Qoruyucu kəmər

polad boru kəməri; yeni qazılmış neft quyularının divarlarını bərkitmək, onu süxur təzyiqindən qorumaq, neftli, sulu, qazlı layları bir-birindən ayırmaq, onların dağılmasının qarşısını almaq, istismar zamanı neft və qazın itkisiz çıxarılmasını təmin etmək, təkrar istismar üsulunda isə laya maye və qaz vurmaq üçün tətbiq edilir. Q.k. birləşmə növünə görə qaynaqlı və ya yivli olur.
Qolvari yataq
Qrifon