Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti

 • DABANBASARAQ

  DABANBASARAQ – YAVAŞ Atları dabanbasaraq çapdılar (İ.Şıxlı); Adamlar küçədə yavaş hərəkət edirdilər

  Tam oxu »
 • DADANMAQ

  DADANMAQ – YADIRĞAMAQ Görünür, tülkü toyuqlara dadanıb. Nahaq yerə adam hərbi qulluqdan-zaddan yadırğayır (Ə

  Tam oxu »
 • DADANMIŞ

  DADANMIŞ – TAMARZI Tamarzıdan kəs, dadanmışa ver (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • DADLANMAQ

  DADLANMAQ – ACILAŞMAQ Qar dağa çıxar, dadlanar (Ata. sözü); İstidən kərə çox tez acılaşır (“İzahlı lüğət”)

  Tam oxu »
 • DADLI

  DADLI – ACI Onun balı çox dadlıdır (S.S.Axundov); Mümkün deyil ki, kişi sənə görə, sənə acı söz deməyə (N

  Tam oxu »
 • DADSIZ

  DADSIZ – ŞİRİN Dadsız ömrü nə eylərdim? Əzəldən (Ə.Cavad); O gözlərini yumacaq dərin və şirin bir xəyala dalmışdı (S

  Tam oxu »
 • DADSIZLIQ

  DADSIZLIQ – ŞİRİNLİK Xörəyin dadsızlığı iştah küsdürür. Dilində də qəribə bir şirinlik var (S.Qədirzadə)

  Tam oxu »
 • DAĞ

  DAĞ – DƏRƏ Dağ dərəyə, dərə dağa bağlıdır (H.Hüseynzadə). DAĞ – DÜZ Dağlar açar sinəsini selilə; Düzlər yayır mahnısını yelilə (H

  Tam oxu »
 • DAĞILIŞMAQ

  DAĞILIŞMAQ – YIĞIŞMAQ Biz dağılışmaq üçün sizi gözləyirdik (C.Cabbarlı); Bütün Təbriz tamaşalarına yığışmışdı (M

  Tam oxu »
 • DAĞILMAQ

  DAĞILMAQ – QURULMAQ Pozuldu çayların bəndi, bərəsi; Dağıldı yuvası bulaqların da (H.Hüseynzadə); Yenə axar çaylar üzrə dəmir körpü qurulacaq; Yenə sah

  Tam oxu »
 • DAĞINIQ

  DAĞINIQ – YIĞCAM Fikrim dağınıqdır (C.Əmirov); Fikrini oxucuya yığcam şəkildə çatdıra bilmişdir

  Tam oxu »
 • DAĞINIQLIQ

  DAĞINIQLIQ – YIĞCAMLIQ Əsərdə fikir dağınıqlığı var. Əsərdə yığcamlıq yoxdur

  Tam oxu »
 • DAĞITMAQ

  DAĞITMAQ – QURMAQ Onun oyuncaqlarını dağıdar və sındırar, bəzən də özünü döyüb qaçardı (A.Şaiq); İgid yoldaşları bir neçə möhkəm tiri çəkib bir-birinə

  Tam oxu »
 • DAĞLI

  DAĞLI – DƏRƏLİ Bizim yerlər dağlı-dərəlidir (“Jurnalist”). DAĞLI – ŞAD Övlad sarıdan Murad kişinin ürəyi əvvəl də dağlı idi (Mir Cəlal); Qadın hər qüs

  Tam oxu »
 • DAĞLIQ

  DAĞLIQ – DƏRƏLİK Vaxtilə dərətəpəlik olan yuxarı dağlıq hissə indi gülçiçəyə bəzənmişdir. Uçurum, dərəlik, sıldırım qayalıq yerlərdən keçirdim (A

  Tam oxu »
 • DAXİLƏN

  DAXİLƏN – ZAHİRƏN Novruzəli və usta Zeynallar daxilən çox təmiz və xoşxasiyyət adamlardır (M.İbrahimov); Səməd zahirən, doğrudan da, mürgüləyən adama

  Tam oxu »
 • DAXİLİ

  DAXİLİ – XARİCİ Daxili xəstəlik mütəxəssisi lazımdır (Çəmənzəminli); Sizin xarici görünüşünüz barəsində (C

  Tam oxu »
 • DAİMA

  DAİMA – ARABİR Dünyada istedad, hər böyük hünər; Daima vərdişlə inkişaf edir (A.Şaiq); Arabir çevrilib yan-yörəsinə baxır (S

  Tam oxu »
 • DAİMİ

  DAİMİ – MÜVƏQQƏTİ Yalan müvəqqətidir, doğruluqsa daimidir (S.Rüstəm)

  Tam oxu »
 • DAL

  DAL – ƏVVƏL Kəndə çatdığı üçün İkram söhbətin dalını eşidə bilmədi (Ə.Əbülhəsən); Söhbətin əvvəlini xatırlaya bilmədi

  Tam oxu »
 • DAL-DALI

  DAL-DALI – İRƏLİ Dildar dal-dalı çəkilib qapını örtdü (Ə.Vəliyev); Sal daşının dibindən irəliyə bir qoşalülə çıxmışdır (M

  Tam oxu »
 • DALAŞQAN

  DALAŞQAN – DİNC Mahmud uşaqlıq dövründə olduğu kimi, daha nadinc deyil və dalaşqan deyildir (A.Makulu); Şəki xanı Hacı Əbdülqədir də dinc durmurdu (Çə

  Tam oxu »
 • DALAŞQANLIQ

  DALAŞQANLIQ – DİNCLİK Əhməd dalaşqanlıqda ad çıxarmışdır. Məcid dinclik vermirdi (M.S.Ordubadi)

  Tam oxu »
 • DALĞALI

  DALĞALI – SAKİT Qarşımda dalğalı dərin bir ümman; Ümmanı sarsıdır bir acı tufan... (M.Müşfiq); Dərindir, qorxuludur sakit axan lal sular (B

  Tam oxu »
 • DALĞIN

  DALĞIN – ŞAD Mənim qəhrəmanımsa görünür xeyli dalğın (S.Rüstəm); Əzizlə Gülsabah da bu səhər çox şad görünürdü (Ə

  Tam oxu »
 • DALĞINLIQ

  DALĞINLIQ – ŞADLIQ Kölgə düşmüş əsmər üzə o dalğınlıq çox yaraşır (M.Dilbazi); Muradın evində böyük şadlıqdır (Ə

  Tam oxu »
 • DALINCA

  DALINCA – QABAĞINCA Ülkərin dalınca Aygün də qalxdı; Əmirxan bu dəfə Əlyara baxdı (S.Vurğun); Elə sənin qabağınca çıxdı bayıra

  Tam oxu »
 • DAMAQLI

  DAMAQLI – QARAQABAQ Tanış faytonçumuz var, ancaq bu gün xəstədir. Bir damaqlı oğlandır (Mir Cəlal); O, qaraqabaq adam kimi tanınmışdır

  Tam oxu »
 • DAMBAT

  DAMBAT – TƏVAZÖKAR Əli kişinin iki oğlu vardır; biri dambat, o biri təvazökardır

  Tam oxu »
 • DAMBATLIQ

  DAMBATLIQ – TƏVAZÖKARLIQ Dambatlığından partlayır. Onların bəziləri sadəlik və təvazökarlıq kimi sifətləri itirmişlər (Ə

  Tam oxu »
 • DAMĞALI

  DAMĞALI – TƏMİZ Sən onda səhv eləmisən ki, belə bir damğalı nəsildən özünə dost seçmisən (İ.Hüseynov); O, qızın təmiz məhəbbətinə özünü layiq bilmirdi

  Tam oxu »
 • DAMLAMAQ

  DAMLAMAQ – BURAXMAQ Biz onun adamlarından birini tutub damlamışıq (M.Hüseyn); Qatar Culfa burnundan fitini buraxdı (M

  Tam oxu »
 • DANIŞQAN

  DANIŞQAN – QARADİNMƏZ Qərənfil Cavadova çox danışqandır (Ə.Vəliyev); Usta qaradinməz kişiydi, haraya isə tələsirdi (Ə

  Tam oxu »
 • DANIŞQANLIQ

  DANIŞQANLIQ – QARADİNMƏZLİK Danışqanlığıma görə qınasan da, sənə bir neçə şey də deməyə məcburam (Ə.Əbülhəsən); Onun qaradinməzliyi nəşəmizi pozdu

  Tam oxu »
 • DANIŞMAQ

  DANIŞMAQ – DİNLƏMƏK Danış bir-bir, dinləyim; Kaman kimi inləyim (S.Rüstəm). DANIŞMAQ – SUSMAQ Kişi var nə dinər, nə də danışar; Qoyar el yolunda ürəyi

  Tam oxu »
 • DANLAQ

  DANLAQ – TƏRİF Bir də danlağından qaralmaz qanım (S.Rüstəm); Məndə qüdrət yoxdur qələm çalmağa; Tərif eyləməyə ancaq birini (Ə

  Tam oxu »
 • DANLAMAQ

  DANLAMAQ – TƏRİFLƏMƏK Nə istəyirsən, nə? Bilirəm, yenə deyəcəksən ki, səhv edirsən, yenə məni danlayacaqsan (C

  Tam oxu »
 • DANMAQ

  DANMAQ – TƏSDİQLƏMƏK Kəndlilər bir ağızdan o son tüfəngi dandı (S.Rüstəm); Qədir raykom katibinin sözünü təsdiqləmək məqsədilə bərkdən dedi (Ə

  Tam oxu »
 • DAR

  DAR – GENİŞ Keçdilər dar və geniş yollardan (H.Cavid)

  Tam oxu »
 • DARALMAQ

  DARALMAQ – GENİŞLƏNMƏK Bəzən yol daralır, yolda qalırsan (S.Sərxanlı); Genişlik içində heç olarmı ki; Ürək də, arzu da genişlənməsin (B

  Tam oxu »
 • DARGÖZ

  DARGÖZ – SƏXAVƏTLİ Yetişir, çoxalır şairciyəzlər; Acgözlər, dargözlər, pulgir, xəbislər... (Şəhriyar); Torpağa ona görə “ana torpaq” deyirlər ki, o da

  Tam oxu »
 • DARGÖZLÜK

  DARGÖZLÜK – SƏXAVƏTLİLİK Məni tərif etməkləri onların dargözlülüyündən və uzağı görmədiklərindəndir (Ə

  Tam oxu »
 • DARIXMAQ

  DARIXMAQ – ŞADLANMAQ Atanı düşünmə, mənim üçün darıxsan, ana vətənə qulluq et (A.Şaiq); Bir şeydən hamımız şadlanırdıq ki, atamın halı düşündüyünüz qə

  Tam oxu »
 • DARILMAQ

  DARILMAQ – SAKİTLƏŞMƏK Sənsiz gördüm, mələklərə darıldım; Endim yerə, qədəminə sarıldım (Ə.Cavad); Deyəsən, bu cavab anasının qəlbini bir az sakitləşd

  Tam oxu »
 • DARISQAL

  DARISQAL – GENİŞ Əjdər bu təpəciklərdən enib kəndin darısqal küçələrinə girdi (S.Rəhimov); Geniş bir məhəllədir (C

  Tam oxu »
 • DARISQALLAŞMAQ

  DARISQALLAŞMAQ – GENİŞLƏNMƏK Otaq darısqallaşmışdır. Üfüqlərmi bu qədər genişlənmişdi, yoxsa qızın gözünə o cür görünürdü (S

  Tam oxu »
 • DARISQALLIQ

  DARISQALLIQ – GENİŞLİK Anam, bacım, darısqallıqdır (C.Cabbarlı); Sonsuz genişliyə, bu ənginliyə; Baxıb nəfəs alır adam dərindən (B

  Tam oxu »
 • DARIŞLIQ

  DARIŞLIQ – GENİŞLİK Tiflisdə camaat o qədər çox idi ki, gəzməyə yekə bağ darışlıq edirdi (“Molla Nəsrəddin”); Baxıb təbiətin genişliyinə; Düşünmək, dü

  Tam oxu »
 • DARQURSAQ

  DARQURSAQ – HÖVSƏLƏLİ ...Minbərli məscidləri olan şəhərlər içində Bəsrə məşhurdur məharət və fəndgirliyi ilə, Kufə – üzü dönüklüyü və bəlağəti ilə, Ba

  Tam oxu »
 • DARLAŞMAQ

  DARLAŞMAQ – GENİŞLƏNMƏK Ot basdığından yolumuz darlaşmışdı. Gecə Cəmil Əsədin kabinetində bu cür düşündükcə fikir dairəsi genişlənirdi (Ə

  Tam oxu »