MONÁDA

is. [ yun. ] fəls. Varlığın struktur vahidini ifadə edən fəlsəfi termin. Monada Leybnits fəlsəfəsinin əsas anlayışlarından biridir.
MOMENT
MONÁRXİST

Digər lüğətlərdə