EFFEKTİV

s. effective; efficacious; ~ metod effective method; ~ əməkdaşlıq effective cooperation

EFFEKT
EFFEKTİVLİ

Digər lüğətlərdə