİ Mən vaxtilə diri idim, indi isə bir ölü (C.Cabbarlı). ÖLÜ – SAĞ Qurban sağdır, amma canı nasazdır (Ə

  Tam oxu »
 • ÖLÜLÜK

  ÖLÜLÜK – DİRİLİK Min günün ölülüyündən, bir günün diriliyi yaxşıdır (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • ÖLÜVAY

  ÖLÜVAY – BACARIQLI Ölüvay oğlu, ölüvay, dur bir sən də hərəkətə gəl (“Azərbaycan”); Çox bacarıqlı qızdır (C

  Tam oxu »
 • ÖLÜVAYLIQ

  ÖLÜVAYLIQ – QIVRAQLIQ Sənin ölüvaylığın ucundan bu günə qalmışıq. Bir qıvraqlıq yoxdur (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • ÖMÜRLÜK

  ÖMÜRLÜK – MÜVƏQQƏTİ Ömürlük bir eşqin yolçusuyuq biz! (S.Vurğun); Müvəqqəti çətinlikdir, dözmək lazımdır

  Tam oxu »
 • ÖN

  ÖN – ARXA Qoy əssin önümüzdə yağılar yarpaq kimi (S.Rüstəm); Bu vaxt düşmən arxama keçib məni gördü (S

  Tam oxu »
 • ÖRTMƏK

  ÖRTMƏK – AÇMAQ Elə xırman yerlərini də çayır örtmüşdü (İ.Şıxlı); Anam açardı o kitabı, kədərlənəndə (R

  Tam oxu »
 • ÖRTÜLÜ

  ÖRTÜLÜ – AÇIQ Örtülü süfrənin bir eybi olar, açıq süfrənin min eybi (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • ÖTƏRİ

  ÖTƏRİ – DİQQƏTLƏ Qonşuluq üzündən, görəndə ötəri bir salam verərdim (Mir Cəlal); Qulam keçib diqqətlə ora baxdı (S

  Tam oxu »
 • ÖTÜRMƏK

  ÖTÜRMƏK – QARŞILAMAQ Bayramqabağı qonaqların bir qismini ötürürdülər, bəzilərini isə qarşılayırdılar

  Tam oxu »
 • ÖZBAŞINA

  ÖZBAŞINA – RƏSMİ Hələlik Kür dolaşır özbaşına (S.Rüstəm); Rəsmi evlənmək çox asan işdir (M.İbrahimov)

  Tam oxu »
 • ÖZBAŞINALIQ

  ÖZBAŞINALIQ – RƏSMİLİK Qanunsuzluq, özbaşınalıq və vəhşiliklə barışa bilmirdi (S.Şamilov); Rəsmilik dairəsində istintaqa başladı (H

  Tam oxu »
 • ÖZGƏ

  ÖZGƏ – DOĞMA Özgə uşağını saxlamaq bir xəta şeydir (S.S.Axundov); Öz doğma millətindən; Qoruyur özgələri (B

  Tam oxu »
 • ÖZGƏLƏŞMƏK

  ÖZGƏLƏŞMƏK – DOĞMALAŞMAQ Gələndə qonaqsan, gedəndə qonaq; Nə tez özgələşdi bu ocaq sənə? (B.Vahabzadə); Üç yüz yad şairi doğmalaşdıran; Şerindən qüvvə

  Tam oxu »
 • PAKLIQ

  PAKLIQ – ÇİRKİNLİK Baxdım, baxdım, sifətində məlakə paklığı vardı (Çəmənzəminli); Gərək insan aynaya baxsın, görünüşü yaxşıdırsa, işi də görünüşü kimi

  Tam oxu »
 • PARA

  PARA – BÜTÜN Paraya dəymə, bütünü kəsmə, doğra doyunca ye (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • PARÇA

  PARÇA – BÜTÖV Qranit parçası, kütləsindən ayrılsa da, qranitdir. O, bütövdən qəlbidir (R.Rza)

  Tam oxu »
 • PARILDAMAQ

  PARILDAMAQ – SÖNMƏK Hər şeydən xəbərsiz olan Ay həmişəki kimi parıldayır, gecəyə bəzək verirdi (S.Vəliyev); Bu səhnə çox sürməyir, lampa sönür, pərdə

  Tam oxu »
 • PAYLAMAQ

  PAYLAMAQ – YIĞMAQ Xonçadakı saçaqlı konfetləri xışmalayıb qızlara payladı (İ.Şıxlı); Meyvələr ağırlaşır; Şirə yığır özünə (O

  Tam oxu »
 • PƏRAKƏNDƏLİK

  PƏRAKƏNDƏLİK – YIĞCAMLIQ Tətillər dağınıq gedir hələlik; İnqilab sevməyir pərakəndəlik (S.Vurğun); Yığcamlıq R

  Tam oxu »
 • PƏRİŞAN

  PƏRİŞAN – XOŞBƏXT Dünyanın pərişan bağında canan; Mən nəğməli bülbül, sən bir baharsan (R.Rza); Özünü xoşbəxt adamlar kimi aparırdı (S

  Tam oxu »