REFORMİZM

Fəhlə hərəkatında sinfi mübarizənin, sosia-list inqilabı və proletar diktaturasının zəruriliyini inkar edən siyasi cərəyan.
REFORMASİYA
REQRUTASİYA

Digər lüğətlərdə