FİNİTİZM

\[ing. finitisme; lat. finitus – müəyyən, məhdudlaş-dırılmış, bitmiş\] – Sonsuzluq kateqoriyasının \[sonsuz və sonlu\] obyektiv real məzmununu inkar edən fəlsəfi kateqoriya; bu kateqoriya onu əsas tutur ki, nə kainatda, nə mikroaləmdə, nə də təfəkkürümüzdə sonsuzluq mövcud deyil. İngilis dilində ―finish‖ sözü də eyni kökdəndir, son, axır deməkdir.
FİNALİZM
FİRAQ