Qama

karotaj - radioaktiv karotaj metodlarından biri. Quyu divarı boyunca yerləşən süxur laylarında qama şüalanmanın intensivliyinə əsaslanır. Qama-metod- geofiziki kəşfiyat metodu. Radioaktiv elementlərin (uran, torium, radium və s.) və kömürlü, neftli layların axtarış və kəşfiyatında, quyuların qama karotajla tədqiqində tətbiq edilir. Radioaktiv elementlərdə qama-şüaların ayrılma intensivliyinə əsaslanır. Bu metodun neft yataqları və radioaktiv mineraların axtarışında böyük əhəmiyəti var.
Kükürdlü neft
Qapalı istismar

Digər lüğətlərdə