MONADA

\[alm.=fr.=yun. Monas – vahid\] – varlığın struktur, substansional vahidini ifadə edən fəlsəfi termin.
MODELLƏŞDİRMƏ
MONARXİYA

Digər lüğətlərdə