Terminlər lüğəti

 • qablaşdırma və köməkçi materialları

  Yeyinti məhsullarının istehsalı, saxlanması, daşınması və satışı proseslərində istifadə edilən (təmasda olan) təbii və sün`i materiallar

  Tam oxu »
 • qaçaqmalçılıq

  Gömrük sərhədindən gömrük nəzarətindən kənar və ya ondan gizli, yaxud sənədlərdən və ya gömrük eyniləşdirilməsi vasitələrindən aldatma yolu ilə istifa

  Tam oxu »
 • qaçqın

  Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmayıb, irqi əlamətinə, milliyyətinə, dini etiqadına, müəyyən sosial qrupa mənsubluğuna və ya siyasi əqidəsinə g

  Tam oxu »
 • qaimə

  Yük daşınması müqaviləsi və onun həyata keçirilməsi formulyar şəklində tərtib edilən sənəd

  Tam oxu »
 • qan

  Donordan götürülmüş və köçürülmə, yaxud sonraki emal üçün istifadə edilən insan qanı

  Tam oxu »
 • qan bankı

  Donorun müayinəsi, qanın, qan komponentlərinin tədarükü, emalı, yoxlanılması, saxlanması və bölüşdürülməsini təmin edən tibb müəssisəsi

  Tam oxu »
 • qan xidməti

  Müalicə məqsədləri üçün qan və qan komponentləri ilə tibb müəssisələrini təmin edən səhiyyə sahəsi

  Tam oxu »
 • qan komponentləri

  Qandan müalicə məqsədləri üçün müxtəlif üsullarla hazırlanan qanın tərkib hissələri (eritrositlər, leykositlər, trombositlər, plazma)

  Tam oxu »
 • qan preparatları

  Müalicə məqsədləri üçün istehsalat şəraitində qandan hazırlanan dərman vasitələri

  Tam oxu »
 • qan və onun komponentlərinin donorluğu

  Şəxsin könüllü surətdə yüksək humanizm və xeyirxahlıq göstərərək əhalinin sağlamlığının qorunmasında şərəfli iş kimi tibbi məqsədlər üçün öz qanını və

  Tam oxu »
 • qanın, qan komponentlərinin donorluğu

  Şəxsin könüllü olaraq müalicə məqsədləri üçün qanını və ya qan komponentlərini verməsi

  Tam oxu »
 • qanunsuz ödənişlər

  Rəqabət mübarizəsində əsassız (haqsız) üstünlüklər əldə etmək məqsədi ilə dövlət orqanlarının vəzifəli şəxslərini, siyasi partiyalarda rəhbər vəzifə t

  Tam oxu »
 • qapalı səhmdar cəmiyyəti

  Səhmləri yalnız onun təsisçiləri arasında və ya qabaqcadan müəyyənləşdirilmiş digər şəxslər dairəsində yayılan səhmdar cəmiyyəti qapalı səhmdar cəmiyy

  Tam oxu »
 • qapalı teleradio şəbəkəsi

  Kütləvi yayım üçün nəzərdə tutulmayan təhsil, tədris, müdafiə, təhlükəsizlik və s. sahə maraqları üçün bir və ya bir-biri ilə əlaqəli bir neçə bina da

  Tam oxu »
 • qapalı vəsiyyətnamə

  Vəsiyyət edənin arzusu ilə şahidlər vəsiyyətnaməni onun məzmunu ilə tanış olmadan (qapalı vəsiyyət) təsdiqləməlidirlər

  Tam oxu »
 • qaraj

  Nəqliyyat vasitələrinin durması və parklanması üçün nəzərdə tutulan mühafizə olunan tikili

  Tam oxu »
 • qarantiya

  Qarantın (bank, digər kredit idarəsi və ya sığorta təşkilatı) digər şəxsin (prinsipalın) xahişi ilə prinsipalın kreditoruna (benefisiara) qarantiya öh

  Tam oxu »
 • qarşısıalınmaz qüvvə

  Fövqəladə və həmin şəraitdə qarşısı alına bilməyən təbii (daşqın, zəlzələ, yer sürüşməsi və s.), yaxud ictimai hadisə (hərbi əməliyyatlar və s

  Tam oxu »
 • qaz

  Təbii qazlar, qaz halında olan enerji daşıyıcıları, propan, butan, etilen, propilen, butilen, butadien, daş kömür qazı, bioloji kütlə qazı, texnoloji

  Tam oxu »
 • qaz eksperti

  Qaz təchizatı sahəsində nəzarət, sınaq işləri, sertifikatlaşma və digər məsələlər üzrə xüsusi icazə almış fiziki və hüquqi şəxslər

  Tam oxu »
 • qaz nəqli xidmətləri

  İstehsalçılar, paylayıcılar, istehlakçılar və qaz anbarları arasında, həmçinin idxal-ixrac və tranzit məqsədilə qazın boru kəmərləri vasitəsilə uzaq m

  Tam oxu »
 • qaz silahı

  Gözyaşardıcı, qıcıqlandırıcı, zəhərləyici, sinir-iflic və ya başqa güclü təsir göstərən digər maddələrin tətbiqi ilə canlı hədəfin müvəqqəti sıradan ç

  Tam oxu »
 • qaz təchizatı sahəsində fəaliyyət

  Qazın istehsalı, emalı, saxlanması, nəqli, paylanması, mayeləşdirilməsi və istifadəsi, həmçinin sənaye və istehlakçı qurğularının tikintisi, istifadəs

  Tam oxu »
 • qazanılmamış sığorta mükafatı

  Hesabat dövründə qüvvədə olmuş sığorta müqavilələri üzrə hesablanmış və qüvvədəolma müddəti hesabat dövrünün hüdudlarından kənara çıxan sığorta müqavi

  Tam oxu »
 • qazın paylanması

  İstehlakçıların qoşulduğu qazpaylayıcı boru və qurğu şəbəkəsi vasitəsilə paylayıcılardan istehlakçılara qədər qazın paylanması üzrə fəaliyyət

  Tam oxu »
 • qeydə alınmış namizəd

  Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, bələdiyyələrə üzv seçilmək üçün Seçki Məcəlləsinə uyğun olar

  Tam oxu »
 • qeydiyyatdan keçmiş baqaj

  Daşıyıcının qəbul etdiyi, onun qorunması məsuliyyətini öz üzərinə götürdüyü və buna baqaj qəbzi və baqaj birkası verdiyi sərnişinlərin baqajı deməkdir

  Tam oxu »
 • qeyri – kumulyativ müddətsiz imtiyazlı səhmlər

  Emissiya şərtlərində geri alınma tarixi olmayan, sahibinin tələbi ilə ödənilməyən, ona gələcəkdə bu hüquqları verməyən, emitentə səhm sahiblərinə divi

  Tam oxu »
 • qeyri – subordinasiya borc öhdəlikləri

  Qanunla müəyyən olunmuş qaydada və növbəliliklə subordinasiya borc öhdəliklərindən əvvəl ödənilən cəlb edilmiş borclardır (məsələn, banklararası kredi

  Tam oxu »
 • qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyəti

  Qeyri-dövlət (özəl) mühafizə müəssisəsi və ya hüquqi şəxsin mühafizə bölməsi tərəfindən fiziki və ya hüquqi şəxslərin mülkiyyətinin hüquqa zidd qəsdlə

  Tam oxu »
 • qeyri-dövlət (özəl) mühafizə müəssisəsi

  Fiziki və ya hüquqi şəxslə bağlanmış müqavilə əsasında bu Qanunun 5-ci maddəsində nəzərdə tutulan mühafizə xidmətlərini göstərən, müvafiq qaydada dövl

  Tam oxu »
 • qeyri-dövlət nəşriyyatları

  Xüsusi mülkiyyət və ya bələdiyyə mülkiyyəti əsasında yaradılmış nəşriyyatlar

  Tam oxu »
 • qeyri-emissiya qiymətli kağızları

  Buraxılışlarla yerləşdirilməyən və qiymətli kağızlar üzrə hüquqların keçməsinin həcmi və müddəti müxtəlif olan qiymətli kağızlar

  Tam oxu »
 • qeyri-ərzaq malları dükanı

  Ticarət sahəsi 100 kv.m-dən yuxarı olub, müvafiq ticarət avadanlıqları ilə təchiz edilmiş ticarət obyektidir

  Tam oxu »
 • qeyri-həyat sığortası

  Sığorta hadisəsi baş verdiyi zaman sığortalıya vurulan zərər ödənilməklə onun məsuliyyəti, əmlakı və mənafeləri ilə bağlı risklərin sığortası

  Tam oxu »
 • qeyri-iş günü

  İstirahət və ya bayram günü

  Tam oxu »
 • qeyri-kommersiya fəaliyyəti

  Məqsədi gəlir götürmək olmayan və əldə etdiyi gəliri yalnız qeyri-kommersiya məqsədləri, o cümlədən öz nizamnamə məqsədləri üçün istifadə etməyi nəzər

  Tam oxu »
 • qeyri-kommersiya təşkilatı

  Qeyri-kommersiya fəaliyyətini həyata keçirən, əldə etdiyi gəliri təsisçilər (payçılar, iştirakçılar) arasında bölüşdürməyən və onu kommersiya məqsədlə

  Tam oxu »
 • qeyri-qanuni gəlirlər

  Narkotik maddələrin və silahların qeyri qanuni alverindən, qaçaqmalçılıqdan, korrupsiyadan, gizli iqtisadiyyatdan, şantajdan və maliyyə dələduzluğunda

  Tam oxu »
 • qeyri-maddi aktivlər

  Fiziki əsası olmayan, lakin sahibkarın imtiyazı və hüququ əsasında dəyər yaradan dövriyyədənkənar aktivlərdir

  Tam oxu »
 • qeyri-meşə torpaqları

  Meşə təsərrüfatının ehtiyacları üçün nəzərdə tutulmuş torpaqlar, habelə meşə fondunun sərhədləri daxilində yerləşən digər torpaqlar

  Tam oxu »
 • qeyri-rezident

  -Azərbaycan Respublikasının ərazisində diplomatik və ya konsulluq statusu olan şəxs və onun ailə üzvləri;

  Tam oxu »
 • qeyri-rezidentlər

  a) Azərbaycan Respublikası hüdudlarından kənarda daimi yaşayış yeri olan, o cümlədən Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti qalan fiziki şəxslər;

  Tam oxu »
 • qeyri-tarif tənzimlənməsi tədbirləri

  Malların və nəqliyyət vasitələrinin Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisindən keçirilməsinin icazəsi qaydasına əməl edilməsini təmin edən tədbirlə

  Tam oxu »
 • qeyri-tütün komponentləri

  Tütün məmulatının istehsalında istifadə edilən siqaret kağızı, mürəkkəb, yapışqan maddələr, filtrlər, habelə tütündən fərqli olan hər hansı digər hiss

  Tam oxu »
 • qəsdən müflisləşmə

  Kommersiya təşkilatının rəhbəri və ya mülkiyyətçisi, habelə fərdi sahibkar tərəfindən özünün və ya digər şəxslərin manefeyi naminə qəsdən ödəmə qabili

  Tam oxu »
 • qəsəbə

  Əhalisinin əksəriyyəti kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmayan (iqtisadi, sənaye, sosial, kommunal təsərrüfatı, ictimai-iaşə, tarixi, mədəni, kurort obyek

  Tam oxu »
 • qətimkan tədbiri

  Cinayət-Prosessual Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada təhqiqatçı, müstəntiq, prokuror və ya məhkəmə tərəfindən şübhəli, yaxud təqsirlən

  Tam oxu »
 • qəyyumluq və himayəçilik

  -Qəyyumluq və himayəçilik fəaliyyət qabiliyyəti olmayan və ya məhdud fəaliyyət qabiliyyətli fiziki şəxslərin hüquq və mənafelərinin müdafiəsi üçün təy

  Tam oxu »
 • qəza

  Təhlükə potensiallı obyektlərdə istifadə olunan tikililərin və ya texniki qurğuların uçulması, nəzarət edilə bilməyən partlayış və ya təhlükəli maddəl

  Tam oxu »