Этимологический словарь азербайджанского языка

 • FLAQMAN

  Faq almanca “bayraq” deməkdir. Flaqman isə gəmi karvanının başçısına (bayraqdarına) deyiblər -man hissəsi yunancadır, mənası “çox sevən” deməkdir: nar

  Полностью »
 • FLEKSURA

  lat. flexura – əyri, əyrilik, əyilmə

  Полностью »
 • FLƏŞ-XƏBƏR

  ing. flash – alovlanma, an

  Полностью »
 • FLƏŞ-KART

  ing. flash – alovlanma, an + fr. carte – menyu

  Полностью »
 • FLƏŞMOB

  ing. flash – alovlanma, an +  ing. mob – kütlə

  Полностью »
 • FLƏTPLAN

  ing. flat – iriölçülü nazik kağız + lat. planum – müstəvi

  Полностью »
 • FLİŞ

  alm. fliessen – sızma, axma

  Полностью »
 • FLOQOPİT

  yun. phlogopos – odlu, parlaq; rəngi ilə əlaqədar

  Полностью »
 • FLORA

  lat. Flora – Roma mifologiyasında çiçək və bahar ilahəsi

  Полностью »
 • FLÜGER

  holl. vleugel – qanad

  Полностью »
 • FLÜORİT

  lat. fluor – axın

  Полностью »
 • FM

  ing. Frequency Modulation – tezlik mo­dulyasiyası

  Полностью »
 • FORMASİYA

  Latın mənşəlidir, forma sözü ilə qohumdur, hərfi mənası “formalaşmış”, “yaranmış” deməkdir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • FORMATLAMA

  fr. format < lat. forma – gö­rünüş, zahiri görkəm

  Полностью »
 • FORS ELƏMƏK

  Fransız sözüdür, “lovğalanmaq” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FORSLANMAQ

  Sözün kökü “fors”dur və fransız dili ilə bağlıdır, “lovğa”deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FORTEPİANO

  İtalyan sözüdür; forte (güclü), piano (sakit) sözlərindən əmələ gəlib. Həm zil, həm də aşağı tonda səs çıxara bilir

  Полностью »
 • FOSSİL

  lat. fossilis – qazılıb tapılmış

  Полностью »
 • FOT OLMAQ

  Ərəbcə fövt (məhv olmaq) sözünün təhrifidir. Vəfat sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FOTOBİOSFER

  yun. photos – işıq + yun. sphaira – kürə, təbəqə

  Полностью »
 • FOTOXƏBƏR

  yun. photos – işıq

  Полностью »
 • FOTOJURNALİSTİKA

  yun. photos – işıq + lat. diurnalis, diurnale – gündəlik xəbər

  Полностью »
 • FOTOQALEREYA

  yun. photos – işıq + fr. galerie – hərf. bina

  Полностью »
 • FOTOQRAMMETRİYA

  yun. photos – işıq + yun. gramma – yazı, təsvir + yun. metreo – ölçürəm

  Полностью »
 • FOTOMƏNZƏRƏ

  yun. photos – işıq

  Полностью »
 • FOTOOÇERK

  yun. photos – işıq + rus. черкать – cızmaq

  Полностью »
 • FOTOPLAN

  yun. photos – işıq + lat. planum – müstəvi

  Полностью »
 • FOTOPORTRET

  yun. photos – işıq + fr. portraire – cizgilərinə qədər təkrarlamaq

  Полностью »
 • FOTOSERİYA

  yun. photos – işıq + lat. series – cərgə

  Полностью »
 • FOTOTOPOQRAFİYA

  yun. photos – işıq + yun. topos – yer + yun. grapho – yazıram

  Полностью »
 • FÖN

  alm. föhn – isti külək

  Полностью »
 • FRAXT

  holl. vracht – ödəmə

  Полностью »
 • FRAKSİOMETR

  lat. fractio < fractus – qırılmış + yun. metron – ölçü

  Полностью »
 • FRİQANA

  yun. phryganon – çör-çöp

  Полностью »
 • FRİLANSER

  ing. freelancer – ştatdankənar işçi, ilkin mənasında – sərbəst nizətutan

  Полностью »
 • FUMAROL

  it. fumarola < lat. fumo – tüstü

  Полностью »
 • FUT

  İngilis sözüdür, 30.48 sm uzunluq ölçü vahididir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FUTŞTOK

  holl. voet – addım + holl. stok – mərtəbə

  Полностью »
 • FUTUROLOGİYA

  lat. futurum – gələcək + yun. logos – elm

  Полностью »
 • FÜTUHAT

  Ərəbcə fəth sözü ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FÜYUZAT

  Ərəbcə feyz (fayda) sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FYON

  lat. favonius – isti qərb küləyi

  Полностью »
 • GAH

  Farscadır, bizdə bölüşdürmə bağlayıcısı kimi işlənən bu sözün mənası farsca “za­man”, “vaxt” deməkdir

  Полностью »
 • GAVAHIN

  Farscadır, xışın torpağa girən əyri hissəsinə deyirlər. Onun ucuna dəmir tiyə salınır (farslar buna tiğe gavahın deyirlər)

  Полностью »
 • GAVALI

  Gav farsca “inək” deməkdir (gavmış isə “camış”dır). İlk baxışda güman et­mək olar ki, bu meyvə “inək yemi” (meyvəsi) deməkdir

  Полностью »
 • GECƏ

  Sinonimi tün kəlməsi olub; tün və dün (yəni dünən) sözləri qohumdur: dün (dünən) “tündən (gecədən) əvvəlki gün” deməkdir

  Полностью »
 • GECƏNİ

  “Bütün gecəni yatmamışam” deyirik. Gecəni sözündəki son şəkilçi nə bil­dirir? Bunu bəzən təsirlik hal hesab edirlər

  Полностью »
 • GEDİŞAT

  Bizdə -at(-ət) şəkilçisi olmayıb. Ehtimal ki, söz gərdişat kimi olub (alın­madır), sonra təhrif edilib və gedişat şəklində sabitləşib

  Полностью »
 • GENERALİZASİYA

  lat. generalis – ümumi, əsas

  Полностью »
 • GENEZİS

  yun. genesis – mənşə, yaranış

  Полностью »