Qaz

kondensat yatağı – yüksək lay təzyiqi və temperaturunda karbohidrogenləri qaz halında olan yataq.
Qapalı istismar
Qaz amili

Digər lüğətlərdə