Terminlər lüğəti

 • maddə

  Süni surətdə yaradılan maddi törəmə

  Tam oxu »
 • mal

  Hər hansı maddi və ya qeyri-maddi əmlak (aktiv), o cümlədən elektrik və istilik enerjisi, qaz və su

  Tam oxu »
 • mal-qara ötürən

  Mal-qaranı, yük və ya minik heyvanlarını yoldan keçirən şəxs

  Tam oxu »
 • mal məhsulu

  İstifadə olunan istehsal prosesi üzrə ixrac gömrük rejiminə uyğun aparılma məqsədi üçün emal obyektlərindən (emal üçün mallardan, başlanğıc xammaldan,

  Tam oxu »
 • mal nomenklaturası

  Malların beynəlxalq təcrübədə qəbul olunmuş təsnifat sisteminə uyğun olaraq aparılan Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətinin əmtəə no

  Tam oxu »
 • mal partiyası

  Bir nəqliyyat sənədi üzrə bir nəqliyyat vasitəsində (konteynerdə) və ya nəqliyyat vasitələri qrupunda bir mal alanın ünvanına daşınan mallar

  Tam oxu »
 • malın gömrük dəyəri

  Malın "Gömrük tarifi haqqında" Qanuna uyğun olaraq müəyyənləşdirilən və aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə olunan dəyəridir:

  Tam oxu »
 • malın kifayət qədər emal meyarı

  Malın istehsalında iki və daha artıq ölkənin iştirak etdiyi halda, ona xarakterik xüsusiyyətlər verilməsi ilə sonuncu dəfə əhəmiyyətli emala məruz qal

  Tam oxu »
 • malın mənşə ölkəsi

  Malın tamamilə həmin ölkədə istehsal olunduğu və ya müəyyən edilmiş meyarlar əsasında kifayət qədər yenidən emala məruz qaldığı ölkə

  Tam oxu »
 • malın (işin, xidmətin) təhlükəsizliyi

  Maldan (işin, xidmətin nəticələrindən) istifadə edilməsinin, onun saxlanmasının, daşınmasının, işlədilməsinin adi şəraitində və ya işin görülməsi (xid

  Tam oxu »
 • maliyyə (mühasibat) hesabatı

  Müəssisənin, idarənin, təşkilatın və başqa təsərrüfat subyektlərinin əmlakının, maliyyə vəziyyətinin, təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinin və s

  Tam oxu »
 • maliyyə xidmətləri

  -Kreditlərin, maliyyə lizinqi əməliyyatlarının, kredit təminatlarının və pul-kredit əməliyyatlarında hər hansı girov və ya lombard təminatının təqdim

  Tam oxu »
 • maliyyə icarəsi

  İcarəyə verilən aktivlə əlaqədar bütün risklər və gəlir icarəçiyə keçən icarədir. Aktivin mülkiyyət hüququ isə icarə vaxtı qurtarandan sonra müqavilə

  Tam oxu »
 • maliyyə qoyuluşları

  Səhmlərin, istiqrazların və başqa qiymətli kağızların alınması, başqa müəssisələrə nizamnamə kapitalı qoyulması, borc verilməsi və s

  Tam oxu »
 • maliyyə-sənaye qrupu

  Maliyyə-sənaye qrupunun yaradılmasına dair müqavilə əsasında öz aktivlərini tamamilə və ya qismən birləşdirmiş hüquqi şəxslərin (əsas və törəmə müəssi

  Tam oxu »
 • malların idxalı

  Gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq idxal malları sayılan malların Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilməsi

  Tam oxu »
 • malların ixracı

  Gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq ixrac malları hesab edilən malların Azərbaycan Respublikası ərazisindən çıxarılması

  Tam oxu »
 • malların təkrar idxalı

  Gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq, təkrar idxal malları sayılan malları təqdim etmədən və ixrac olunduğu andakı vəziyyətdə ixrac etmiş şəxsin həmi

  Tam oxu »
 • malların təkrar ixracı

  Gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq, təkrar ixrac malları sayılan malları idxal etmiş şəxsin həmin malları idxal edəndən sonra təqdim etmədən və idx

  Tam oxu »
 • malların təqdim edilməsi

  Mallar üzərində mülkiyyət hüququnun başqasına verilməsi, o cümlədən, lakin bunlarla məhdudlaşdırılmayan, malların satışı, mübadiləsi, hədiyyə verilməs

  Tam oxu »
 • malların topdansatışı ilə məşğul olan dükanlar

  Malların iri partiyalarla satışı ilə məşğul olan ticarət obyektləridir. Bu obyektlər ərzaq və qeyri-ərzaq mallarının topdan satışı üzrə ixtisaslaşa bi

  Tam oxu »
 • malların tranziti

  Malların gömrük nəzarəti altında, Azərbaycan Respublikasının iki gömrük orqanı arasında, o cümlədən xarici dövlətlərin ərazisindən gömrük rüsumları, v

  Tam oxu »
 • market-meyker

  Ticarətə buraxılmış qiymətli kağızların likvidliyinin artırılması öhdəliklərini üzərinə götürmüş diler

  Tam oxu »
 • marşrut vərəqəsi

  Nəqliyyat vasitəsinin şəhərdaxili sərnişin daşınması üçün marşrut xəttində hərəkət etməsinə hüquq verən rəsmi sənəd

  Tam oxu »
 • mebellərin hazırlanması və təmiri sexi

  Yeni mebel dəstləri, ayrı-ayrı mebellərin (çarpayı, divan, şkaf və s.), döşəklərin hazırlanması və onların təmiri ilə məşğul olan xidmət obyektidir

  Tam oxu »
 • mexaniki nəqliyyat vasitəsi

  Asma mühərrikli velosipedlər və relsli nəqliyyat vasitələri istisna olmaqla, hər hansı özügedən nəqliyyat vasitəsi

  Tam oxu »
 • meliorasiya

  Torpaqların hidrotexniki, mədəni-texniki, kimyəvi, aqro-meşəmeliorasiya, aqrotexniki və digər tədbirlərin aparılması yolu ilə əsaslı yaxşılaşdırılması

  Tam oxu »
 • meliorasiya olunmuş (olunacaq) torpaqlar

  Meliorasiya tədbirlərinin aparılması nəticəsində münbitliyi artırılmış (artırılacaq) torpaqlar

  Tam oxu »
 • meliorasiya sistemləri

  Meliorasiya olunmuş torpaqlarda su, duz, hava, istilik və qida rejimini tənzimləmək üçün istifadə olunan qarşılıqlı əlaqəli hidrotexniki və digər qurğ

  Tam oxu »
 • meliorasiya və irriqasiya tədbirləri

  Meliorasiya sistemlərinin irriqasiya sistemlərinin və ayrılıqda yerləşən hidrotexniki qurğuların layihələndirilməsi, tikintisi, yenidən qurulması və i

  Tam oxu »
 • memarlıq abidələri

  Öz həcm-plan həllini kifayət qədər saxlayan qurmalar, müxtəlif təyinatlı memarlıq-inşaat binaları, yardımçı obyektlər, mühəndis kommunikasiyaları; məs

  Tam oxu »
 • memarlıq fəaliyyəti

  Memarlıq əsəri yaradan şəxslərin (memarların) peşəkar fəaliyyəti olaraq memarlıq layihəsinin hazırlanmasına və həyata keçirilməsinə müəllif nəzarəti,

  Tam oxu »
 • memarlıq layihəsi

  Memarlıq obyektinin yaradılması üçün hazırlanan, memarlıq obyektinin həcm-məkan quruluşunu və bədii həllini müəyyənləşdirən ümumi layihə sənədlərinin

  Tam oxu »
 • memarlıq obyekti

  Binalar, tikililər və onların kompleksləri, interyerləri, memarlıq layihəsi əsasında yaradılan bağlar, parklar, kurortlar və digər istirahət yerləri,

  Tam oxu »
 • memarlıq-planlaşdırma tapşırıqları

  Memarlıq obyektinin yaradılması üçün müvafiq ərazi (şəhər, rayon) memarlıq-planlaşdırma orqanı tərəfindən sifarişçiyə obyektin əsas parametrləri və ay

  Tam oxu »
 • meşə

  Bioloji cəhətdən qarşılıqlı əlaqəli və öz inkişafında bir-birinə təsir göstərən, torpağın, suyun, ağac, kol və ot bitkilərinin, heyvanların, mikroorqa

  Tam oxu »
 • meşə fondu sahələri

  Meşə sahələri, habelə meşə bitkiləri ilə örtülü olmayan meşə və qeyri-meşə torpaq sahələri

  Tam oxu »
 • meşə münasibətləri

  Meşələrin, meşə fondu torpaqlarının istifadəsi, mühafizəsi, qorunması və bərpası sahəsində münasibətlər

  Tam oxu »
 • meşəbərpa qırması

  Meşələrin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq və təbii qoruyucu funksiyaları gücləndirmək məqsədi ilə qırma yaşı çatmış və ya ötmüş ağaclıqlarda aparılan qırma

  Tam oxu »
 • metroloji xidmət

  Ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsinə yönəldilmiş iş növləri və fəaliyyət subyektləri

  Tam oxu »
 • metroloji nəzarət

  Müəyyən edilmiş metroloji qayda və normalara əməl edilməsinin yoxlanması məqsədi ilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, yaxud hüquqi şəxslərin metroloji

  Tam oxu »
 • meyvə-tərəvəz dükanı

  Ticarət sahəsi 50 kv.m-dən yuxarı olub, meyvə-tərəvəz satışı üçün lazım olan avadanlıqlara malik olan ticarət obyektidir

  Tam oxu »
 • məcburi dayanma

  Texniki nasazlıq və ya aparılan yükün, sürücünün (sərnişinin) vəziyyətinin və ya yolda maneə yaranmasının doğurduğu təhlükə üzündən nəqliyyat vasitəsi

  Tam oxu »
 • məcburi enmə

  Texniki nasazlıq, anlaşılmazlıq və bu kimi digər səbəbdən plandan kənar hava gəmisinin enməsi

  Tam oxu »
 • məcburi əmək

  Qanunsuz olaraq şəxsin müəyyən işin yerinə yetirilməsinə (xidmətin göstərilməsinə) məcbur edilməsi

  Tam oxu »
 • məcburi köçkün

  Xarici hərbi təcavüz, müəyyən ərazilərin işğalı və ya mütamadi atəş altında saxlanması nəticəsində Azərbaycan Respublikası ərazisində daimi yaşayış ye

  Tam oxu »
 • mədaxil-məxaric kassası

  Həm mədaxil, həm də məxaric kassalarının funksiyalarını həyata keçirən kassa

  Tam oxu »
 • mədəni landşaft

  İnsan fəaliyyəti nəticəsində yaradılmış mənzərəli yer səthləri

  Tam oxu »
 • mədəni-maarif fəaliyyəti

  Özfəaliyyət əsasında sərbəst yaradıcılıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsinin təmin olunması

  Tam oxu »
 • mədəni-texniki meliorasiya

  Torpaqların kol-kosdan, daş-kəsəkdən, ağac kötüklərindən və başqa əşyalardan təmizlənməsi, torpaqların rekultivasiyası

  Tam oxu »