FİNALİZM

\[ру. Финализм; alm. Finalismus; fr. Finalisme; ing. Finalism; osm. tr. gaiye; ər. غإى حَُّ \] – hər şeyin bir məqsədlə müəyyənləşdiyini, bir məqsədə yönəldiyini, yaxud hər şeyin bir məqsədyönlülük qaydasına görə olub-bitdiyini qəbul edən görüş. Sözün kökündə final sözü son, axır deməkdir.
FİDEİZM
FİNİTİZM