Terminlər lüğəti

 • vaxt göstəricisi

  Müəyyən vaxt anında məlumat bildirişinin ona təqdim edilməsi barədə akkreditə edilmiş mərkəzin elektron qeydi

  Tam oxu »
 • vaxtı keçmiş kreditlər

  Əsas məbləği və ya onların faizləri üzrə borclar müqavilədə nəzərdə tutulmuş müvafiq tarixlərə ödənilməmiş, yaxud onların faiz ödənişləri kapitallaşdı

  Tam oxu »
 • vakansiya

  İşəgötürənlərin boş olan və iş qüvvəsi tələb edən iş yeri

  Tam oxu »
 • valideynlərini itirmiş uşaqlar

  Hər iki valideyni vəfat etmiş 18 yaşınadək olan şəxslər

  Tam oxu »
 • valyuta əməliyyatları

  a) valyuta sərvətlərinə mülkiyyət hüququnun və digər hüquqların keçməsi ilə əlaqədar əməliyyatlar, o cümlədən ödəniş vasitəsi kimi xarici valyutadan v

  Tam oxu »
 • valyuta sərvətləri

  a) xarici valyuta;

  Tam oxu »
 • variasia marjası

  Fyuçers kontraktını almış və ya satmış ticarət iştirakçısının fyuçersin qiymətinin dəyişməsi ilə əlaqədar əmələ gəlmiş öhdəliyi

  Tam oxu »
 • veksel

  Veksellər orderli qiymətli kağızlardır, veksel verən onların vasitəsi ilə müəyyən şəxsə müəyyən məbləğ ödəmək barəsində başqa şəxsə (ödəyiciyə) göstər

  Tam oxu »
 • vekselin protesti

  Akseptdən və ya ödəmədən imtina faktlarının səlahiyyətli dövlət orqanı (notarius) tərəfindən rəsmi təsdiq edilməsi

  Tam oxu »
 • velosiped

  Əlil arabaları istisna olmaqla, idarə edən şəxsin əzələ enerjisi ilə, xüsusən pedalların və ya dəstəklərin köməyi ilə hərəkətə gətirilən hər hansı nəq

  Tam oxu »
 • velosipedçi

  Əlil arabaları istisna olmaqla, velosipedi idarə edən şəxs

  Tam oxu »
 • verdikt

  Məhkəmə baxışı nəticəsində təqsirləndirilən şəxsin təqsirliliyi və ya təqsirsizliyi məsələsi barəsində andlı iclasçıların çıxardığı qərar

  Tam oxu »
 • vergi agenti

  Vergi qanunvericiliyinə uyğun olaraq vergini hesablamağa, onu vergi ödəyicisindən tutmağa və təyinatı üzrə yerli büdcəyə köçürməyə borclu olan şəxs

  Tam oxu »
 • vergi orqanlarında xidmət

  Azərbaycan Respublikasının icra hakimiyyəti orqanları sisteminə daxil olan vergi orqanlarının funksiya və məqsədlərini öz peşəkar fəaliyyətləri ilə hə

  Tam oxu »
 • vergi ödəyicisi

  Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş vergitutma obyektlərindən vergini ödəməli olan istənilən şəxs

  Tam oxu »
 • vergi ödəyicisinin adı

  Hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatına alınmış adı, fiziki şəxsin adı, atasının adı və soyadı

  Tam oxu »
 • vergi ödəyicisinin ailə üzvləri

  -Ər-arvadlar; -valideynlər, övladlar və övladlığa götürülmüş şəxslər; -vərəsələr; -doğma (ögey) bacılar (qardaşlar); -bacı və qardaş övladları; -ər-ar

  Tam oxu »
 • verilənlər

  İnformasiya texnologiyaları vasitələri ilə emal edilməyə yararlı informasiya

  Tam oxu »
 • verilənlər daşıyıcısı

  Verilənlərin saxlanılması və istifadəsi üçün təyin edilmiş maddi obyekt

  Tam oxu »
 • vərəsələr

  Qanun üzrə vərəsəlik zamanı vərəsələr miras qoyanın öldüyü məqamda sağ olmuş şəxslər, habelə miras qoyanın ölümündən sonra doğulmuş uşaqları ola bilər

  Tam oxu »
 • vərəsəlik

  Ölmüş şəxsin (miras qoyanın) əmlakı başqa şəxslərə (vərəsələrə) qanun üzrə və ya vəsiyyət üzrə və ya hər iki əsasla keçir

  Tam oxu »
 • vəsatət

  Cinayət prosesi iştirakçılarının cinayət prosesini həyata keçirən orqana ünvanlanmış xahişi

  Tam oxu »
 • vəsiyyət

  Fiziki şəxs ölməsi halı üçün öz əmlakını və ya onun bir hissəsini həm vərəsələr sırasından, həm də kənar adamlar sırasından bir və ya bir neçə şəxsə q

  Tam oxu »
 • vəsiyyət tapşırığı

  Vəsiyyət edən miras hesabına hər hansı öhdəliyin bir və ya bir neçə şəxsin xeyrinə icra olunmasını vərəsəyə həvalə edə bilər (vəsiyyət tapşırığı – leq

  Tam oxu »
 • vətəndaşlığı olmayan şəxslər

  Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmayan və başqa dövlətin vətəndaşlığına mənsub olmayan şəxslər

  Tam oxu »
 • vəzifə saxtakarlığı

  Vəzifəli şəxs, eləcə də vəzifəli şəxs olmayan dövlət qulluqçusu və ya yerli özünüidarə orqanı qulluqçusu tərəfindən rəsmi sənədlərə bilə-bilə yalan mə

  Tam oxu »
 • vəzifə səlahiyyətlərini aşma

  Vəzifəli şəxs tərəfindən xidməti səlahiyyətlərinin hüdudlarından açıq-aşkar surətdə kənara çıxan hərəkətlər etməsi fiziki və ya hüquqi şəxslərin hüquq

  Tam oxu »
 • yabanı meyvə meşələri

  Meşə fondu ərazisində təbii bitən, yaxud süni yolla yaradılan və tərkibində təsərrüfat əhəmiyyətli miqdarda qiymətli meyvə, giləmeyvə və qərzəklilər o

  Tam oxu »
 • yaxın qohumlar

  Babalar, nənələr, valideynlər, övladlığa götürənlər, doğma və ögey qardaşlar və bacılar, ər-arvad, uşaqlar, övladlığa götürülənlər, nəvələrdir

  Tam oxu »
 • yanğın

  Maddi ziyan vuran, insanların həyatına və sağlamlığına, habelə təbiətə zərər yetirən nəzarətsiz yanma

  Tam oxu »
 • yanğın təhlükəsizliyi

  Təşkilati, iqtisadi, sosial, elmi-texniki, tərbiyə və təbliğat tədbirlərinin elə bir kompleksidir ki, bu, təsərrüfatı sahələrinin və obyektlərinin, bi

  Tam oxu »
 • yanğın təhlükəsizliyi tədbirləri

  Yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, o cümlədən yanğın təhlükəsizliyi tələblərinin yerinə yetirilməsi sahəsində fəaliyyət

  Tam oxu »
 • yanğın təhlükəsizliyi tələbləri

  Yanğın təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyənləşdirilmiş, sosial və texniki xarakterli xüsusi ş

  Tam oxu »
 • yanğın təhlükəsizliyi tələblərinin pozulması

  Yanğın təhlükəsizliyi tələblərinin yerinə yetirilməməsi və ya lazımınca yerinə yetirilməməsi

  Tam oxu »
 • yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sistemi

  Yanğınla mübarizəyə yönəldilmiş qüvvələrin və vasitələrin, habelə hüquqi təşkilati, iqtisadi, sosial və elmi-texniki xarakterli tədbirlərin məcmusu

  Tam oxu »
 • yanğına qarşı rejim

  Yanğın təhlükəsizliyi tələblərinin pozulmasının qarşısını almaq və yanğınları söndürmək məqsədilə insanların davranış qaydaları, istehsalın təşkili və

  Tam oxu »
 • yanğından mühafizə

  Yanğınların qarşısının alınmasının və söndürülməsinin təşkili, bununla əlaqədar ümdə qəza-xilasetmə işlərinin aparılması üçün yaradılmış idarəetmə orq

  Tam oxu »
 • yanğından mühafizə qarnizonu

  Müəyyən ərazidə yerləşdirilmiş yanğından mühafizə orqanlarının, bölmələrinin, yanğın-texniki elmi-tədqiqat və yanğın-texniki tədris müəssisələrinin mə

  Tam oxu »
 • yanğınların söndürülməsi

  İnsanların və əmlakın xilas edilməsinə, yanğınların söndürülməsinə yönəldilmiş əməliyyatlar

  Tam oxu »
 • yanğınsöndürmə texnikası məhsulu

  Yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün nəzərdə tutulan xüsusi texniki və elmi-texniki məhsul, o cümlədən yanğınsöndürmə texnikası və avadanlığı,

  Tam oxu »
 • yararsız tullantılar

  İstifadə olunma xüsusiyyətləri məhdud olan, təkrar istifadəsi iqtisadi baxımdan səmərəli olmayan tullantılar

  Tam oxu »
 • yarımqoşqu

  Avtomobillərə birləşdirilmək üçün nəzərdə tutulan, bir hissəsi avtomobilə söykənərək özünün və yükün kütləsinin xeyli hissəsini onun üstünə salan hər

  Tam oxu »
 • yarmarka

  Təsərrüfat subyekti (hüquqi və ya fiziki şəxs) tərəfindən təşkil edilərək ayrı-ayrı hüquqi və fiziki şəxslərə icarəyə verilmiş köşklər və ticarət yerl

  Tam oxu »
 • yaşayış məntəqəsi

  Əhalinin yığcam məskunlaşdığı və yaşayış yeri üzrə qeydiyyatda olduğu (bundan sonra – daimi yaşadığı), onların həyat fəaliyyətinin təmin edilməsi üçün

  Tam oxu »
 • yaşayış minimumu

  Minimum istehlak səbətinin dəyəri və icbari ödənişlərin cəmindən ibarət sosial norma

  Tam oxu »
 • yaşayış sahəsi

  Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada mülkiyyət hüququ rəsmiləşdirilmiş fərdi yaşayış evi və ya çoxmənzilli yaşayış evində ayrıca mənzil

  Tam oxu »
 • yaşayış sahəsinin alqı-satqısı müqaviləsi

  Yaşayış sahəsinin mülkiyyətçisi (satıcı) və borcalan (alıcı) arasında yazılı şəkildə bağlanılan əqddir

  Tam oxu »
 • yaşayış yeri

  Bir və ya bir neçə şəxsin yaşaması üçün müvəqqəti, yaxud daimi istifadə edilən mülkiyyətində olan və ya icarəyə götürülmüş yer, o cümlədən ev, mənzil,

  Tam oxu »
 • yaşıllıq zonalarının meşələri

  Şəhərlərin və digər yaşayış məntəqələrinin sərhədləri xaricində və ya onlara yaxın olan sahələrdə yerləşən, mühüm qoruyucu, sanitariya-gigiyena, sağla

  Tam oxu »
 • yayıcı

  Nəşriyyatla (naşirlə) müqavilə bağlamaqla, yaxud digər qanuni əsaslarla nəşriyyat məhsullarının yayılmasını və satışını həyata keçirən fiziki və ya hü

  Tam oxu »