Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • MÜAMİLƏ

  alış-veriş — alver

  Tam oxu »
 • MÜAMİLƏÇİ

  alverçi

  Tam oxu »
 • MÜAMİLƏÇİLİK

  alverçilik

  Tam oxu »
 • MÜAMİLƏSİZ

  alversiz

  Tam oxu »
 • MÜASİR

  təzə — yeni

  Tam oxu »
 • MÜASİR

  indiki — hazırki

  Tam oxu »
 • MÜASİRLƏŞMƏ

  yeniləşmə — təkmilləşmə

  Tam oxu »
 • MÜASİRLƏŞMƏK

  yeniləşmək — təkmilləşmək

  Tam oxu »
 • MÜASİRLİK

  hal-hazır

  Tam oxu »
 • MÜASİRLİK

  təzəlik — yenilik

  Tam oxu »
 • MÜAYİNƏ

  yoxlama — baxma

  Tam oxu »
 • MÜBADİLƏ

  dəyişmə

  Tam oxu »
 • MÜBAHİSƏ

  disput — müzakirə — bəhs — höcət — deyişmə

  Tam oxu »
 • MÜBAHİSƏ

  çəkişmə — toqquşma — ixtilaf — münaqişə

  Tam oxu »
 • MÜBAHİSƏLİ

  münaqişəli — davamlı — əngəlli

  Tam oxu »
 • MÜBAHİSƏSİZ

  münaqişəsiz — toqquşmasız — ixtilafsız

  Tam oxu »
 • MÜBALİĞƏ

  böyütmə — şişirtmə — artırma

  Tam oxu »
 • MÜBALİĞƏLİ

  şişirdilmiş — üfürülmüş

  Tam oxu »
 • MÜBARƏK

  uğurlu — xeyirli — xoşbəxt

  Tam oxu »
 • MÜBARİZ

  döyüşkən

  Tam oxu »
 • MÜBARİZ

  iradəli — əzmli

  Tam oxu »
 • MÜBARİZƏ

  çarpışma — vuruşma — döyüşmə

  Tam oxu »
 • MÜBARİZƏLİ

  çarpışmalı — vuruşmalı

  Tam oxu »
 • MÜBARİZLİK

  döyüşkənlik

  Tam oxu »
 • MÜBTƏLA

  aludə — giriftar — düçar

  Tam oxu »
 • MÜBTƏLALIQ

  aludəlik — düçarlıq — giriftarlıq

  Tam oxu »
 • MÜDAFİƏ

  himayə — arxa — dayaq

  Tam oxu »
 • MÜDAFİƏ

  qoruma

  Tam oxu »
 • MÜDAXİLƏ

  qarışma — soxulma — miyançılıq

  Tam oxu »
 • MÜDDƏA

  iddia — tələb

  Tam oxu »
 • MÜDDƏA

  tezis — fikir

  Tam oxu »
 • MÜDDƏT

  vaxt — zaman

  Tam oxu »
 • MÜDDƏTLİ

  vədəli — möhlətli

  Tam oxu »
 • MÜDDƏTLİLİK

  vədəlilik — möhlətlilik

  Tam oxu »
 • MÜDDƏTSİZ

  daimi

  Tam oxu »
 • MÜDDƏTSİZ

  vədəsiz — möhlətsiz

  Tam oxu »
 • MÜDDƏTSİZLİK

  həmişəlik — ömürlük — daimilik

  Tam oxu »
 • MÜDHİŞ

  qorxunc — dəhşətli

  Tam oxu »
 • MÜDHİŞLİK

  dəhşətlilik — qorxuncluq

  Tam oxu »
 • MÜƏMMALI

  sirli — qəribə — çəlpəşik

  Tam oxu »
 • MÜƏMMALI

  şəkli — şübhəli

  Tam oxu »
 • MÜƏMMALILIQ

  qəlizlik — mürəkkəblik — çəlpəşiklik

  Tam oxu »
 • MÜƏYYƏN

  aydın — aşkar — açıq

  Tam oxu »
 • MÜƏYYƏNLƏŞDİRMƏ

  aydınlaşdırma — dəqiqləşdirmə

  Tam oxu »
 • MÜƏYYƏNLƏŞDİRMƏK

  aydınlaşdırmaq — dəqiqləşdirmək

  Tam oxu »
 • MÜƏYYƏNLƏŞMƏ

  dəqiqləşmə — aydınlaşma

  Tam oxu »
 • MÜƏYYƏNLƏŞMƏK

  dəqiqləşmək — aydınlaşmaq

  Tam oxu »
 • MÜƏYYƏNLİK

  aydınlıq — aşkarlıq — qətilik

  Tam oxu »
 • MÜFƏSSƏL

  ətraflı — təfsilatlı — hərtərəfli

  Tam oxu »
 • MÜFƏSSƏLLİK

  ətraflılıq — təfsilatlıq — hərtərəflilik

  Tam oxu »