Terminlər lüğəti

 • obyektdaxili rejim

  Mühafizə olunan obyektin hüdudlarında müəyyən edilən qayda və tədbirlərin məcmusu

  Tam oxu »
 • obyektlərin texniki təhlükəsizliyi

  Vətəndaşların və cəmiyyətin vacib həyati maraqlarının təhlükə potensiallı obyektlərdə baş verə biləcək qəzalardan müdafiəsinin vəziyyəti

  Tam oxu »
 • odlu silah

  Barıtın və ya digər alışan maddələrin yanmasından yaranan enerji hesabına mərmisi istiqamətlənmiş hərəkət edərək müəyyən məsafədən hədəfi mexaniki zəd

  Tam oxu »
 • oferent

  Bir və ya bir neçə şəxsə ünvanlanmış bu təklifdə onu vermiş şəxs

  Tam oxu »
 • oferta

  Müqavilə bağlamaq niyyətində olan şəxsin bir və ya bir neçə konkret şəxsə ünvanlanan, müqavilənin mühüm şərtləri göstərilən və bu şəxsin təklifinə cav

  Tam oxu »
 • oğurluq

  Özgənin əmlakını gizli olaraq talama

  Tam oxu »
 • ombudsman

  Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkili

  Tam oxu »
 • on-line rejimli interfeys

  Real vaxt rejimində iki və daha artıq sistem istifadəçisi arasında birbaşa yaradılmış informasiya və kommunikasiya əlaqəsi forması

  Tam oxu »
 • onkologiya

  Bədxassəli şişlərin əmələgəlmə səbəblərini, inkişaf mexanizmlərini, klinikasını, diaqnostikasını, müalicəsini və profilaktikasını öyrənən tibb və biol

  Tam oxu »
 • onkoloji xəstə

  Tam müayinə olunmuş və morfoloji üsullarla bədxassəli şiş diaqnozu təsdiq edilmiş şəxs

  Tam oxu »
 • onkoloji yardım

  Bədxassəli şişlərin vaxtında aşkar olunmasına, profilaktikasına, müayinəsinə və müalicəsinə yönəldilmiş elmi-tibbi tədbirlər

  Tam oxu »
 • operativ nəqliyyat vasitələri

  Yanğından mühafizə, polis, təcili tibbi yardım, qəza-xilasetmə bölmələrinin , hərbi avtomobil müfəttişliyinin funksional tapşırıqlarının yerinə yetiri

  Tam oxu »
 • opsion

  Qiymətli kağızlar, mallar və ya pul vəsaitləri gələcəkdə müəyyən şərtlərlə bu cür opsionun bağlanması anına və ya tərəflərin qərarına əsasən bu cür əl

  Tam oxu »
 • optik rabitə

  Müxtəlif siqnalların, işarələrin və məlumatların işıq vasitəsi ilə bildirilməsi, verilməsi və qəbulu

  Tam oxu »
 • order

  Order elə bir sənəddir ki, onun əsasında bir şəxs (çıxarıcı) başqa şəxsə (ödəyiciyə) çıxarıcının hesabına remitentə pul, qiymətli kağızlar və ya digər

  Tam oxu »
 • orderli çek

  Konkret bir şəxsin adına «əmrilə» şərti altında yazılan və digər şəxslərə ötürülməsinə (indosamentlə) yol verilən çek

  Tam oxu »
 • orderli kağızlar

  Əgər qiymətli kağız üzrə ixtiyarlı şəxs öz sərəncamı ilə öz əvəzinə başqa ixtiyarlı şəxsi təyin edə bilərsə, qiymətli kağız orderli kağız sayılır

  Tam oxu »
 • originator

  Mühafizə olunan sortun əlamətlərinin qorunmasını təmin edən hüquqi və ya fiziki şəxs

  Tam oxu »
 • orijinal toxum

  İlkin toxumçuluq mərhələlərində bitki nəsillərinin seleksiya yolu originatorun nəzarəti altında ilə seçilməsi və qiymətləndirilməsi nəticəsində alınmı

  Tam oxu »
 • orta əmək haqqı

  İşçiyə vəzifəsi (peşəsi) üzrə işəgötürən tərəfindən ödənilmiş məvacib və onun tərkibinə daxil olan ödənclərin məbləği

  Tam oxu »
 • ov aləti

  Həvəskar və idman ovunu həyata keçirmək üçün istifadə edilən ov silahları, ov itləri, ovçu quşları və başqa ov vasitələri

  Tam oxu »
 • ov obyekti

  Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada ovlanmasına icazə verilmiş təbii sərbəstlik və yarımsərbəst şəraitində xüsusi ayrılmış yerlərdə yaşayan, habe

  Tam oxu »
 • ov silahı

  Vəhşi heyvanların və quşların ovlanması üçün nəzərdə tutulmuş yivli və ya yivsiz lüləli odlu, soyuq, o cümlədən soyuq atıcı və pnevmatik silah

  Tam oxu »
 • ov yerləri

  Ovçuluğun həyata keçirilməsinə və ovçuluq təsərrüfatlarının aparılmasına aid edilən, təbii sərbəstlik və yarımsərbəst şəraitində yaşayan, habelə ayrı-

  Tam oxu »
 • ovçu

  Ovçuluq fəaliyyətini həyata keçirmək üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada ovçuluq bileti və ov etmək üçün icazəsi o

  Tam oxu »
 • ovçuluq

  Quruda və suda təbii sərbəstlik və yarımsərbəst şəraitində daimi, müvəqqəti və köçəri yaşayan, habelə təsərrüfat subyektləri tərəfindən yetişdirilib o

  Tam oxu »
 • ovçuluq təsərrüfatı

  Təbii sərbəstlik və yarımsərbəst şəraitində yaşayan və ya yetişdirilən vəhşi heyvanların ayrı-ayrı növlərinin qorunması və artırılması, habelə onların

  Tam oxu »
 • oyma emalatxanası

  Xidmət obyekti olub, sifariş əsasında hədiyyələrin üzərini, təbriklərin, dəvətnamələrin və s. oyma yolu ilə yazılmasını həyata keçirir

  Tam oxu »
 • oyunlar və mərclər

  Hər hansı təsərrüfat məqsədi daşımayan müqavilələrdir, onlara əsasən iştirakçılar qismən də olsa, qeyri-müəyyənlikdən və ya təsadüfdən asılı olan mənf

  Tam oxu »
 • ödəniş kartı

  Kart sahibi tərəfindən malların, iş və xidmətlərin ödənilməsi, habelə nağd vəsaitin əldə edilməsi üçün istifadə edilən plastik (debet və ya kredit) ka

  Tam oxu »
 • öhdəlik

  Bir şəxs (borclu) başqa şəxsin (kreditorun) xeyrinə müəyyən hərəkəti etməsi, məsələn, pul ödəməli, əmlak verməli, iş görməli, xidmətlər göstərməli və

  Tam oxu »
 • ölçmə vasitələri

  Ölçmələrdə istifadə edilən və normalaşdırılmış metroloji xassələrə malik olan texniki vasitələr

  Tam oxu »
 • ölçmə vasitələrinin kalibrlənməsi

  Dövlət metroloji nəzarətinə aid olmayan ölçmə vasitələrinin tətbiq olunması yararlığının müəyyən edilməsi və təsdiqi məqsədi ilə yerinə yetirilən əməl

  Tam oxu »
 • ölçmə vasitələrinin müqayisəli yoxlanması

  Ölçmə vasitələrinin müəyyən edilmiş texniki tələblərə uyğunluğunun təyin və təsdiq edilməsi məqsədi ilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, yaxud bu səla

  Tam oxu »
 • ölçmələrin vəhdəti

  Ölçmələrin elə vəziyyətidir ki, onların nəticələri qəbul edilmiş vahidlərlə ifadə olunur və ölçmələrin xətaları müəyyən edilmiş sərhədlərdə yerləşir

  Tam oxu »
 • ölçmələrin yerinə yetirilməsi üsulları

  Ölçmələrin nəticələrinin məlum xəta ilə alınmasını təmin edən əməliyyat və qaydalar

  Tam oxu »
 • ölkə kodlu yüksək səviyyəli domen

  Qlobal İnternet şəbəkəsində ölkəyə məxsus milli seqmenti əks etdirən şərti işarə

  Tam oxu »
 • ötmə

  Qarşı hərəkət zolağına (hərəkət hissəsinin qarşı tərəfinə) çıxmaq və əvvəlki zolağa (hərəkət hissəsinin əvvəlki tərəfinə) qayıtmaq üsulu ilə bir və ya

  Tam oxu »
 • özbaşınalıq

  Qanunla və ya digər normativ hüquqi aktla müəyyən edilmiş davranış qaydasına zidd olaraq qanuniliyi vətəndaş və ya təşkilat tərəfindən təkzib edilən h

  Tam oxu »
 • özəl avtomobil yolları

  Hüquqi və fiziki şəxslərin xüsusi mülkiyyətində olan qeyri-dövlət avtomobil yolları

  Tam oxu »
 • özəl baytarlıq təbabəti

  Qanunvericiliyə uyğun olaraq xüsusi razılıq (lisenziya) əsasında hüquqi şəxslər (baytarlıq klinikaları və s

  Tam oxu »
 • özəl tibb fəaliyyətinin subyektləri

  Tibb fəaliyyətini həyata keçirən özəl tibb müəssisələri və özəl tibbi praktika ilə məşğul olan fiziki şəxslər

  Tam oxu »
 • özəl tibb müəssisəsi

  Əmlakı xüsusi mülkiyyətə, yaxud icarə müqaviləsi əsasında istifadə olunan mülkiyyətə əsaslanan tibb müəssisəsi

  Tam oxu »
 • özəl tibbi fəaliyyət

  Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada hüquqi şəxs yaratmaqla özəl tibb fəaliyyətinin həyata keçirilməsi

  Tam oxu »
 • özəl tibbi praktika

  Ali və ya orta tibb təhsili olan şəxslər tərəfindən hüquqi şəxs yaratmadan qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada verilən xüsusi razılıq əsasında ix

  Tam oxu »
 • özəlləşdirmə əqdi

  Dövlət əmlakının satıcısı ilə alıcısı arasında bağlanılan alqı-satqı müqaviləsi

  Tam oxu »
 • özəlləşdirmə qiymətli kağızları

  Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi zamanı dövlət əmlakının müvafiq qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada özgəninkiləşdirilməsi məqsədi ilə buraxılan

  Tam oxu »
 • özəlləşdirmənin obyekti

  Özəlləşdirilməsi qadağan olunan dövlət əmlakı istisna olmaqla, Azərbaycan Respublikasının ərazisində və onun hüdudlarından kənarda Azərbaycan Respubli

  Tam oxu »
 • özfəaliyyət turizmi

  Yerdəyişmənin aktiv üsullarından istifadə olunmaqla, turistlər tərəfindən sərbəst təşkil edilən səyahətlər

  Tam oxu »
 • özügedən maşınlar

  Tırtıllı traktorlar da daxil olmaqla tikintidə, meşə və kənd təsərrüfatında, başqa işlərdə istifadə üçün nəzərdə tutulan nəqliyyat vasitəsi

  Tam oxu »