LOQOS

\[yun. legein – demək, danışmaq\] – Yunan dilindəki ilkin mənası söz, sonralar isə düşüncə, fikir, anlam, əql kimi mənaları da ehtiva etmişdir. İlk dəfə heraklitin təlimində dünyanın ümumi qanunauyğunluğu mənasında irəli sürülmüş fəlsəfi termin.
LOGİSTİKA
LÖVH

Digər lüğətlərdə