FELDŞPATİDLƏR

alm. feldspat – çölşpatı + yun. eidos – növ

FAZİL
FENAKİT