Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti

 • XAİN

  XAİN – SADİQ Bu xain yenə xəbərə getdi (A.Şaiq); Sadiq yoldaşdır, ona sirrini deyə bilərsən (“Ulduz”)

  Tam oxu »
 • XAİNLİK

  XAİNLİK – SADİQLİK Məzlum qorxaq idi, qorxaqlıqla xainlik eyni şeydir (S.Vəliyev); Sadiqlik kəlməsi onun dilindən düşmür (“Ulduz”)

  Tam oxu »
 • XALİS

  XALİS – QARIŞIQ Hə, bacı, mən əminəm ki, bu xalis brilyantdır (C.Əmirov); Bu rənglərin qarışıq naxışı; otağımı baharlayır; ətirlər, könül dolusu qalay

  Tam oxu »
 • XAM

  XAM – TƏCRÜBƏLİ Çünki mən görürəm ki, sən xam adamsan (C.Əmirov); O, professorun qabağında oturan lap təcrübəli casusdur (M

  Tam oxu »
 • XAN

  XAN – KƏNDLİ Yazıq kəndli xan yerini sürür kotanla (S.Rüstəm). XAN – NÖKƏR Xana nökər olanın ayağını daş aparar (Ata

  Tam oxu »
 • XANIM

  XANIM – QULLUQÇU Mən gözləyirdim, əvvəl yol xanımındır, sonra qulluqçunun (S.S.Axundov)

  Tam oxu »
 • XANIMLIQ

  XANIMLIQ – QULLUQÇULUQ Xanımlığa gəlməmişəm (A.Şaiq); Sənin elə peşən qulluqçuluq olub (A.Məmmədrza)

  Tam oxu »
 • XANLIQ

  XANLIQ – NÖKƏRLİK Ağsaqqallar gəlib xanlıq dəyirmanının yanında xanı gözləsinlər (Ə.Haqverdiyev); O bir neçə ilə nökərlik etmişdir (A

  Tam oxu »
 • XARAB

  XARAB – SAF Ah! Ey cavanlığın gülü; Nə tez soldun, xarab oldun? (Ə.Cavad); Körpənin nəfəsidir; Səhərin saf küləyi (B

  Tam oxu »
 • XARABA

  XARABA – ABAD Ölkə abad ikən, dəyirman xarab idi (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • XARABALIQ

  XARABALIQ – ABADLIQ Xarabalıqdan abadlıq axtararsınız (C.Cabbarlı)

  Tam oxu »
 • XARABLAŞMAQ

  XARABLAŞMAQ – YAXŞILAŞMAQ Həzərat! Özünüzə məlumdur ki, dünya getdikcə xarablaşır, yəni mən onu demək istəyirəm ki, bu dünya getdikcə xarab olur

  Tam oxu »
 • XARİC

  XARİC – DAXİL Bahar fəsli təzəcə daxil olmuşdu (Ə.Haqverdiyev); O zaman Kipiani ələ keçdi. Əhmədi isə məktəbdən xaric etdilər (İ

  Tam oxu »
 • XARİCİ

  XARİCİ – DAXİLİ Mən öz daxili varlığımla xarici təbiətdəki gözəllik arasında bir uyğunsuzluq hiss etdim (M

  Tam oxu »
 • XATAKAR

  XATAKAR – XEYİRXAH Xatakar uşaqdır, əlindən bir xata çıxar (“Ulduz”); Qəlbdən xeyirxah olsa da, aciz idi (M

  Tam oxu »
 • XATAKARLIQ

  XATAKARLIQ – XEYİRXAHLIQ Onun əlindən xatakarlıqdan başqa bir şey gəlməz (“Azərbaycan”); Xeyirxahlığın üçüncü növü nə fitridir, nə də lovğalıq üzündən

  Tam oxu »
 • XATALI

  XATALI – XEYİRXAH Bundan əlavə padşahlıq dumasının vəkili olmaq çox xatalı işdir (S.S.Axundov); Bu, həqiqi xeyirxahların təqsiri deyildir (M

  Tam oxu »
 • XATIRLAMAQ

  XATIRLAMAQ – UNUTMAQ Salman sözarası ona otuz yeddinci ili də xatırlatdı (M.İbrahimov); Ər də, arvad da gündüzün ağır və üzücü zəhmətlərini unutdu

  Tam oxu »
 • XEYİR

  XEYİR – ŞƏR Axşamın xeyrindən sabahın şəri yaxşıdır (Ata. sözü). XEYİR – VAY Xeyir iş yerdə qalmaz (Ata

  Tam oxu »
 • XEYİRLİ

  XEYİRLİ – ŞƏRLİ Xeyirli yola hər bir yerdə, hər hansı anda addım atsan yaxşıdır (M.Talıbov); Şərli işlərdən nə qədər qıraq olsan daha yaxşıdır (“Azərb

  Tam oxu »
 • XEYİRSİZ

  XEYİRSİZ – FAYDALI – Ey xeyirsiz böcək; Xallı qanadlarınla çox da öyünmə (A.Şaiq); Bəlkə məsləhətlərimdə özün üçün faydalı bir şey tapdın (S

  Tam oxu »
 • XEYR

  XEYR – BƏLİ Xeyr, inanın ki, qabaqlar mən heç yerdə sizə rast gəlməmişəm (C.Əmirov); Mən ölüm, Baloğlan, belədir, ya qeyri belədir? Bəli, bəli (C

  Tam oxu »
 • XƏFƏ

  XƏFƏ – SƏRİN Xəfədir, içində oturmaq olmur (“Ulduz”); Sərin mehdən səhər-səhər gül titrəyir, yarpaq əsir (R

  Tam oxu »
 • XƏFƏLİK

  XƏFƏLİK – SƏRİNLİK Havanın xəfəliyi adamı işdən də qoyur (“Azərbaycan”); De, keçdimi bir sərinlik ürəyindən? (S

  Tam oxu »
 • XƏFİF

  XƏFİF – ŞİDDƏTLİ Xəfif külək əsirdi (“Azərbaycan”); Şiddətli xəzri küləyi əsir, evlərin qapı və pəncərələri vıyıldayır (S

  Tam oxu »
 • XƏLƏF

  XƏLƏF – SƏLƏF Bütün yer üzünün əşrəfiydi o; Adəmin ən böyük xələfiydi o (Şəhriyar); Ehtiram olsa da, hamı əzəldən; “Sələfin yolundan mən uzaq!” – deyi

  Tam oxu »
 • XƏLƏL

  XƏLƏL – XEYİR Qeyrət günüdür, olmayalar özgəyə möhtac; Kim qatsa xələl şərə, edin ortadan ixrac (Ə.Vahid); Xeyir dilə qonşuna, xeyir gəlsin başına (At

  Tam oxu »
 • XƏLVƏTİ

  XƏLVƏTİ – AŞKAR Xəlvəti yer tapıb gizlədin, məni görməsinlər (İ.Fərzəliyev); “İlahi, yuxu görürəm, ya bu aşkardır?” – deyə özünü toxtatdı (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • XƏLVƏTLİK

  XƏLVƏTLİK – AŞKARLIQ Xəlvətlik idi (Mir Cəlal); Fikir aşkarlığı onun ifadə olunmağından asılıdır

  Tam oxu »
 • XƏSİS

  XƏSİS – BƏDXƏRC Xəsisdən alınan yumurtanın sarısı olmaz (Ata. sözü); Bədxərcdir, ona pul vermək olmaz

  Tam oxu »
 • XƏSİSLİK

  XƏSİSLİK – BƏDXƏRCLİK Heç vaxt xəsislik etməyin (M.S.Ordubadi); Bədxərcliyinə çoxdan bələdəm (“Azərbaycan”)

  Tam oxu »
 • XƏSTƏ

  XƏSTƏ – SAĞLAM Biri xəstədir, biz sağlamıq (M.Talıbov); Düşündüm: insan xəstələnər də, sağalar da (R

  Tam oxu »
 • XƏSTƏLİK

  XƏSTƏLİK – SAĞLAMLIQ Mən yorğun və ac idim, çox əziyyət və xəstəlik çəkmişdim (M.Talıbov); Sağlamlıqdan başqa bir şey aramaq nahaqdır (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • XƏYAL

  XƏYAL – HƏQİQƏT Bu bir həqiqətdir, deyildir xəyal (S.Rüstəm)

  Tam oxu »
 • XƏZAN

  XƏZAN – BAHAR Süleymanam, bilir aləm, xəzanla yoxdur işim; Məhəbbətin gülüşündən doğan baharım var (S

  Tam oxu »
 • XƏZRİ

  XƏZRİ – GİLAVAR Nə xəzri, nə gilavar; Xəzər qoyub başını; Bakının sinəsinə yatıb (R.Rza)

  Tam oxu »
 • XIRDA

  XIRDA – BÖYÜK Xırda uşaqlar da gərək məktəbə getsinlər (Ə.Haqverdiyev); Maral hələ kiçik yaşlarından böyük arzularla yaşayırdı (S

  Tam oxu »
 • XIRDALAŞMAQ

  XIRDALAŞMAQ – İRİLƏŞMƏK Daşlara nə var ki; Yüz əyil, yüz dikəl; Sürtülüb xırdalaş, ol hamar (R.Rza); Gözləri elə bil iriləşmişdi (S

  Tam oxu »
 • XIRDALI

  XIRDALI – İRİLİ Bir dünya var, kainatın bir hissəsi; İrili, xırdalı məmləkətlərə doğru (R.Rza)

  Tam oxu »
 • XIRDALIQ

  XIRDALIQ – BÖYÜKLÜK Söhbət meyvənin xırdalığı və ya böyüklüyündən çox, şirinliyindən gedir (“Azərbaycan”)

  Tam oxu »
 • XİFFƏT

  XİFFƏT – FƏRƏH Xiffəti qeyrətli edər (Ata. sözü); Qızı fərəh qarışıq təəccüb bürüdü (S.Qədirzadə)

  Tam oxu »
 • XİFFƏTLƏNMƏK

  XİFFƏTLƏNMƏK – FƏRƏHLƏNMƏK Oğlunun dərdini çəkməkdən yazıq arvad xiffətlənmişdir (“Azərbaycan”); Bu sual Leondrı fərəhləndirdi (S

  Tam oxu »
 • XİLAF

  XİLAF – DOĞRU Tənqid hər kəsə aid olsa da, müəllifə xilaf işdir (Mir Cəlal); Sərimək nədir, doğru sözümdür (M

  Tam oxu »
 • XİLAS

  XİLAS – MƏHV Əsarət zəncirlərini kəsib xilas edək (S.S.Axundov); Gərək Şahbaz bəyin nəslini qırıb, yer üzündən məhv edək (S

  Tam oxu »
 • XİLASKAR

  XİLASKAR – ZÜLMKAR Baxmayıb canının ağrılarına xilaskar atanın öpdü üzündən (H.Hüseynzadə); Zülmkardır, qəddardır, heç kəsə rəhmi gəlmir

  Tam oxu »
 • XOF

  XOF – CƏSARƏT Yoxsa gopçu Ədilin sözündən xofa düşmüşsünüz (S.S.Axundov); İş adamdan cəsarət, qeyrət tələb edir

  Tam oxu »
 • XOFLANMAQ

  XOFLANMAQ – CƏSARƏTLƏNMƏK Soldat Ostapenkonun hərəkətindən xoflanmışdı (Mir Cəlal); Və nəhayət, bir gecə qız cəsarətlənib ona tanış yollarla cəbhəni k

  Tam oxu »
 • XOFLU

  XOFLU – CÜRƏTLİ Sən də dönmüsən lap o xoflu xəlifəyə, hər şeydən qorxursan (M.İbrahimov); Əvvəlinci dəfədən sübut elə ki, ərindən qat-qat cürətlisən (

  Tam oxu »
 • XOŞBƏXTLİK

  XOŞBƏXTLİK – ZÜLM Sizin kimi adamları qurtarmaq mənim üçün xoşbəxtlikdir (S.Vəliyev); Zülm həmçinin şər əməlidir (Ə

  Tam oxu »
 • XOŞQILIQ

  XOŞQILIQ – AMANSIZ Düşmənə amansız ol; dosta xoşqılıq (R.Rza)

  Tam oxu »