Terminlər lüğəti

 • efirlə bildiriş

  Əsərlərin, ifaların, fonoqramların, yayım təşkilatının verilişlərinin radio və televiziya vasitəsi ilə (kabel televiziyası istisna olmaqla), o cümlədə

  Tam oxu »
 • EHM

  Elektron hesablayıcı maşınlar

  Tam oxu »
 • ehtiyac meyarı

  Əhalinin əsas sosial-demoqrafik qrupları üzrə yaşayış minimumundan asılı olaraq ünvanlı dövlət sosial yardımının təyin edilməsi məqsədi ilə dövlət büd

  Tam oxu »
 • ehtiyat vərəsə

  Vəsiyyət edən özünün təyin etdiyi vərəsənin miras açılanadək ölməsi və ya mirası qəbul etməməsi, yaxud vərəsəlik hüququndan məhrum edilməsi halı üçün

  Tam oxu »
 • ekologiya

  Ətraf mühitin tarazlığını və bu tarazlığın pozulmasına təsir edən təbii amillər və antropogen (insan fəaliyyəti) və fiziki prosesləri öyrənən elm

  Tam oxu »
 • ekoloji biliklər

  Ətraf mühitə, ekologiyaya, insan və təbiət arasında qarşılıqlı əlaqələrə dair məlumatlar

  Tam oxu »
 • ekoloji fəlakət

  İnsanların həyatı və fəaliyyəti şəraitində və ətraf mühitdə dönməz dəyişiklərlə səciyyələnən fövqəladə ekoloji vəziyyət

  Tam oxu »
 • ekoloji maarifləndirmə

  Ekoloji mədəniyyətin formalaşmasına yönəldilmiş ekoloji bilik və təcrübənin yayılması

  Tam oxu »
 • ekoloji mədəniyyət

  Əhalinin və ölkənin ekoloji təhlükəsizliyinə, insanın ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqəsinə dair bilik və təcrübənin məcmusu

  Tam oxu »
 • ekoloji müşahidə

  Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı subyektlərində kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının ekoloji təmiz kənd təsərrüfatının tələblərinə uyğun istehsal və

  Tam oxu »
 • ekoloji sığorta

  Ətraf mühitin qəza nəticəsində çirklənməsi zamanı vurulan zərərə görə mülki məsuliyyətin sığortası

  Tam oxu »
 • ekoloji sistem

  Qarşılıqlı təsirdə olan ətraf mühitin tərkib hissəsini təşkil edən: bitki örtüyü, flora, heyvanlar aləmi, fauna, torpaq, su hövzələri və çaylar, miner

  Tam oxu »
 • ekoloji təhlükə

  İnsanın və cəmiyyətin həyati vacib maraqlarına, ətraf mühitə antropogen və təbii təsirlər nəticəsində təhlükə yaradan vəziyyət

  Tam oxu »
 • ekoloji təhlükənin subyekti

  Fəaliyyəti təhlükəli ekoloji vəziyyət yarada bilən hər hansı müəssisə, idarə, təşkilat, habelə fiziki şəxs

  Tam oxu »
 • ekoloji təhlükəsizlik

  İnsanın və cəmiyyətin həyati vacib maraqlarının, ətraf mühitin ona antropogen və təbii təsirlər nəticəsində yaranan təhlükələrdən qorunmasının təmin e

  Tam oxu »
 • ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsi

  Təhlükəli ekoloji vəziyyətlərin yaranması və inkişafının qarşısının alınması, habelə onların nəticələrinin, o cümlədən gələcəkdə təsir göstərə biləcək

  Tam oxu »
 • ekoloji təhsil

  Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan istifadə üzrə normaların, xüsusi biliklərin, təcrübənin tədrisi və öyrənilməsi prosesi

  Tam oxu »
 • ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı

  Kimyəvi-sintetik (süni) maddələr tətbiq edilmədən kənd təsərrüfatı bitkilərinin becərilməsi və heyvanlarının yetişdirilməsi, habelə ekoloji təmiz kənd

  Tam oxu »
 • ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları

  Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatının tələblərinə uyğun istehsal və emal olunan, habelə satılan məhsullar

  Tam oxu »
 • ekoloji təmiz kənd təsərrüfatına keçid dövrü

  Ənənəvi kənd təsərrüfatı üsulundan ekoloji təmiz kənd təsərrüfatına keçməklə əlaqədar müvafiq norma, qayda və tövsiyələrin tətbiqinə başlanmasından ek

  Tam oxu »
 • ekoloji təmiz kənd təsərrüfatında sertifikatlaşdırma

  Ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı subyektlərində kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının ekoloji təmiz kənd təsərrüfatının tələblərinə uyğun istehsal və

  Tam oxu »
 • eksklüziv qidalanma

  Altı aya qədər körpələrin yalnız ana südü ilə qidalandırılması

  Tam oxu »
 • ekskursiya fəaliyyəti

  Turoperatorun müddəti 24 saatdan çox olmayan və turistlərin yerləşdirilməsi (gecələməsi) xidmətini nəzərdə tutmayan turizm məhsulunun formalaşdırılmas

  Tam oxu »
 • ekspeditor

  Üçüncü şəxslər (daşıyıcılar) vasitəsi ilə yüklərin ilkin yerindən təyinat yerinə daşınmasını öz adından, lakin yük göndərənin hesabına təşkil edən şəx

  Tam oxu »
 • ekspertin rəyi

  Məhkəmə ekspertizasını təyin etmiş orqanın və ya şəxsin ekspertin qarşısında qoyduğu suallara verilən əsaslandırılmış yekun nəticə

  Tam oxu »
 • ekstradisiya

  Cinayət törətmiş şəxslərin verilməsi

  Tam oxu »
 • ekzonim

  Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən coğrafi obyektin adının xarici dillərdə istifadə edilən və Azərbaycan Respublikasının dövlət dilindən f

  Tam oxu »
 • elektrik enerjisi istehlakçısı

  Müqavilə əsasında elektrik enerjisini satın alan və ondan elektrikqəbulediciləri vasitəsi ilə istifadə edən hüquqi və ya fiziki şəxs

  Tam oxu »
 • elektrik qurğuları

  Elektrik enerjisinin istehsalı, ötürülməsi və paylanması üçün lazım olan avadanlıq və onlara aid tikililər

  Tam oxu »
 • elektrik rabitəsi

  İşarələrin; siqnalların, yazılı mətnlərin, səslərin, təsvirlərin və istənilən məlumatların naqilli, radio, optik, radiooptik və digər elektromaqnit si

  Tam oxu »
 • elektrik şəbəkəsi

  Birgə fəaliyyət göstərən müxtəlif gərginlikli transformator yarımstansiyalarından, paylayıcı qurğulardan, kabel və hava elektrik veriliş xətlərindən i

  Tam oxu »
 • elektroenergetika

  Elektrik və istilik enerjisinin istehsalı, nəqli və paylanması ilə məşğul olan təsərrüfat sahəsi

  Tam oxu »
 • elektroenergetika sistemi

  Elektrik və istilik enerjisinin istehsalı, nəqli və paylanmasının vahid texnoloji prosesi ilə əlaqələndirilmiş elektrik stansiyaları, yarımstansiyalar

  Tam oxu »
 • elektromaqnit uyğunluğu

  Radioelektron vasitələrinin və (və ya) yüksək tezlikli qurğuların qəbul olunmuş keyfiyyətlə ətraf elektromaqnit şəraitində digər radioelektron vasitəl

  Tam oxu »
 • elektron imza

  Digər verilənlərə əlavə edilən və ya onlarla məntiqi əlaqəli olan, imza sahibini identikləşdirməyə imkan verən verilənlər

  Tam oxu »
 • elektron imza sahibi

  Öz adından və ya qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada ona səlahiyyət vermiş şəxs adından çıxış edən fiziki şəxs

  Tam oxu »
 • elektron imza vasitələri

  Elektron imza yaradılması və yoxlanılması, eləcə də imza yaratma və yoxlama məlumatları yaratmaq üçün istifadə edilən proqram və texniki vasitələr

  Tam oxu »
 • elektron imza yaratma məlumatları

  Elektron imza yaratmaq üçün istifadə edilən və ancaq imza sahibinə bəlli olan kod və ya kriptoqrafik açardan ibarət təkrarolunmaz verilənlər

  Tam oxu »
 • elektron imzanı yoxlama məlumatları

  Elektron imzanın həqiqiliyini yoxlamaq üçün istifadə edilən kod və ya kriptoqrafik açardan ibarət olan və elektron imza yaratma məlumatlarına uyğun tə

  Tam oxu »
 • elektron imzanın həqiqiliyi

  Elektron imzanı yoxlama məlumatları vasitəsilə yoxlanılan elektron imzanın sahibinə məxsus olmasının, imzanın əlaqəli olduğu məlumat bildirişinin bütö

  Tam oxu »
 • elektron lotereya

  Oyunda iştirak variantları xüsusi kompüter sistemi ilə qəbul edilən və uduşu məlum vaxtda uduşun oynanılması ilə müəyyən olunan lotereya növü

  Tam oxu »
 • elektron sənəd

  İnformasiya sistemində istifadə üçün elektron formada təqdim edilən və elektron imza ilə təsdiq olunmuş sənəd

  Tam oxu »
 • elektron sənəd dövriyyəsi

  İnformasiya sistemində elektron sənədin nizamlanmış hərəkəti ilə bağlı informasiya prosesləri

  Tam oxu »
 • elektron sənəd dövriyyəsi vasitəçisi

  Elektron sənədi göndərən və alan arasında elektron sənəd dövriyyəsi xidmətlərini göstərən fiziki və ya hüquqi şəxs

  Tam oxu »
 • elektron sənəd dövriyyəsi vasitələri

  Elektron sənəd dövriyyəsində istifadə olunan proqramlar, texniki vasitələr və texnologiyalar

  Tam oxu »
 • elektron sənədi alan

  Elektron sənəd dövriyyəsi vasitəçisi istisna olmaqla, elektron sənədin ünvanlandığı fiziki və ya hüquqi şəxs

  Tam oxu »
 • elektron sənədi göndərən

  Elektron sənəd dövriyyəsi vasitəçisi istisna olmaqla, özü tərəfindən və ya adından elektron sənəd göndərilən fiziki və ya hüquqi şəxs

  Tam oxu »
 • elektron sənədin həqiqiliyi

  Elektron imzanın həqiqiliyinin yoxlanılması yolu ilə elektron sənədin tamlığının (zəruri rekvizitlərə malik olması) və bütövlüyünün (ötürülmə zamanı t

  Tam oxu »
 • elektron ticarət

  İnformasiya sistemlərindən istifadə edilməklə malların alqı-satqısı, xidmətlərin göstərilməsi və işlərin görülməsi üzrə həyata keçirilən fəaliyyət

  Tam oxu »
 • elektron ticarətin iştirakçıları

  Elektron ticarətin həyata keçirilməsi zamanı satıcı (təchizatçı), alıcı (sifarişçi) və elektron sənəd dövriyyəsi vasitəçisi kimi çıxış edən hüquqi və

  Tam oxu »