Terminlər lüğəti

 • xalis mənfəət

  Mənfəət vergisi çıxıldıqdan sonra qalan mənfəət

  Tam oxu »
 • xarici dövlət borcu

  Azərbaycan Respublikası adından Azərbaycan Respublikasının qeyri-rezidentləri ilə bağlanmış müqavilələrin öhdəlikləri üzrə borc

  Tam oxu »
 • xarici dövlətlərin siyasi xadimləri

  Hər hansı xarici dövlətdə mühüm ictimai vəzifə tutan və ya əvvəllər belə vəzifəni tutmuş şəxslər (dövlət və ya hökumət başçıları, nüfuzlu siyasətçilər

  Tam oxu »
 • xarici investor

  Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər, xarici hüquqi şəxslər və onların nümayəndəlikləri, habelə nizamnamə kapitalında xarici sərmayənin payı 50 f

  Tam oxu »
 • xarici mallar

  Mənşəyi xarici ölkə olan mallar

  Tam oxu »
 • xarici sığortaçı

  Öz ölkəsinin qanunvericiliyinə əsasən sığorta fəaliyyətini həyata keçirmək hüququ olan xarici hüquqi şəxs

  Tam oxu »
 • xarici təkrarsığortaçı

  Öz ölkəsinin qanunvericiliyinə əsasən təkrarsığorta fəaliyyətini həyata keçirmək hüququ olan xarici hüquqi şəxs

  Tam oxu »
 • xarici turizm

  Azərbaycan Respublikasında yaşayan vətəndaşların və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin başqa ölkəyə səyahətləri

  Tam oxu »
 • xarici valyuta

  a) müvafiq xarici dövlətin və ya dövlətlər qrupunun ərazisində tədavüldə olan və qanuni ödəniş vasitəsi sayılan, eləcə də tədavüldən çıxarılmış və ya

  Tam oxu »
 • xarici valyutada ödəniş sənədləri

  Xarici valyuta ilə ifadə edilmiş yol çekləri, adlı çeklər və pul akkreditivləri

  Tam oxu »
 • xatirə sikkələri

  İstehsalında bahalı metallardan (xüsusən qiymətli metallardan), mürəkkəb döymə texnologiyalarından, bədii tərtibat elementlərindən istifadə edilən, on

  Tam oxu »
 • xeyriyyə təşkilatı

  Xeyriyyəçilik fəaliyyətini həyata keçirən qeyri-kommersiya təşkilatı

  Tam oxu »
 • xeyriyyəçilik fəaliyyəti

  Fiziki şəxs və (və ya) xeyriyyə təşkilatı tərəfindən həyata keçirilən və maddi və ya digər köməyə (yardıma) ehtiyacı olan fiziki şəxslərə və ya bilava

  Tam oxu »
 • xəzinə vekseli

  Dövlət büdcəsindən verilməli olan vəsaitlərin möhlətlə ödənilməsi və ya qısa müddətə hüquqi şəxslərdən sərbəst pul vəsaitlərinin cəlb edilməsi məqsədi

  Tam oxu »
 • xırdavat malları satan köşk

  Belə köşklər ərzaq və qeyri-ərzaq malları satışı ilə məşğul ola bilər

  Tam oxu »
 • xidmət

  iş Malların təqdim edilməsi sayılmayan, nəticələri maddi ifadə kəsb edən fəaliyyət

  Tam oxu »
 • xidməti poçt göndərişi

  Poçt rabitəsi operatorları tərəfindən xidməti məqsədlə göndərilən poçt göndərişi

  Tam oxu »
 • xidməti silah

  İnsanların həyat və sağlamlığının qorunması, təbiətin, təbii ehtiyatların, mülkiyyətin, qiymətli və təhlükəli yüklərin, xüsusi göndərişlərin mühafizəs

  Tam oxu »
 • XİFƏN

  Xarici İqtisadi Fəaliyyətin Əmtəə Nomenklaturası

  Tam oxu »
 • xuliqanlıq

  İctimai qaydanı kobud surətdə pozan, cəmiyyətə açıqca hörmətsizlik ifadə edən, vətəndaşlar üzərində zor tətbiq olunması ilə və ya belə zorun tətbiq ed

  Tam oxu »
 • xüsusi xarakterli aviasiya fəaliyyəti

  Kənd təsərrüfatı, tikinti, səhiyyə, aerofotoçəkiliş, topoqrafik və spektrofotometrik çəkiliş, müşahidə və keşikçəkmə, axtarış və xilasetmə, hava rekla

  Tam oxu »
 • xüsusi ittihamçı

  Cinayət-Prosessual Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada və hallarda məhkəmədə ittiham irəli sürən və onu müdafiə edən zərər çəkmiş şəxs

  Tam oxu »
 • xüsusi qiymətli meşə massivləri

  Tərkibində relikt və endemik ağac və kol cinsləri olan nadir meşələr, məhsuldarlığı və genetik keyfiyyəti ilə fərqlənən, habelə estetik cəhətcə nadir

  Tam oxu »
 • xüsusi qorunan ərazilərin torpaqları

  Xüsusi təbiəti mühafizə, elmi, tarix-mədəniyyət, estetik, istirahət (rekreasiya), sağlamlaşdırma və digər qiymətli əhəmiyyətə malik olan, müvafiq icra

  Tam oxu »
 • xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri

  Xüsusi ekoloji, elmi, mədəni, estetik və sağlamlaşdırma əhəmiyyəti daşıyan təbiət komplekslərindən və obyektlərindən, nadir və nəsli kəsilmək təhlükəs

  Tam oxu »
 • xüsusi mühafizə olunan təbiət obyektləri

  Elmi, mədəni, estetik və sağlamlaşdırma dəyəri olan, nadir, nəsli kəsilmək təhlükəsi qarşısında olan, səciyyəvi, xüsusi mühafizə rejimli zooloji, bota

  Tam oxu »
 • xüsusi mükafatlandırmanın açıq elan edilməsi

  Hər hansı hərəkəti yerinə yetirməyə, məsələn, hər hansı müəyyən nəticəyə nail olmağa görə açıq elan çərçivəsində mükafat təyin edən şəxs həmin hərəkət

  Tam oxu »
 • xüsusi şərait

  Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin pedaqoji-psixoloji, tibbi, sosial və digər xidmətləri alması üçün yaradılmış şərait

  Tam oxu »
 • xüsusi təhsil

  Xüsusi şərait yaratmaqla sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin məktəbəqədər, ümumi və peşə-ixtisas təhsili

  Tam oxu »
 • xüsusi təhsil bölməsi

  Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsil alması üçün ümumi təyinatlı təhsil müəssisəsində yaradılmış struktur bölmə

  Tam oxu »
 • xüsusi təhsil müəssisəsi

  Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsil alması üçün yaradılmış təhsil müəssisəsi

  Tam oxu »
 • xüsusi təyinatlı geodeziya və kartoqrafiya avadanlıqları

  Dövlət sirri təşkil edən məlumat daşıyıcıları hazırlanmasında istifadə edilən yüksək dəqiqli geodeziya texnikası

  Tam oxu »
 • xüsusi vasitələr

  Dəyənəklər, əl-qolu bağlama vasitələri, xüsusi təyinatlı gözyaşardıcı qazlar, rezin güllələr, suatan vasitələr, nəqliyyatın məcburi dayandırma vasitəl

  Tam oxu »
 • ibtidai araşdırma

  Cinayət işi üzrə ibtidai istintaq və təhqiqat növündə məhkəməyədək aparılan icraat

  Tam oxu »
 • icarə

  Əmlaka, torpağa və digər təbii ehtiyatlara müqavilə əsasında, əvəzi ödənilməklə müddətli sahib olmaq və bunlardan istifadə etmək

  Tam oxu »
 • icarə müddəti

  Tərəflər arasında icarəyə verilmiş (icarəyə götürülmüş) aktivdən istifadə barəsində razılaşdırılmış müddət

  Tam oxu »
 • icarə müqaviləsi

  İcarəyə verənin icarəçi ilə münasibətlərini tənzimləyən əsas sənəd

  Tam oxu »
 • icarə ödəmələri

  İcarəçi tərəfindən icarə müddəti ərzində müqaviləyə əsasən hissə-hissə həyata keçirilən ödəmələr

  Tam oxu »
 • icbari sığorta

  Qanunla nəzərdə tutulan sığorta

  Tam oxu »
 • icmal büdcə

  Dövlət büdcəsinin, Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinin (büdcədənkənar əməliyyatlar da daxil olmaqla) və büdcədənkənar dövlət fondlarının gəlir

  Tam oxu »
 • icmal maliyyə hesabatları

  Vahid bir hüquqi şəxsin maliyyə hesabatları kimi təqdim edilən qrupun maliyyə hesabatları

  Tam oxu »
 • icraçı

  İş görən, yaxud xidmət göstərən müəssisə, idarə, təşkilat və ya sahibkar

  Tam oxu »
 • ictimai birlik

  Təsis sənədlərində müəyyən olunmuş məqsədlərlə ümumi maraqlar əsasında birləşmiş bir neçə fiziki və (və ya) hüquqi şəxsin təşəbbüsü ilə yaradılmış kön

  Tam oxu »
 • ictimai informasiya

  Qanunlarla və ya digər normativ hüquqi aktlarla müəyyənləşdirilən ictimai vəzifələrin yerinə yetirilməsi prosesində yaradılan və ya əldə edilən faktla

  Tam oxu »
 • idarə

  -Hüquqi şəxsin idarəetmə, sosial-mədəni və ya digər qeyri-kommersiya xarakterli funksiyaların həyata keçirilməsi üçün yaratdığı təşkilat idarə sayılır

  Tam oxu »
 • identikləşdirmə

  Heyvanların və heyvandarlıq müəssisələrinin, heyvan mənşəli məhsulların emalı, saxlanması və satışı obyektlərinin, həmçinin heyvanlar üçün yem və bayt

  Tam oxu »
 • idman

  Müxtəlif fiziki hərəkətlər kompleksi vasitəsilə sistematik olaraq şəxsin fiziki hazırlığının təkmilləşdirilməsinə, mübariz və mənəvi keyfiyyətlərinin

  Tam oxu »
 • idman federasiyası

  Müvafiq idman növü üzrə klubların və komandaların könüllü üzvlüyü əsasında yaradılan, həmin idman növünün respublikada inkişafını təmin edən, müvafiq

  Tam oxu »
 • idman silahı

  İdman yarışlarında istifadə üçün nəzərdə tutulmuş odlu, soyuq, o cümlədən soyuq atıcı və pnevmatik silah

  Tam oxu »
 • ifaçı

  Rol oynayan, oxuyan, qiraət edən, deklamasiya deyən, musiqi aləti çalan və ya ədəbiyyat və incəsənət əsərlərini başqa şəkildə (o cümlədən estrada, sir

  Tam oxu »