Neft terminlərinin izahlı lüğəti

 • Qama

  karotaj - radioaktiv karotaj metodlarından biri. Quyu divarı boyunca yerləşən süxur laylarında qama şüalanmanın intensivliyinə əsaslanır

  Tam oxu »
 • Qapalı istismar

  quyudan çıxan neft və qazın tam qermetik boru kəmərləri ilə istehlakçıya çatdırılması üsulu. Q.i. sxemində quyu məhsulu (neft və qaz) 0,5-0,1 MH/m2 tə

  Tam oxu »
 • Qaz

  kondensat yatağı – yüksək lay təzyiqi və temperaturunda karbohidrogenləri qaz halında olan yataq.

  Tam oxu »
 • Qaz amili

  hasil edilən neftlə bərabər çıxan qazın miqdarının (m3-lə) neftin miqdarına (m. və ya m3) olan nisbəti

  Tam oxu »
 • Qaz analizatoru

  qaz qarışığının tərkibini təyin edən cihaz. Növləri: əl ilə işləyən Q.a. və avtomat Q.a. Əl ilə işləyənlərdən ən çox yayılanı absorbsiyaedici analizat

  Tam oxu »
 • Qaz analizi

  qaz qarışığının tərkibini təyin etmək üçün tətbiq olunan kimyəvi, fiziki-kimyəvi və fiziki analiz üsuları

  Tam oxu »
 • Qaz anbarı

  qazın saxlanması üçün təbi, yaxud süni rezervuar. Yerüstü (bax: Qazholder) və yeraltı olur. Yeraltı Q

  Tam oxu »
 • Qaz benzini

  bax: Qazolin.

  Tam oxu »
 • Qaz ehtiyatlarının hesablanması metodları

  laydakı qaz ehtiyatlarının hesablanmasında tətbiq edilən metodlar. Bu metodlar müxtəlifdir və qazın laydakı halından (sərbəst, qaz papağı, neftdə həl

  Tam oxu »
 • Qaz generatoru

  termik emal nəticəsində bərk və maye yanacaqdan yanar qaz alan aparat.

  Tam oxu »
 • Qaz holder

  qazı toplamaq, saxlamaq və qaz kəmərlərinə, yaxud qaz emalı qurğularına vermək üçün stansionar polad quruluş

  Tam oxu »
 • Qaz karotajı

  neft və qaz yataqlarının təyinində istifadə edilən geokimyəvi metodlardan biri. Gili məhlulda qaz və yüngül maye karbohidrogenlərin miqdarının təyin e

  Tam oxu »
 • Qaz kəməri

  bax: Magistral qaz kəməri.

  Tam oxu »
 • Qaz mühəriki

  qaz yanacağı ilə işləyən daxiliyanma mühəriki.

  Tam oxu »
 • Qaz neft seperatoru, trap

  neftlə birlikdə çıxan qazları sıxlıq fərqinə görə neftdən ayıran aparat. Qazın ayrılması və kənar edilməsi üçün təzyiqi aşağı salır, maye axınını şırn

  Tam oxu »
 • Qaz papağı

  tərkibində qaz olan neft yatağı layının üst qatı. Yatağın istismarı zamanı çıxarılan karbohidratların miqdarını artırmaq üçün bəzən neftlə çıxan qazı

  Tam oxu »
 • Qaz planlaması

  neft və qaz yataqlarının axtarışı metodu. Neft və qaz yataqlarından yer səthinə miqrasiya edən qaz halındakı karbohidrogenlərin təyininə əsaslanır

  Tam oxu »
 • Qaz sənayesi

  yanacaq sənayesi sahəsi; təbi qaz yataqlarının kəşfiyatı və istismarı, qazın kəmərlər ilə uzaq yerlərə nəql edilməsi, kömür və şistdən süni qaz alınma

  Tam oxu »
 • Qaz şəbəkəsi

  qazın nəql edilməsi və istehlakçılar arasında paylaşdırılması üçün boru kəməri, həmçinin bu kəmərlərdə istifadə edilən qurğu, aparat və armaturlar sis

  Tam oxu »
 • Qaz təchizatı

  xalq təsərüfatının ehtiyacları üçün qaz yanacağının mütəşəkil surətdə verilməsi və paylanması. İstehlakçılar təbi, süni və mayeləşdirilmiş qazlarla tə

  Tam oxu »
 • Qaz yanacaq

  bax: Yanar qazlar.

  Tam oxu »
 • Qazayırma

  qaz qarışığını öz tərkib hisələrinə və ya müxtəlif fraksiyalara ayırma prosesi. Sənayedə qazayırma havanı və müxtəlif qaz qarışıqlarını fərdi komponen

  Tam oxu »
 • Qazbalonlu avtomobil

  mühəriki sıxılmış, yaxud mayeləşdirilmiş qazla işləyən avtomobil.

  Tam oxu »
 • Qazdaşıyan gəmi

  mayeləşdirilmiş qazların (propan, butan, amonyak və s.) daşınmasında istifadə olunan gəmi. Qaz sisternlərdə özünün qaynama temperaturuna bərabər tempe

  Tam oxu »
 • Qazma

  Yer qabığında süxurları qazma aləti ilə dağıtmaqla quyu, lağım və ya şaxta lüləsinin qazılması prosesi

  Tam oxu »
 • Qazma aləti

  qazmada işlədilən alət. Qazma baltası, qazma ştanqı, genəldici və s. – qazma alətidir.

  Tam oxu »
 • Qazma baltası

  qazma zamanı quyu dibində süxuru mexaniki dağıdan qazma alətinin əsas elementi. Bir qayda olaraq qazıma kəmərinin ucuna bərkidilir, qazma qurğusunun y

  Tam oxu »
 • Qazma başlığı

  bax: Qazıma baltası.

  Tam oxu »
 • Qazma boruları

  neft və qaz quyularının qazılmasında işlədilən xüsusi borular. Suxurdağıdan aləti quyuya endirmək və qaldırmaq, fırlanma hərəkətini ötürmək, baltaya d

  Tam oxu »
 • Qazma buruğu

  quyuların qazılmasında qazma alətini, quyudibi mühərikləri və qoruyucu boruları quyuya endirib-qaldırmaq, həmçinin qazma prosesində aləti asılı vəziyə

  Tam oxu »
 • Qazma dəzgahı

  bax: Qazma qurğusu.

  Tam oxu »
 • Qazma gəmisi

  dənizin dərinliyinin 100-200 m. olan yerlərində struktur-axtarış, dərin kəşfiyat işləri aparmaq, həmçinin çox dərin akvatoriyalarda dənizdibi süxurlar

  Tam oxu »
 • Qazma qurğusu

  quyuların qazılması üçün avadanlıq kompleksi. Qazma üsularına müvafiq olaraq növlərə ayrılır: fırlanma, vibrasiya vurma və s

  Tam oxu »
 • Qazma məhlulu

  bax: Gili məhlul.

  Tam oxu »
 • Qazma məhlulu

  bax: Gili məhlul.

  Tam oxu »
 • Qazma şaxtası

  qazıma gəmisinin mərkəzində olan açıq oyuq (oradan bilavasitə dənizdə qazıma işləri aparılması üçün istifadə olunur)

  Tam oxu »
 • Qazma turbini

  bax: Turbobur.

  Tam oxu »
 • Qazmanın geofiziki öyrənilməsi

  bax: Korataj.

  Tam oxu »
 • Qazmanın geofiziki öyrənilməsi

  bax: Karotaj.

  Tam oxu »
 • Qazolin, qaz benzini

  neftin distiləsində və ya sənaye qazlarını tərkib hisələrinə ayırdıqda maye halında alınan yüngül karbohidrogenlər qarışığı

  Tam oxu »
 • Qazoturboxod

  qaz– turbin mühəriki ilə işləyən gəmi.

  Tam oxu »
 • Qazoturbovoz

  qaz – turbin mühəriki ilə işləyən lokomativ.

  Tam oxu »
 • Qazoyl

  neftin distiləsində kerosin fraksiyası ilə yüngül yağ fraksiyaları arasında alınan məhsul 200-4000C temperatur arasında qaynayır

  Tam oxu »
 • Qazpaylama stansiyası

  qazın təzyiqini, ondan təhlükəsiz istifadə üçün lazımi səviyəyə qədər alçaldan stansiya.

  Tam oxu »
 • Qaztəmizləmə

  sənaye qazlarının tərkibindəki qatışıqların təmizlənməsi. Qazı sənayedə mexaniki, elektrik və fiziki-kimyəvi üsularla təmizləyirlər

  Tam oxu »
 • Qolvari yataq

  qədim çay dərələrinin linzavari qumlu çöküntülərindəki neft-qaz yatağı.

  Tam oxu »
 • Qoruyucu kəmər

  polad boru kəməri; yeni qazılmış neft quyularının divarlarını bərkitmək, onu süxur təzyiqindən qorumaq, neftli, sulu, qazlı layları bir-birindən ayırm

  Tam oxu »
 • Qrifon

  neft geologiyasında qaz, neft, su və palçıq xaric edən konus formalı kiçik çalalar. Bu cür Q.-lar palçıq vulkanlarının yayıldığı sahələrdə daha çox ol

  Tam oxu »
 • Qudron

  neftin distiləsi prosesində yanacaq və yağ fraksiyaları çıxarıldıqdan sonra qalan (neftə görə 15-30%) özlü qara kütlə

  Tam oxu »
 • Qumdaşı

  qumun gili, karbonatlı və silisiumlu materialarla sementləşməsindən əmələ gələn çökmə süxur. Q. neft, qaz və yeraltı suların kolektor süxurlarındadır

  Tam oxu »