Terminlər lüğəti

 • ümidsiz kreditlər

  Müqavilə ilə qaytarılması müəyyən edilmiş tarixdən sonra 180 gün ərzində qaytarılmamış kreditlərdir. «Ümidsiz» kreditlərə vaxtından asılı olmayaraq qa

  Tam oxu »
 • ümumxalq hüzn günü

  Hər il yanvarın 20-si – Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş şəhidlərin xatirəsini yad etmə günü – ümumxalq hüzn günüdür

  Tam oxu »
 • ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı

  Tənzimlənən və ya elan edilmiş tariflər tətbiq edilməklə, müqavilə ilə razılaşdırılmış qiymətlər üzrə hüquqi və ya fiziki şəxslərin müraciəti əsasında

  Tam oxu »
 • ümumi rabitə şəbəkəsi

  Ümumistifadəli elektrik rabitəsi (telefon, teleqraf, mobil və s.) şəbəkəsindən ibarət olub, bütün operatorların istifadəsi üçün açıq olan şəbəkə

  Tam oxu »
 • ümumi sığorta daxılı

  Yüksək sığorta risklərinin sığortalanmasında öz ödəmə qabiliyyətinin təmin olunması və sığortalıların əmlak mənafelərinin müdafiəsinə zəmanət verilməs

  Tam oxu »
 • ümumi təyinatlı təhsil müəssisəsi

  Sağlam şəxslərin təhsili üçün yaradılmış təhsil müəssisəsi

  Tam oxu »
 • ümumi yayılmış faydalı qazıntılar

  Təbii halda olan və ya cüz`i dəyişikliklərə uğramış yerli təsərrüfat ehtiyacları üçün istifadə edilən geniş yayılmış faydalı qazıntılar

  Tam oxu »
 • ümumistifadəli telekommunikasiya şəbəkəsi

  Müvafiq qaydalar, standartlar, xidmət göstərilməsi və ödəmə şərtləri əsasında abunəçinin istifadə edə biləcəyi telekommunikasiya xidmətlərinin göstəri

  Tam oxu »
 • ümumölkə yayımçısı

  Proqramları ölkənin bütün ərazisinə yayımlanan teleradio yayımçısı («Ölkənin bütün ərazisi» dedikdə televiziya verilişləri üçün ölkə əhalisinin, radio

  Tam oxu »
 • ünvanlı dövlət sosial yardımı

  Aztəminatlı ailələrə dövlət tərəfindən göstərilən pul yardımı

  Tam oxu »
 • üstünlük

  Nəzərdə tutulan istiqamətdə digər hərəkət iştirakçılarına nisbətən ilk növbədə hərəkət etmək hüququ

  Tam oxu »
 • üsul

  Bir-biri ilə bağlı proseslərin müəyyən ardıcıllıqla maddi obyekt üzərində yerinə yetirilməsi

  Tam oxu »
 • üzüm əkini materialları

  Üzümlüklərin salınmasında istifadə edilən, habelə öz kökü üstündə və ya calaq edilib yetişdirilən tinglər, calaqaltı və calaqüstü çubuqlar

  Tam oxu »
 • üzüm məhsulları

  Təbii və ya emal olunmuş halda istehlak edilən süfrə üzümü, kişmiş, doşab, şirə və digər qida məhsulları

  Tam oxu »
 • üzümçülük

  Üzümün istehsalı ilə məşğul olan kənd təsərrüfatı sahəsi

  Tam oxu »
 • vaxt göstəricisi

  Müəyyən vaxt anında məlumat bildirişinin ona təqdim edilməsi barədə akkreditə edilmiş mərkəzin elektron qeydi

  Tam oxu »
 • vaxtı keçmiş kreditlər

  Əsas məbləği və ya onların faizləri üzrə borclar müqavilədə nəzərdə tutulmuş müvafiq tarixlərə ödənilməmiş, yaxud onların faiz ödənişləri kapitallaşdı

  Tam oxu »
 • vakansiya

  İşəgötürənlərin boş olan və iş qüvvəsi tələb edən iş yeri

  Tam oxu »
 • valideynlərini itirmiş uşaqlar

  Hər iki valideyni vəfat etmiş 18 yaşınadək olan şəxslər

  Tam oxu »
 • valyuta əməliyyatları

  a) valyuta sərvətlərinə mülkiyyət hüququnun və digər hüquqların keçməsi ilə əlaqədar əməliyyatlar, o cümlədən ödəniş vasitəsi kimi xarici valyutadan v

  Tam oxu »
 • valyuta sərvətləri

  a) xarici valyuta;

  Tam oxu »
 • variasia marjası

  Fyuçers kontraktını almış və ya satmış ticarət iştirakçısının fyuçersin qiymətinin dəyişməsi ilə əlaqədar əmələ gəlmiş öhdəliyi

  Tam oxu »
 • veksel

  Veksellər orderli qiymətli kağızlardır, veksel verən onların vasitəsi ilə müəyyən şəxsə müəyyən məbləğ ödəmək barəsində başqa şəxsə (ödəyiciyə) göstər

  Tam oxu »
 • vekselin protesti

  Akseptdən və ya ödəmədən imtina faktlarının səlahiyyətli dövlət orqanı (notarius) tərəfindən rəsmi təsdiq edilməsi

  Tam oxu »
 • velosiped

  Əlil arabaları istisna olmaqla, idarə edən şəxsin əzələ enerjisi ilə, xüsusən pedalların və ya dəstəklərin köməyi ilə hərəkətə gətirilən hər hansı nəq

  Tam oxu »
 • velosipedçi

  Əlil arabaları istisna olmaqla, velosipedi idarə edən şəxs

  Tam oxu »
 • verdikt

  Məhkəmə baxışı nəticəsində təqsirləndirilən şəxsin təqsirliliyi və ya təqsirsizliyi məsələsi barəsində andlı iclasçıların çıxardığı qərar

  Tam oxu »
 • vergi agenti

  Vergi qanunvericiliyinə uyğun olaraq vergini hesablamağa, onu vergi ödəyicisindən tutmağa və təyinatı üzrə yerli büdcəyə köçürməyə borclu olan şəxs

  Tam oxu »
 • vergi orqanlarında xidmət

  Azərbaycan Respublikasının icra hakimiyyəti orqanları sisteminə daxil olan vergi orqanlarının funksiya və məqsədlərini öz peşəkar fəaliyyətləri ilə hə

  Tam oxu »
 • vergi ödəyicisi

  Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş vergitutma obyektlərindən vergini ödəməli olan istənilən şəxs

  Tam oxu »
 • vergi ödəyicisinin adı

  Hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatına alınmış adı, fiziki şəxsin adı, atasının adı və soyadı

  Tam oxu »
 • vergi ödəyicisinin ailə üzvləri

  -Ər-arvadlar; -valideynlər, övladlar və övladlığa götürülmüş şəxslər; -vərəsələr; -doğma (ögey) bacılar (qardaşlar); -bacı və qardaş övladları; -ər-ar

  Tam oxu »
 • verilənlər

  İnformasiya texnologiyaları vasitələri ilə emal edilməyə yararlı informasiya

  Tam oxu »
 • verilənlər daşıyıcısı

  Verilənlərin saxlanılması və istifadəsi üçün təyin edilmiş maddi obyekt

  Tam oxu »
 • vərəsələr

  Qanun üzrə vərəsəlik zamanı vərəsələr miras qoyanın öldüyü məqamda sağ olmuş şəxslər, habelə miras qoyanın ölümündən sonra doğulmuş uşaqları ola bilər

  Tam oxu »
 • vərəsəlik

  Ölmüş şəxsin (miras qoyanın) əmlakı başqa şəxslərə (vərəsələrə) qanun üzrə və ya vəsiyyət üzrə və ya hər iki əsasla keçir

  Tam oxu »
 • vəsatət

  Cinayət prosesi iştirakçılarının cinayət prosesini həyata keçirən orqana ünvanlanmış xahişi

  Tam oxu »
 • vəsiyyət

  Fiziki şəxs ölməsi halı üçün öz əmlakını və ya onun bir hissəsini həm vərəsələr sırasından, həm də kənar adamlar sırasından bir və ya bir neçə şəxsə q

  Tam oxu »
 • vəsiyyət tapşırığı

  Vəsiyyət edən miras hesabına hər hansı öhdəliyin bir və ya bir neçə şəxsin xeyrinə icra olunmasını vərəsəyə həvalə edə bilər (vəsiyyət tapşırığı – leq

  Tam oxu »
 • vətəndaşlığı olmayan şəxslər

  Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmayan və başqa dövlətin vətəndaşlığına mənsub olmayan şəxslər

  Tam oxu »
 • vəzifə saxtakarlığı

  Vəzifəli şəxs, eləcə də vəzifəli şəxs olmayan dövlət qulluqçusu və ya yerli özünüidarə orqanı qulluqçusu tərəfindən rəsmi sənədlərə bilə-bilə yalan mə

  Tam oxu »
 • vəzifə səlahiyyətlərini aşma

  Vəzifəli şəxs tərəfindən xidməti səlahiyyətlərinin hüdudlarından açıq-aşkar surətdə kənara çıxan hərəkətlər etməsi fiziki və ya hüquqi şəxslərin hüquq

  Tam oxu »
 • yabanı meyvə meşələri

  Meşə fondu ərazisində təbii bitən, yaxud süni yolla yaradılan və tərkibində təsərrüfat əhəmiyyətli miqdarda qiymətli meyvə, giləmeyvə və qərzəklilər o

  Tam oxu »
 • yaxın qohumlar

  Babalar, nənələr, valideynlər, övladlığa götürənlər, doğma və ögey qardaşlar və bacılar, ər-arvad, uşaqlar, övladlığa götürülənlər, nəvələrdir

  Tam oxu »
 • yanğın

  Maddi ziyan vuran, insanların həyatına və sağlamlığına, habelə təbiətə zərər yetirən nəzarətsiz yanma

  Tam oxu »
 • yanğın təhlükəsizliyi

  Təşkilati, iqtisadi, sosial, elmi-texniki, tərbiyə və təbliğat tədbirlərinin elə bir kompleksidir ki, bu, təsərrüfatı sahələrinin və obyektlərinin, bi

  Tam oxu »
 • yanğın təhlükəsizliyi tədbirləri

  Yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, o cümlədən yanğın təhlükəsizliyi tələblərinin yerinə yetirilməsi sahəsində fəaliyyət

  Tam oxu »
 • yanğın təhlükəsizliyi tələbləri

  Yanğın təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyənləşdirilmiş, sosial və texniki xarakterli xüsusi ş

  Tam oxu »
 • yanğın təhlükəsizliyi tələblərinin pozulması

  Yanğın təhlükəsizliyi tələblərinin yerinə yetirilməməsi və ya lazımınca yerinə yetirilməməsi

  Tam oxu »
 • yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sistemi

  Yanğınla mübarizəyə yönəldilmiş qüvvələrin və vasitələrin, habelə hüquqi təşkilati, iqtisadi, sosial və elmi-texniki xarakterli tədbirlərin məcmusu

  Tam oxu »