Neft terminlərinin izahlı lüğəti

 • Qrifon

  neft geologiyasında qaz, neft, su və palçıq xaric edən konus formalı kiçik çalalar. Bu cür Q.-lar palçıq vulkanlarının yayıldığı sahələrdə daha çox ol

  Tam oxu »
 • Qudron

  neftin distiləsi prosesində yanacaq və yağ fraksiyaları çıxarıldıqdan sonra qalan (neftə görə 15-30%) özlü qara kütlə

  Tam oxu »
 • Qumdaşı

  qumun gili, karbonatlı və silisiumlu materialarla sementləşməsindən əmələ gələn çökmə süxur. Q. neft, qaz və yeraltı suların kolektor süxurlarındadır

  Tam oxu »
 • Quyu

  Yer səthində mexaniki vasitələrlə qazılan, diametri uzunluğundan dəfələrlə kiçik olan silindrik gövdə

  Tam oxu »
 • Quyuların sementlənməsi

  bax: Sementlənmə.

  Tam oxu »
 • Quyuların yeraltı təmiri

  bax: Yeraltı təmir.

  Tam oxu »
 • Quyunun əsaslı təmiri

  tamamlanmış quyuya bərpaedici və təmizlik işləri aparmaq məqsədilə təkrar müdaxilələr.

  Tam oxu »
 • Qülədəki işçi

  buruq qüləsinin üstündə işləyən, buruğ briqadasının üzvü.

  Tam oxu »
 • Laminar axın

  meyenin və ya qazın nizamlı axını; bu zaman maye (qaz) sanki axın istiqamətinə paralel laylarla hərəkət edir

  Tam oxu »
 • Lay

  qalınlığı yayılma sahəsindən dəfələrlə az olan və iki təqribi paralel səthlə (üstdəki tavan, altdakı daban adlanır) hüdudlanan, eyni tərkibli geoloji

  Tam oxu »
 • Lay enerjisi

  lay və mədən təzyiqinin təsiri ilə gərgin halda olan maye, qaz və layın elastiklik enerjisi. Yataq quyu vasitəsilə açıldıqda L

  Tam oxu »
 • Lay suları

  iki su keçirməyən süxur arasındakı layda olan və ya cərəyan edən sular adətən təzyiqli olur. Neft geologiyasında neft yataqlarında rast gələn sulara d

  Tam oxu »
 • Lay təzyiqi

  neft və qaz yataqlarında maye və qazın məruz qaldığı təzyiq. Neftli, qazlı və sulu layların enerjisini xarakterizə edən mühüm amil

  Tam oxu »
 • Litr

  metrik ölçü sistemində həcm və tutum vahidi. 111. = 1dm3 . kimi qəbul olunub.

  Tam oxu »
 • Magistral qaz kəməri

  yanar qazları çıxarılan yerdən işlədici məntəqələrə nəql etmək üçün boru kəmərləri və köməkçi qurğular kompleksi

  Tam oxu »
 • Magistral neft kəməri

  nefti çıxarıldığı yerdən uzaq məsafədə yerləşən emal yerlərinə nəql etmək üçün kompleks qurğu. M.N.k

  Tam oxu »
 • Maili qazma

  neft və qaz quyularının şaqula nisbətən müəyən bucaq altında qazılması. M.Q.- dən sahənin relyefi şaquli qazma üçün əlverişli olmadıqda, yəni neft və

  Tam oxu »
 • Maqnit tutucu

  qazılan quyunun dibində qazma nəticəsində qalan metal əlavələrin təmizlənməsi üçün nəzərdə tutulmuş qurğu

  Tam oxu »
 • Mancanaq dəzgahı

  ştanqlı neft nasosunun intiqalı; mühərik valının fırlanma hərəkətini neft nasosu plunjerinin şaquli irəli-geri xəti hərəkətinə çevirmək, neft nasosunu

  Tam oxu »
 • Manifold, şaxələnmiş boru kəməri, bölüşdürmə magistralı

  filtirat və neft məhsuları axarını bir neçə kanala bölüşdürməyə imkan verən klapan boru sistemi.

  Tam oxu »
 • Manometr

  maye və qazların təzyiqini ölçmək üçün cihaz.

  Tam oxu »
 • Mazut

  neftdən distilə yolu ilə benzin, liqroin, kerosin və dizel yanacağı fraksiyaları çıxarıldıqdan sonra qalan qalıq

  Tam oxu »
 • Merkaptan

  tərkibində kükürd atomları olan az çəkili molekul birləşmələri.

  Tam oxu »
 • Metan, bataqlıq qazı və ya mədən qazı

  rəngsiz və iysiz qazdır. –164,50C-də mayeləşir, -18-2,50C-də donur. M. neftlə birlikdə yerdən çıxan qazların (34- 40%) əsas komponentidir

  Tam oxu »
 • Mədən

  yer altından kimyəvi xamal, filiz və s. faydalı qazıntı çıxaran sənaye müəsisəsi.

  Tam oxu »
 • Mədən işləri

  Yer təkindən faydalı qazıntıların çıxarılması proseslərini əhatə edən elm və texnika sahəsi. XIX əsrin 2-ci yarısından neft, XX əsrin əvəlindən isə tə

  Tam oxu »
 • Mədən qazmaları

  faydalı qazıntıları çıxarmaq üçün mədən işləri nəticəsində Yer qabığında yaradılmış süni qurğular.

  Tam oxu »
 • Mədən vergisi

  daha geniş yayılmış ödəniş formasıdır, istehsalçının ümumi gəlirindən müəyən faizlə ödənilir. Bu zaman təbi ehtiyatların mülkiyətçisi olan dövlət mədə

  Tam oxu »
 • Məhlul

  iki və ya daha çox madənin komponentin termodinamiki tarazlıqda olan mikroskopik bircinsli qarışığı. Neft müxtəlif üzvi komponentlərin M

  Tam oxu »
 • Məhsuldar qat

  Azərbaycan Respublikasında əsas neftli-qazlı çöküntü kompleksi; orta Pliosenə müvafiqdir. Qalınlığı, əsasən, Abşeron yarımadasında, Kür düzənliyində v

  Tam oxu »
 • Məşəl, çıxarış borusu

  işlədilməyən (səmt) qazların çıxarılması və yandırılması üçün qurğu.

  Tam oxu »
 • Mineral xamal

  bax: Faydalı qazıntı.

  Tam oxu »
 • Mineral yağlar

  neft, yanar şist və qazıntı kömürünün emalının maye məhsularından hazırlanan sürtkü yağları.

  Tam oxu »
 • Mühəndis

  ali texniki təhsil almış mütəxəsis.

  Tam oxu »
 • Mühərik, motor

  hər hansı bir enerji növünü mexaniki işə çevirən enerji güc maşını.

  Tam oxu »
 • Mühərik yağları

  daxiliyanma mühəriklərini (porşenli və reaktiv) yağlamaq üçün işlədilən sürtkü yağları. Əsasən neftdən alınır, lakin bəzi sintetik yağlardan və ya onl

  Tam oxu »
 • Mühərik yanacaqları

  daxiliyanma mühəriklərində işlədilən maye və ya qaz yanacaqları iki qrupa ayrılır: karbürator yanacaqları, o cümlədən aviasiya və avtomobil benzini: m

  Tam oxu »
 • Müqavilə

  fiziki və hüququ şəxslər, dövlətlər arasında imzalanan və razılaşmanı bildirən hüquqi sənəd. Məsələn, neft müqavilələri

  Tam oxu »
 • Mümkün ehtiyatlar

  mütəxəsislərin fikrincə öyrənilməmiş süxurlarda mümkün olan neft və qaz ehtiyatları.

  Tam oxu »
 • Naftalan

  müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində istifadə edilən yeganə neft növü. Bir sıra fiziki- kimyəvi xasələrinə və karbohidrogen tərkibinə görə başqa neft n

  Tam oxu »
 • Naften turşuları

  neftin oksigenli komponentlərin 0,5-3%-ini təşkil edən və çoxu birəsaslı karbon turşuları. Özlü, rəngsiz mayelərdir

  Tam oxu »
 • Naftenlər

  əsasən, neftlərdə olan donmuş alisikl karbohidrogenlər. Mühərik yanacaqları və sürtkü yağlarında N. arzu edilən komponentlərdir

  Tam oxu »
 • Nasos

  mayeyə kənardan enerji (potensial və kinetik) verməklə onu təzyiq altında bir yerdən başqa yerə vurmaq üçün aparat və cihaz

  Tam oxu »
 • Neft

  yanar maye, faydalı qazıntıdır. Yer səthinə yaxın laylarda və ya qatlarda yerləşərkən oksidləşərək qatı maptaya, yarım bərk asfalta və başqa eninafild

  Tam oxu »
 • Neft anbarı

  nefti və onun emal məhsularını saxlamaq üçün rezervuar və ya rezervuar sistem. Yerüstü, yarıyeraltı və yeraltı növləri var

  Tam oxu »
 • Neft bazası

  nefti və neft məhsularını qəbul etmək, yığıb saxlamaq, bir nəqliyat növündən digərinə yükləmək, yaxud istehlakçıya buraxmaq üçün bina və qurğular komp

  Tam oxu »
 • Neft daşları

  Bakı şəhərinin Əzizbəyov rayonunda şəhər tipli qəsəbə (1952-ci ildən), Abşeron yarımadasından 42 km cənub-şərqdə, açıq dənizdə, polad dirəklər üzərind

  Tam oxu »
 • Neft emalı

  neftin mexaniki qatışıqlardan təmizlənib distilə vasitəsilə lazımi fraksiyalara ayrılması prosesi (neftin distiləsi)

  Tam oxu »
 • Neft emalı qazları

  neftayırma qurğularında və ya neft məhsularının termik və katalitik emalı proseslərində əmələ gələrək, əsasən kiçik molekulu karbohidrogenlərdən ibarə

  Tam oxu »
 • Neft emalı qazları

  neftin və ya neft məhsularının termik və termokatalitik emalı zamanı alınır; Kömür yataqlarının yeraltı qazlaşdırılması yolu ilə də Y

  Tam oxu »