Qazma şaxtası

qazıma gəmisinin mərkəzində olan açıq oyuq (oradan bilavasitə dənizdə qazıma işləri aparılması üçün istifadə olunur). Qaz-kompresor stansiyası – təbi qazın çıxarılması, kəmərlə nəql edilməsi, saxlanılması və emalı zamanı onun təzyiqini artıran stansiya. Aşağıdakı növlərə bölünür: magistral qaz kəmərlərinin baş Q.-k.s, magistral qaz kəmərlərinin aralıq Q.-k.s., qazın laya vurulması üçün Q.-k.s. və yeraltı qaz anbarlarının Q.-k.s. Əsas texnoloji parametrləri: məhsuldarlıq, güc, qazın sıxılma dərəcəsi və maksimal təzyiqdir.
Qazma məhlulu
Qazma turbini