MONARXİYA

(yunanca – təkhakimiyyətlilik) – elə bir idarə-etmə formasıdır ki, burada ali hakimiiyət vətəndaşların iradəsindən asılı olmayaraq tam və ya qismən bir mütləq dövlət başçısının (im-perator, kral, sultan, şah və s.) əlində cəmləşmişdir. Monarxiyanın xüsusiyyətləri: ➢ hakimiyyət vərasət yolu ilə ötürülür; ➢ müddət-siz olaraq həyata keçirilir; ➢ əhalinin iradəsindən asılı deyil.
MONADA
MONARXİYA

Digər lüğətlərdə