FİTRİ

\[alm. Angerbaren; fr. Innè; ing. Innate; osm. tr. vehbi, fitri; ər. فرشٌ \] – hər hansı bir varlığın təbiətində olan, var olandan sonra özünün qazandığı öyrənilmiş şeylərin nəticəsi olmayan, anadanolma özü ilə var olan. Fitrət \[ər. فرشج \] isə yaradılma, xəlq olunmaq deməkdir. Bəzən də insanın anadangəlmə xasiyyətlərinin məcmusu mənasında da işlədilir.
FİRAQ
FORMA

Digər lüğətlərdə