Neft terminlərinin izahlı lüğəti

 • Qaz papağı

  tərkibində qaz olan neft yatağı layının üst qatı. Yatağın istismarı zamanı çıxarılan karbohidratların miqdarını artırmaq üçün bəzən neftlə çıxan qazı

  Tam oxu »
 • Qaz planlaması

  neft və qaz yataqlarının axtarışı metodu. Neft və qaz yataqlarından yer səthinə miqrasiya edən qaz halındakı karbohidrogenlərin təyininə əsaslanır

  Tam oxu »
 • Qaz sənayesi

  yanacaq sənayesi sahəsi; təbi qaz yataqlarının kəşfiyatı və istismarı, qazın kəmərlər ilə uzaq yerlərə nəql edilməsi, kömür və şistdən süni qaz alınma

  Tam oxu »
 • Qaz şəbəkəsi

  qazın nəql edilməsi və istehlakçılar arasında paylaşdırılması üçün boru kəməri, həmçinin bu kəmərlərdə istifadə edilən qurğu, aparat və armaturlar sis

  Tam oxu »
 • Qaz təchizatı

  xalq təsərüfatının ehtiyacları üçün qaz yanacağının mütəşəkil surətdə verilməsi və paylanması. İstehlakçılar təbi, süni və mayeləşdirilmiş qazlarla tə

  Tam oxu »
 • Qaz yanacaq

  bax: Yanar qazlar.

  Tam oxu »
 • Qazayırma

  qaz qarışığını öz tərkib hisələrinə və ya müxtəlif fraksiyalara ayırma prosesi. Sənayedə qazayırma havanı və müxtəlif qaz qarışıqlarını fərdi komponen

  Tam oxu »
 • Qazbalonlu avtomobil

  mühəriki sıxılmış, yaxud mayeləşdirilmiş qazla işləyən avtomobil.

  Tam oxu »
 • Qazdaşıyan gəmi

  mayeləşdirilmiş qazların (propan, butan, amonyak və s.) daşınmasında istifadə olunan gəmi. Qaz sisternlərdə özünün qaynama temperaturuna bərabər tempe

  Tam oxu »
 • Qazma

  Yer qabığında süxurları qazma aləti ilə dağıtmaqla quyu, lağım və ya şaxta lüləsinin qazılması prosesi

  Tam oxu »
 • Qazma aləti

  qazmada işlədilən alət. Qazma baltası, qazma ştanqı, genəldici və s. – qazma alətidir.

  Tam oxu »
 • Qazma baltası

  qazma zamanı quyu dibində süxuru mexaniki dağıdan qazma alətinin əsas elementi. Bir qayda olaraq qazıma kəmərinin ucuna bərkidilir, qazma qurğusunun y

  Tam oxu »
 • Qazma başlığı

  bax: Qazıma baltası.

  Tam oxu »
 • Qazma boruları

  neft və qaz quyularının qazılmasında işlədilən xüsusi borular. Suxurdağıdan aləti quyuya endirmək və qaldırmaq, fırlanma hərəkətini ötürmək, baltaya d

  Tam oxu »
 • Qazma buruğu

  quyuların qazılmasında qazma alətini, quyudibi mühərikləri və qoruyucu boruları quyuya endirib-qaldırmaq, həmçinin qazma prosesində aləti asılı vəziyə

  Tam oxu »
 • Qazma dəzgahı

  bax: Qazma qurğusu.

  Tam oxu »
 • Qazma gəmisi

  dənizin dərinliyinin 100-200 m. olan yerlərində struktur-axtarış, dərin kəşfiyat işləri aparmaq, həmçinin çox dərin akvatoriyalarda dənizdibi süxurlar

  Tam oxu »
 • Qazma qurğusu

  quyuların qazılması üçün avadanlıq kompleksi. Qazma üsularına müvafiq olaraq növlərə ayrılır: fırlanma, vibrasiya vurma və s

  Tam oxu »
 • Qazma məhlulu

  bax: Gili məhlul.

  Tam oxu »
 • Qazma məhlulu

  bax: Gili məhlul.

  Tam oxu »
 • Qazma şaxtası

  qazıma gəmisinin mərkəzində olan açıq oyuq (oradan bilavasitə dənizdə qazıma işləri aparılması üçün istifadə olunur)

  Tam oxu »
 • Qazma turbini

  bax: Turbobur.

  Tam oxu »
 • Qazmanın geofiziki öyrənilməsi

  bax: Korataj.

  Tam oxu »
 • Qazmanın geofiziki öyrənilməsi

  bax: Karotaj.

  Tam oxu »
 • Qazolin, qaz benzini

  neftin distiləsində və ya sənaye qazlarını tərkib hisələrinə ayırdıqda maye halında alınan yüngül karbohidrogenlər qarışığı

  Tam oxu »
 • Qazoturboxod

  qaz– turbin mühəriki ilə işləyən gəmi.

  Tam oxu »
 • Qazoturbovoz

  qaz – turbin mühəriki ilə işləyən lokomativ.

  Tam oxu »
 • Qazoyl

  neftin distiləsində kerosin fraksiyası ilə yüngül yağ fraksiyaları arasında alınan məhsul 200-4000C temperatur arasında qaynayır

  Tam oxu »
 • Qazpaylama stansiyası

  qazın təzyiqini, ondan təhlükəsiz istifadə üçün lazımi səviyəyə qədər alçaldan stansiya.

  Tam oxu »
 • Qaztəmizləmə

  sənaye qazlarının tərkibindəki qatışıqların təmizlənməsi. Qazı sənayedə mexaniki, elektrik və fiziki-kimyəvi üsularla təmizləyirlər

  Tam oxu »
 • Qolvari yataq

  qədim çay dərələrinin linzavari qumlu çöküntülərindəki neft-qaz yatağı.

  Tam oxu »
 • Qoruyucu kəmər

  polad boru kəməri; yeni qazılmış neft quyularının divarlarını bərkitmək, onu süxur təzyiqindən qorumaq, neftli, sulu, qazlı layları bir-birindən ayırm

  Tam oxu »
 • Qrifon

  neft geologiyasında qaz, neft, su və palçıq xaric edən konus formalı kiçik çalalar. Bu cür Q.-lar palçıq vulkanlarının yayıldığı sahələrdə daha çox ol

  Tam oxu »
 • Qudron

  neftin distiləsi prosesində yanacaq və yağ fraksiyaları çıxarıldıqdan sonra qalan (neftə görə 15-30%) özlü qara kütlə

  Tam oxu »
 • Qumdaşı

  qumun gili, karbonatlı və silisiumlu materialarla sementləşməsindən əmələ gələn çökmə süxur. Q. neft, qaz və yeraltı suların kolektor süxurlarındadır

  Tam oxu »
 • Quyu

  Yer səthində mexaniki vasitələrlə qazılan, diametri uzunluğundan dəfələrlə kiçik olan silindrik gövdə

  Tam oxu »
 • Quyuların sementlənməsi

  bax: Sementlənmə.

  Tam oxu »
 • Quyuların yeraltı təmiri

  bax: Yeraltı təmir.

  Tam oxu »
 • Quyunun əsaslı təmiri

  tamamlanmış quyuya bərpaedici və təmizlik işləri aparmaq məqsədilə təkrar müdaxilələr.

  Tam oxu »
 • Qülədəki işçi

  buruq qüləsinin üstündə işləyən, buruğ briqadasının üzvü.

  Tam oxu »
 • Laminar axın

  meyenin və ya qazın nizamlı axını; bu zaman maye (qaz) sanki axın istiqamətinə paralel laylarla hərəkət edir

  Tam oxu »
 • Lay

  qalınlığı yayılma sahəsindən dəfələrlə az olan və iki təqribi paralel səthlə (üstdəki tavan, altdakı daban adlanır) hüdudlanan, eyni tərkibli geoloji

  Tam oxu »
 • Lay enerjisi

  lay və mədən təzyiqinin təsiri ilə gərgin halda olan maye, qaz və layın elastiklik enerjisi. Yataq quyu vasitəsilə açıldıqda L

  Tam oxu »
 • Lay suları

  iki su keçirməyən süxur arasındakı layda olan və ya cərəyan edən sular adətən təzyiqli olur. Neft geologiyasında neft yataqlarında rast gələn sulara d

  Tam oxu »
 • Lay təzyiqi

  neft və qaz yataqlarında maye və qazın məruz qaldığı təzyiq. Neftli, qazlı və sulu layların enerjisini xarakterizə edən mühüm amil

  Tam oxu »
 • Litr

  metrik ölçü sistemində həcm və tutum vahidi. 111. = 1dm3 . kimi qəbul olunub.

  Tam oxu »
 • Magistral qaz kəməri

  yanar qazları çıxarılan yerdən işlədici məntəqələrə nəql etmək üçün boru kəmərləri və köməkçi qurğular kompleksi

  Tam oxu »
 • Magistral neft kəməri

  nefti çıxarıldığı yerdən uzaq məsafədə yerləşən emal yerlərinə nəql etmək üçün kompleks qurğu. M.N.k

  Tam oxu »
 • Maili qazma

  neft və qaz quyularının şaqula nisbətən müəyən bucaq altında qazılması. M.Q.- dən sahənin relyefi şaquli qazma üçün əlverişli olmadıqda, yəni neft və

  Tam oxu »
 • Maqnit tutucu

  qazılan quyunun dibində qazma nəticəsində qalan metal əlavələrin təmizlənməsi üçün nəzərdə tutulmuş qurğu

  Tam oxu »