Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • KÜBAR

  ad-san — nəciblik — əsillik

  Tam oxu »
 • KÜBAR

  əsilzadə — aristokrat

  Tam oxu »
 • KÜBARLAŞMA

  zadəganlaşma — aristokratlaşma

  Tam oxu »
 • KÜBARLAŞMA

  əsilləşmə — nəcibləşmə

  Tam oxu »
 • KÜBARLAŞMAQ

  zadəganlaşmaq — aristokratlaşmaq

  Tam oxu »
 • KÜBARLAŞMAQ

  əsilləşmək — nəcibləşmək

  Tam oxu »
 • KÜBARLIQ

  əsilzadəlik — zadəganlıq — aristokratlıq

  Tam oxu »
 • KÜBARLIQ

  əsillik — nəciblik

  Tam oxu »
 • KÜÇÜKLƏMƏ

  balalama

  Tam oxu »
 • KÜÇÜKLƏMƏK

  balalamaq

  Tam oxu »
 • KÜDURƏT

  hirs — acıq — kin — qəzəb — ədavət

  Tam oxu »
 • KÜDURƏT

  qəm — dərd — bəla

  Tam oxu »
 • KÜDURƏTLİ

  hirsli — acıqlı — kinli — qəzəbli — ədavətli

  Tam oxu »
 • KÜDURƏTLİLİK

  hirslilik — acıqlılıq — kinlilik — qəzəblilik — ədavətlilik

  Tam oxu »
 • KÜKRƏMƏ

  köpükləmə — qalxma

  Tam oxu »
 • KÜKRƏMƏ

  əsəbiləşmə — coşma — qızışma

  Tam oxu »
 • KÜKRƏMƏK

  əsəbiləşmək — coşmaq — qızışmaq

  Tam oxu »
 • KÜKRƏMƏK

  köpükləşmək — qalxmaq

  Tam oxu »
 • KÜLƏK

  yel — meh

  Tam oxu »
 • KÜLƏKLƏMƏ

  yelləmə — körükləmə

  Tam oxu »
 • KÜLƏKLƏMƏK

  yelləmək — körükləmək

  Tam oxu »
 • KÜLƏKLİ

  yelli — mehli

  Tam oxu »
 • KÜLƏKSİZ

  sakit

  Tam oxu »
 • KÜLƏKSİZLİK

  sakitlik

  Tam oxu »
 • KÜLFƏT

  ailə

  Tam oxu »
 • KÜLFƏT

  arvad — zövcə

  Tam oxu »
 • KÜLFƏTLİ

  ailəli

  Tam oxu »
 • KÜLFƏTSİZ

  ailəsiz

  Tam oxu »
 • KÜLFƏTSİZLİK

  ailəsizlik

  Tam oxu »
 • KÜLLÜ

  çoxlu — xeyli

  Tam oxu »
 • KÜNC

  bucaq

  Tam oxu »
 • KÜNCLÜ

  bucaqlı

  Tam oxu »
 • KÜNCLÜK

  bucaqlıq

  Tam oxu »
 • KÜNDƏLƏMƏ

  yumrulama

  Tam oxu »
 • KÜNDƏLƏMƏK

  yumrulamaq

  Tam oxu »
 • KÜPƏMƏ

  döymə — əzişdirmə — vurma

  Tam oxu »
 • KÜPƏMƏK

  döymək — əzişdirmək — vurmaq

  Tam oxu »
 • KÜR

  narahat — nadinc

  Tam oxu »
 • KÜR

  əsəbi — həyəcanlı — iztirablı

  Tam oxu »
 • KÜRƏK

  bel

  Tam oxu »
 • KÜRƏKLİ

  yekə — böyük

  Tam oxu »
 • KÜRƏN

  nadinc — əsəbi — həyəcanlı

  Tam oxu »
 • KÜRƏNLİK

  nadinclik — əsəbilik — həyəcanlılıq

  Tam oxu »
 • KÜRLƏŞMƏ

  əsəbiləşmə — həyəcanlaşma

  Tam oxu »
 • KÜRLƏŞMƏ

  nadincləşmə — ərköyünləşmə

  Tam oxu »
 • KÜRLƏŞMƏK

  əsəbiləşmək — həyəcanlaşmaq

  Tam oxu »
 • KÜRLƏŞMƏK

  nadincləşmək — ərköyünləşmək

  Tam oxu »
 • KÜRLÜK

  əsəbilik

  Tam oxu »
 • KÜRLÜK

  nadinclik — ərköyünlük

  Tam oxu »
 • KÜSKÜN

  incik — narazı

  Tam oxu »