REQRUTASİYA

latınca, cəmiyyət üzvlərinin siyasi fəaliy-yətə cəlb olunması.
REFORMİZM
RELYATİVİZM

Digər lüğətlərdə