Этимологический словарь азербайджанского языка

 • KÖBƏK

  Bax: göbək. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • KÖBƏLƏK

  Ruslardakı гриб sözünü Peterson гроб sözü ilə bağlayır. Yakobson isə “то, что врывается, вылазит из земли” kimi izah edir

  Полностью »
 • KÖHLƏN

  Ərəb atlarından biridir, ən qoçaq, gözəl yerişli at cinslərindən hesab olu­nur. Ərəb sözüdür: əsli koheylan kimi olub

  Полностью »
 • KÖHNƏ QVARDİYA

  1804-cü ildə I Napoleon adı ilə yenicə imperator olan Napoleon Bonapart imperator qvardiyasını yaratdı

  Полностью »
 • KÖHNƏ REJİM

  Bəşər tarixində əhalinin böyük bir qisminin həyatını köklü şəkildə  dəyişdirən hadisələr vaxtaşırı olaraq baş verib

  Полностью »
 • KÖLGƏ

  Mənbələrdə kölə rus dilində “давать тень” kimi tərcümə olunub. Həmin feildən də köləgə (indi kölgə) sözü əmələ gəlib

  Полностью »
 • KÖMƏC

  El arasında пчелиные соты anlamını verən köməc (qaqauz dilində qomeç kimi işlədilir) sözü var. Gömmək (basdırmaq, quylamaq) feili ilə qohumdur, arı şa

  Полностью »
 • KÖMÜR

  Mənbələrdə göstərilir ki, “yanmış” mənasında kömür, “qovrulmaq” an­la­mında köyür sözlərindən istifadə edilən dövrlər olub

  Полностью »
 • KÖNTÖY

  Kön “düz” deməkdir. Köntöy kəlməsi kön deyil kimi olub. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • KÖNÜL

  Mənbələrdə könülləndi sözü var və ruscaya “с жаром взяался” kimi tərcümə olunub. Göy (kön), gün sözləri od anlamını əks etdirən kəlmələr olub

  Полностью »
 • KÖPƏKBALIĞI

  Akulanın türk aləmindəki adıdır. Zahiri oxşarlığa görə belə adlanıb (müq. et: ilanbalığı, ayıbalığı (tülen) və s

  Полностью »
 • KÖPÜK

  Bu söz köpmək feili ilə qohumdur. Mənbələrdə köpür (пениться) sözü də var. Deməli, kök köpüdür(köpü-k, köpü-r), “çox” mənasında işlədilən köp sözü ilə

  Полностью »
 • KÖRƏMƏZ

  Bu, içinə qatıq qarışdırılmış süddən ibarət yeməkdir. Zənnimcə, sözün kökü göy (yanmaq) feili ilə bağlıdır

  Полностью »
 • KÖRÜK

  Körük və kürk kökdaş sözlərdir. Mənası “dəri” deməkdir. Bunların hər ikisi dəridən hazırlanıb və materialın adı ilə adlanıb

  Полностью »
 • KÖSÖV

  Əsli közlayu (közə oxşayan) kimi olub, köz sözündən əmələ gəlib. Belə sözlər çoxdur: oxlayu “oxlov” deməkdir, biləklayu “bülöv” deməkdir

  Полностью »
 • KÖSTƏBƏK

  Farscadır və kor (bu, əslində, türkcədir, qarov sözünün dəyişmiş for­ma­sıdır), bəbək sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlmiş, sonra təhrif nəticə­sind

  Полностью »
 • KÖTƏK

  Qədimdə köt feili olub, “ağacla zərbə endirmək” mənasında işlədilib. Kötək sözü həmin feildən əmələ gəlib

  Полностью »
 • KÖTÜK

  Kəsmək sözü ilə kökdaşdır, “ağacın kəsilmiş hissəsi” kimi yozula bilər. Görü­nür, kəsik formasında olub sonra şəklini dəyişib

  Полностью »
 • KÖVRƏK

  Quru (və ona görə də tez ovxalanan, sınan) mənasında işlədilib, köy (od, yanmaq)  sözü ilə bağlıdır. Qax kəlməsi ilə qohumdur

  Полностью »
 • KÖVRƏLMƏK

  İndi ağlamağa meyil etmək anlamında işlədilir. Əsli köy (yanmaq), kepimək feili ilə bağlıdır. Qayğı ilə kökdaşdır, yanmaq, kövrəlmək mənasını əks etdi

  Полностью »
 • KÖVŞƏN

  Biçindən sonra yerdə qalan və heyvanın çeynəməsi üçün olan hissədir. Kövşəmək sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • KÖYNƏK

  Bir neçə ehtimal söyləmək olar: 1. Geymək feili zəminində yaranıb. Əsli geynək kimi olub, sonra formasını dəyişərək köynək şəklinə düşüb

  Полностью »
 • KÖYNƏKCƏK

  Əsli köynəkcandır. Mənası: “təkcə köynək geymiş, köynəyin üstündən pencək və s. geyməmiş” deməkdir. Tumancaq sözü də var

  Полностью »
 • KRATER

  yun. krater – fincan

  Полностью »
 • KRATON

  yun. kratos – güc, qala

  Полностью »
 • KREATİVLİK

  lat. creatio – yaratmaq, qurmaq

  Полностью »
 • KREOL

  lat. creare – əsasını qoymaq

  Полностью »
 • KRİK

  ing. creek – döngə

  Полностью »
 • KRİOLİT

  yun. kryos – soyuq, şaxta, buz + yun. lithos – daş

  Полностью »
 • KRİOLOGİYA

  yun. krios – soyuq + yun. logos – elm, təlim

  Полностью »
 • KRİOSFER

  yun. krios – soyuq + yun. sphaira – şar

  Полностью »
 • KRİPTODEPRESSİYA

  yun. kryptos – gizlin + yun. depressio – enmə, basılma

  Полностью »
 • KRİPTOZOY

  yun. kryptos – gizlin + yun. zoe – həyat

  Полностью »
 • KRİSTAL

  yun. krystallos – buz, dağ bülluru

  Полностью »
 • KRİSTALLOQRAFİYA

  yun. krystallos – buz, dağ bülluru + yun. grapho – yazıram, təsvir edirəm

  Полностью »
 • KSENOLİT

  yun. xenos – yad + yun. lithos – daş

  Полностью »
 • KSEROFİLLƏR

  yun. xeros – quru + yun. phileo – sevirəm

  Полностью »
 • KSEROFİT

  yun. xeros – quru + yun. phitos – bitki

  Полностью »
 • KU-KLUKS-KLAN

  1861-1865-ci illərdə ABŞ-da Şimal və Cənub ştatları arasında gedən vətəndaş müharibəsində Cənub məğlub olmuşdu

  Полностью »
 • KUBANİT

  isp. cubano – Kuba; Kuba adasındakı yatağın adından

  Полностью »
 • KUPRİT

  lat. cuprum – mis

  Полностью »
 • KURQAN

  Məşhur Mamayev Kurqanı var. Kurqan “qurmaq”, “tikmək” anlamları ilə bağlı olan qədim türk sözüdür. Bu kəlməni bəzən qorunmaq (qala), bəzən də gor­xana

  Полностью »
 • KURSİV

  Təxminən 1450-ci ildə alman ixtiraçısı İohann Qutenberq çap dəzgahını icad etdi. O, Qərb mədəniyyətində baş və kiçik hərflərdən istifadənin əsasını qo

  Полностью »
 • KURSOR

  ing. cursor – işarə, əqrəb

  Полностью »
 • KURVİMETR

  lat. curvus – əyri + yun. metron – ölçü

  Полностью »
 • KÜDURƏT

  Ərəbcə kədər sözü ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • KÜKƏ

  Kürü sözünün sinonimidir və hər ikisi yumurta mənasını əks etdirir. Bəzi türk dillərində kükə aşar kəlməsi var, rus dilinə яйцоед kimi tərcümə olunub

  Полностью »
 • KÜKÜRD

  Farscadır, əsli qüqerd kimidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • KÜL

  Türk dillərində köy sözü olub (bəzilərində indi də işlədilir), od, yanmaq mə­nalarını əks etdirib. Qaynamaq, göynəmək, qor, kömür, qovurmaq, qaymaq, k

  Полностью »
 • KÜLƏK

  Mənbələrdə külük sözü “sürətli”, “iti” anlamında açıqlanıb. Yelmək feili “sü­rət­lə getmək” deməkdir

  Полностью »