Terminlər lüğəti

 • yabanı meyvə meşələri

  Meşə fondu ərazisində təbii bitən, yaxud süni yolla yaradılan və tərkibində təsərrüfat əhəmiyyətli miqdarda qiymətli meyvə, giləmeyvə və qərzəklilər o

  Tam oxu »
 • yaxın qohumlar

  Babalar, nənələr, valideynlər, övladlığa götürənlər, doğma və ögey qardaşlar və bacılar, ər-arvad, uşaqlar, övladlığa götürülənlər, nəvələrdir

  Tam oxu »
 • yanğın

  Maddi ziyan vuran, insanların həyatına və sağlamlığına, habelə təbiətə zərər yetirən nəzarətsiz yanma

  Tam oxu »
 • yanğın təhlükəsizliyi

  Təşkilati, iqtisadi, sosial, elmi-texniki, tərbiyə və təbliğat tədbirlərinin elə bir kompleksidir ki, bu, təsərrüfatı sahələrinin və obyektlərinin, bi

  Tam oxu »
 • yanğın təhlükəsizliyi tədbirləri

  Yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, o cümlədən yanğın təhlükəsizliyi tələblərinin yerinə yetirilməsi sahəsində fəaliyyət

  Tam oxu »
 • yanğın təhlükəsizliyi tələbləri

  Yanğın təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyənləşdirilmiş, sosial və texniki xarakterli xüsusi ş

  Tam oxu »
 • yanğın təhlükəsizliyi tələblərinin pozulması

  Yanğın təhlükəsizliyi tələblərinin yerinə yetirilməməsi və ya lazımınca yerinə yetirilməməsi

  Tam oxu »
 • yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sistemi

  Yanğınla mübarizəyə yönəldilmiş qüvvələrin və vasitələrin, habelə hüquqi təşkilati, iqtisadi, sosial və elmi-texniki xarakterli tədbirlərin məcmusu

  Tam oxu »
 • yanğına qarşı rejim

  Yanğın təhlükəsizliyi tələblərinin pozulmasının qarşısını almaq və yanğınları söndürmək məqsədilə insanların davranış qaydaları, istehsalın təşkili və

  Tam oxu »
 • yanğından mühafizə

  Yanğınların qarşısının alınmasının və söndürülməsinin təşkili, bununla əlaqədar ümdə qəza-xilasetmə işlərinin aparılması üçün yaradılmış idarəetmə orq

  Tam oxu »
 • yanğından mühafizə qarnizonu

  Müəyyən ərazidə yerləşdirilmiş yanğından mühafizə orqanlarının, bölmələrinin, yanğın-texniki elmi-tədqiqat və yanğın-texniki tədris müəssisələrinin mə

  Tam oxu »
 • yanğınların söndürülməsi

  İnsanların və əmlakın xilas edilməsinə, yanğınların söndürülməsinə yönəldilmiş əməliyyatlar

  Tam oxu »
 • yanğınsöndürmə texnikası məhsulu

  Yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün nəzərdə tutulan xüsusi texniki və elmi-texniki məhsul, o cümlədən yanğınsöndürmə texnikası və avadanlığı,

  Tam oxu »
 • yararsız tullantılar

  İstifadə olunma xüsusiyyətləri məhdud olan, təkrar istifadəsi iqtisadi baxımdan səmərəli olmayan tullantılar

  Tam oxu »
 • yarımqoşqu

  Avtomobillərə birləşdirilmək üçün nəzərdə tutulan, bir hissəsi avtomobilə söykənərək özünün və yükün kütləsinin xeyli hissəsini onun üstünə salan hər

  Tam oxu »
 • yarmarka

  Təsərrüfat subyekti (hüquqi və ya fiziki şəxs) tərəfindən təşkil edilərək ayrı-ayrı hüquqi və fiziki şəxslərə icarəyə verilmiş köşklər və ticarət yerl

  Tam oxu »
 • yaşayış məntəqəsi

  Əhalinin yığcam məskunlaşdığı və yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olduğu (bundan sonra – daimi yaşadığı), onların həyat fəaliyyətinin təmin edilməsi üçün

  Tam oxu »
 • yaşayış minimumu

  Minimum istehlak səbətinin dəyəri və icbari ödənişlərin cəmindən ibarət sosial norma

  Tam oxu »
 • yaşayış sahəsi

  Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada mülkiyyət hüququ rəsmiləşdirilmiş fərdi yaşayış evi və ya çoxmənzilli yaşayış evində ayrıca mənzil

  Tam oxu »
 • yaşayış sahəsinin alqı-satqısı müqaviləsi

  Yaşayış sahəsinin mülkiyyətçisi (satıcı) və borcalan (alıcı) arasında yazılı şəkildə bağlanılan əqddir

  Tam oxu »
 • yaşayış yeri

  Bir və ya bir neçə şəxsin yaşaması üçün müvəqqəti, yaxud daimi istifadə edilən mülkiyyətində olan və ya icarəyə götürülmüş yer, o cümlədən ev, mənzil,

  Tam oxu »
 • yaşıllıq zonalarının meşələri

  Şəhərlərin və digər yaşayış məntəqələrinin sərhədləri xaricində və ya onlara yaxın olan sahələrdə yerləşən, mühüm qoruyucu, sanitariya-gigiyena, sağla

  Tam oxu »
 • yayıcı

  Nəşriyyatla (naşirlə) müqavilə bağlamaqla, yaxud digər qanuni əsaslarla nəşriyyat məhsullarının yayılmasını və satışını həyata keçirən fiziki və ya hü

  Tam oxu »
 • yayım cədvəli

  Yayımçının efir siyasətinin aparıcı istiqamətlərini əks etdirən, teleradio proqramlarının siyahısını, adını, ardıcıllığını və efirə getmə vaxtını göst

  Tam oxu »
 • yayım kanalı

  Teleradio verilişlərinin yayımı üçün zəruri olan texniki vasitələrin məcmusu, habelə teleradio ötürücüsünün istifadə etdiyi tezlik zolağı

  Tam oxu »
 • yayım siqnalı

  Teleradio proqramlarını və əlavə informasiyaları ötürən elektromaqnit dalğaları

  Tam oxu »
 • yayım təşkilatının verilişi

  Efir və ya kabel yayımı təşkilatının özünün və ya onun vəsaiti hesabına başqa təşkilatın yaratdığı veriliş

  Tam oxu »
 • yayım zonası

  Fərdi qəbul şəraitinin dövlət texniki standartlarının və normalarının tələblərinə cavab verdiyi ərazi hüdudları

  Tam oxu »
 • yazılma

  Texniki vasitələrin köməyi ilə səslərin və (və ya) təsvirlərin dəfələrlə qavramağa, surətini çıxarmağa, yaxud bildirməyə imkan verən hər hansı maddi f

  Tam oxu »
 • yeni oferta

  Oferta üçün gecikmiş aksept

  Tam oxu »
 • yenidənsayma kassası

  Müştərilərdən qəbul edilmiş nağd pul və digər qiymətlilərin yenidən sayılmasını və formalaşdırılmasını həyata keçirən kassa

  Tam oxu »
 • yeraltı su hövzəsi

  Yerin təkində müəyyən geoloji struktur daxilində yerləşən sulu horizontların, sulu çatların məcmusu

  Tam oxu »
 • yeraltı su yatağı

  Sulu horizontun yeraltı suların çıxarılması üçün əlverişli şəraiti olan hissəsi

  Tam oxu »
 • yerin təki

  Yer qabığının yer səthindən və ya torpaq qatından, su obyektlərinin (sututarların) dibindən aşağıda yerləşən, öyrənilməsi və istifadəsi mümkün olan də

  Tam oxu »
 • yerin təkindən istifadə münasibətləri

  Yer təkinin istifadəsi, öyrənilməsi, işlənməsi və mühafizəsi sahəsində münasibətlər

  Tam oxu »
 • yerquruluşu

  Torpaq münasibətlərinin nizama salınması və torpaqdan səmərəli istifadə olunması məsələlərinin həlli üzrə dövlətin müvafiq hüquqi, iqtisadi və texniki

  Tam oxu »
 • yerli atlar

  Cins tərkibi itmiş və mənşəyi məlum olmayan yerli şəraitə uyğunlaşmış atlar

  Tam oxu »
 • yerli əhəmiyyətli məsələlər

  Bələdiyyə əhalisinin həyat fəaliyyətinin bilavasitə təmin edilməsi ilə bağlı müəyyənləşdirilən məsələlər

  Tam oxu »
 • yerli əhəmiyyətli su mənbəyi

  Bələdiyyə torpaqlarında yerləşən və yerli ehtiyacları ödəmək üçün istifadə olunan su obyektləri

  Tam oxu »
 • yerli gəlir

  Dövlət büdcəsində müəyyən edilən normativlər əsasında formalaşan ayrı-ayrı şəhər və rayonlar üzrə gəlir

  Tam oxu »
 • yerli xərc

  Büdcə təsnifatına uyğun olaraq, maliyyələşdirilməsi yerli gəlirlər və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərdən ayrılan vəsait hesabına həyata keçirilən xərclər

  Tam oxu »
 • yerli investor

  Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, təsisçisi (təsisçiləri) və ya nizamnamə fondundakı payın 50 faizindən çoxu Azərbaycan Respublikasının vətənda

  Tam oxu »
 • yerli ödənişlər

  «Yerli (bələdiyyə) vergilər və ödənişlər haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən bələdiyyələr tərəfindən müəyyənləşdirilən, habelə yerli

  Tam oxu »
 • yerli rəy sorğusu

  Yerli əhəmiyyətli məsələlər barəsində bələdiyyə ərazisində yaşayan vətəndaşların rəyinin öyrənilməsi

  Tam oxu »
 • yerli vergilər

  bələdiyyə vergiləri Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi və «Yerli (bələdiyyə) vergilər və ödənişlər haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu

  Tam oxu »
 • yetkinlik yaşına çatmayanlar

  On səkkiz yaşınadək olan şəxslər

  Tam oxu »
 • yeyinti məhsulları

  Ərzaq xammalı, qida məhsulları və əlavələri (inqredientləri), tamlı mallar qrupuna daxil edilmiş məhsullar

  Tam oxu »
 • yeyinti məhsullarının istehlak dəyərliliyi

  İnsanların qidalılıq, bioloji və fizioloji tələbatını təmin edən, habelə müvafiq məqsədlər üçün nəzərdə tutulan və istifadə edilən yeyinti məhsulların

  Tam oxu »
 • yeyinti məhsullarının keyfiyyəti

  Yeyinti məhsullarının insanların həyatının təhlükəsizliyini və sağlamlığını təmin edən istehlak xassələrinin məcmusu

  Tam oxu »
 • yeyinti məhsullarının təhlükəsizliyi

  Qida məhsullarının insan həyatı və sağlamlığı üçün təhlükəli olmamasına zəmanət verən texniki, ekoloji, sanitariya, baytarlıq və fitosanitar standartl

  Tam oxu »