RƏHMSİZ

RƏHMSİZ – İNSAFLI Nə üçün şahların çoxu öz rəiyyətlərinə qarşı rəhmsizdir? (M.Talıbov); Mən sizi bir insaflı adam kimi tanıyıram.

RƏHMLİ
RƏİYYƏT

Digər lüğətlərdə