Terminlər lüğəti

 • laboratoriya üsulu ilə sortluq nəzarəti

  Laboratoriya müayinələrinin aparılması vasitəsilə toxumun sortluq təmizliyinin və onun müəyyən sorta mənsub olmasının təyin edilməsi

  Tam oxu »
 • layihələşdirmə tapşırığı

  Memarlıq obyekti layihəsinin hazırlanması üçün sifarişçi tərəfindən memara verilən və memarlıq-planlaşdırma tapşırıqları nəzərə alınmaqla tərtib edilə

  Tam oxu »
 • ləğvetmə balansı

  Kreditorlarla hesablaşmalar başa çatdıqdan sonra hazırlanan və məhkəmə tərəfindən təsdiqlənmiş hesabat

  Tam oxu »
 • ləngitmə hüququ

  Müqaviləyə görə borclunun kreditor barəsində hüququ və ya bununla əlaqədar ödəniş müddəti çatmış tələbi varsa, borclunun onun barəsində öhdəlik icra e

  Tam oxu »
 • ləyaqətsiz vərəsə

  Miras qoyanın son iradəsini həyata keçirməsinə qəsdən maneə törətmiş və bununla da özünün və ya özünə yaxın şəxslərin vərəsəliyə çağırılmasına və ya m

  Tam oxu »
 • liman hakimiyyət orqanları

  Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən onların üzərinə qoyulmuş inzibati-hakimiyyət və digər səlahiyyətləri həyata keçirən dəniz limanlarının müva

  Tam oxu »
 • lizinq

  Müəyyən əşyanı müqavilə ilə şərtləşdirilmiş müəyyən haqla, müəyyən müddətə və digər şərtlərlə (lizinq alana əmlakı satın almaq hüququnun verilməsi də

  Tam oxu »
 • lokal ödəniş kartı

  Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən banklar tərəfindən yalnız ölkə ərazisində istifadə üçün emissiya edilmiş kartdır

  Tam oxu »
 • lokaut

  Kollektiv əmək mübahisələri zamanı yerinə yetirilməsi işəgötürənin istehsal, iqtisadi, maliyyə imkanlarına uyğun olmayan kollektiv tələblərlə, hüquqla

  Tam oxu »
 • lombard

  Şəxsi istehlak üçün nəzərdə tutulan daşınar əşyanın fiziki şəxslərdən qısamüddətli kreditlərin təmin edilməsi məqsədi ilə girov götürülməsini sahibkar

  Tam oxu »
 • lotereya

  Lotereya təşkilatçısı tərəfindən lotereya biletlərinin (onlara bərabər tutulan digər məlumat daşıyıcılarının) yayılması, lotereya iştirakçıları arasın

  Tam oxu »
 • lotereya bileti

  Lotereyada iştirak hüququ verən, uduşlu olduğu halda uduş fondunun müəyyən hissəsinə mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd

  Tam oxu »
 • lotereya iştirakçısı

  Lotereyada iştirak edən lotereya biletinin (ona bərabər tutulan digər məlumat daşıyıcısının) sahibi

  Tam oxu »
 • lotereya təşkilatçısı

  Öz adından və ya digər şəxsin tapşırığı ilə lotereyanı təşkil edən və keçirən hüquqi şəxs

  Tam oxu »
 • lotereyanın şərtləri

  Lotereya təşkilatçısı tərəfindən tərtib edilmiş, lotereyanın təşkili və keçirilməsi ilə bağlı məlumatları əks edən rəsmi sənəd

  Tam oxu »
 • lotto

  Uduş fondu satılmış lotereya biletlərinin məbləğindən asılı olaraq müəyyən edilən, bir və ya bir neçə tirajdan ibarət olan, uduşu uduşun oynanılması i

  Tam oxu »
 • maddə

  Süni surətdə yaradılan maddi törəmə

  Tam oxu »
 • mal

  Hər hansı maddi və ya qeyri-maddi əmlak (aktiv), o cümlədən elektrik və istilik enerjisi, qaz və su

  Tam oxu »
 • mal-qara ötürən

  Mal-qaranı, yük və ya minik heyvanlarını yoldan keçirən şəxs

  Tam oxu »
 • mal məhsulu

  İstifadə olunan istehsal prosesi üzrə ixrac gömrük rejiminə uyğun aparılma məqsədi üçün emal obyektlərindən (emal üçün mallardan, başlanğıc xammaldan,

  Tam oxu »
 • mal nomenklaturası

  Malların beynəlxalq təcrübədə qəbul olunmuş təsnifat sisteminə uyğun olaraq aparılan Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətinin əmtəə no

  Tam oxu »
 • mal partiyası

  Bir nəqliyyat sənədi üzrə bir nəqliyyat vasitəsində (konteynerdə) və ya nəqliyyat vasitələri qrupunda bir mal alanın ünvanına daşınan mallar

  Tam oxu »
 • malın gömrük dəyəri

  Malın "Gömrük tarifi haqqında" Qanuna uyğun olaraq müəyyənləşdirilən və aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə olunan dəyəridir:

  Tam oxu »
 • malın kifayət qədər emal meyarı

  Malın istehsalında iki və daha artıq ölkənin iştirak etdiyi halda, ona xarakterik xüsusiyyətlər verilməsi ilə sonuncu dəfə əhəmiyyətli emala məruz qal

  Tam oxu »
 • malın mənşə ölkəsi

  Malın tamamilə həmin ölkədə istehsal olunduğu və ya müəyyən edilmiş meyarlar əsasında kifayət qədər yenidən emala məruz qaldığı ölkə

  Tam oxu »
 • malın (işin, xidmətin) təhlükəsizliyi

  Maldan (işin, xidmətin nəticələrindən) istifadə edilməsinin, onun saxlanmasının, daşınmasının, işlədilməsinin adi şəraitində və ya işin görülməsi (xid

  Tam oxu »
 • maliyyə (mühasibat) hesabatı

  Müəssisənin, idarənin, təşkilatın və başqa təsərrüfat subyektlərinin əmlakının, maliyyə vəziyyətinin, təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinin və s

  Tam oxu »
 • maliyyə xidmətləri

  -Kreditlərin, maliyyə lizinqi əməliyyatlarının, kredit təminatlarının və pul-kredit əməliyyatlarında hər hansı girov və ya lombard təminatının təqdim

  Tam oxu »
 • maliyyə icarəsi

  İcarəyə verilən aktivlə əlaqədar bütün risklər və gəlir icarəçiyə keçən icarədir. Aktivin mülkiyyət hüququ isə icarə vaxtı qurtarandan sonra müqavilə

  Tam oxu »
 • maliyyə qoyuluşları

  Səhmlərin, istiqrazların və başqa qiymətli kağızların alınması, başqa müəssisələrə nizamnamə kapitalı qoyulması, borc verilməsi və s

  Tam oxu »
 • maliyyə-sənaye qrupu

  Maliyyə-sənaye qrupunun yaradılmasına dair müqavilə əsasında öz aktivlərini tamamilə və ya qismən birləşdirmiş hüquqi şəxslərin (əsas və törəmə müəssi

  Tam oxu »
 • malların idxalı

  Gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq idxal malları sayılan malların Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilməsi

  Tam oxu »
 • malların ixracı

  Gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq ixrac malları hesab edilən malların Azərbaycan Respublikası ərazisindən çıxarılması

  Tam oxu »
 • malların təkrar idxalı

  Gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq, təkrar idxal malları sayılan malları təqdim etmədən və ixrac olunduğu andakı vəziyyətdə ixrac etmiş şəxsin həmi

  Tam oxu »
 • malların təkrar ixracı

  Gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq, təkrar ixrac malları sayılan malları idxal etmiş şəxsin həmin malları idxal edəndən sonra təqdim etmədən və idx

  Tam oxu »
 • malların təqdim edilməsi

  Mallar üzərində mülkiyyət hüququnun başqasına verilməsi, o cümlədən, lakin bunlarla məhdudlaşdırılmayan, malların satışı, mübadiləsi, hədiyyə verilməs

  Tam oxu »
 • malların topdansatışı ilə məşğul olan dükanlar

  Malların iri partiyalarla satışı ilə məşğul olan ticarət obyektləridir. Bu obyektlər ərzaq və qeyri-ərzaq mallarının topdan satışı üzrə ixtisaslaşa bi

  Tam oxu »
 • malların tranziti

  Malların gömrük nəzarəti altında, Azərbaycan Respublikasının iki gömrük orqanı arasında, o cümlədən xarici dövlətlərin ərazisindən gömrük rüsumları, v

  Tam oxu »
 • market-meyker

  Ticarətə buraxılmış qiymətli kağızların likvidliyinin artırılması öhdəliklərini üzərinə götürmüş diler

  Tam oxu »
 • marşrut vərəqəsi

  Nəqliyyat vasitəsinin şəhərdaxili sərnişin daşınması üçün marşrut xəttində hərəkət etməsinə hüquq verən rəsmi sənəd

  Tam oxu »
 • mebellərin hazırlanması və təmiri sexi

  Yeni mebel dəstləri, ayrı-ayrı mebellərin (çarpayı, divan, şkaf və s.), döşəklərin hazırlanması və onların təmiri ilə məşğul olan xidmət obyektidir

  Tam oxu »
 • mexaniki nəqliyyat vasitəsi

  Asma mühərrikli velosipedlər və relsli nəqliyyat vasitələri istisna olmaqla, hər hansı özügedən nəqliyyat vasitəsi

  Tam oxu »
 • meliorasiya

  Torpaqların hidrotexniki, mədəni-texniki, kimyəvi, aqro-meşəmeliorasiya, aqrotexniki və digər tədbirlərin aparılması yolu ilə əsaslı yaxşılaşdırılması

  Tam oxu »
 • meliorasiya olunmuş (olunacaq) torpaqlar

  Meliorasiya tədbirlərinin aparılması nəticəsində münbitliyi artırılmış (artırılacaq) torpaqlar

  Tam oxu »
 • meliorasiya sistemləri

  Meliorasiya olunmuş torpaqlarda su, duz, hava, istilik və qida rejimini tənzimləmək üçün istifadə olunan qarşılıqlı əlaqəli hidrotexniki və digər qurğ

  Tam oxu »
 • meliorasiya və irriqasiya tədbirləri

  Meliorasiya sistemlərinin irriqasiya sistemlərinin və ayrılıqda yerləşən hidrotexniki qurğuların layihələndirilməsi, tikintisi, yenidən qurulması və i

  Tam oxu »
 • memarlıq abidələri

  Öz həcm-plan həllini kifayət qədər saxlayan qurmalar, müxtəlif təyinatlı memarlıq-inşaat binaları, yardımçı obyektlər, mühəndis kommunikasiyaları; məs

  Tam oxu »
 • memarlıq fəaliyyəti

  Memarlıq əsəri yaradan şəxslərin (memarların) peşəkar fəaliyyəti olaraq memarlıq layihəsinin hazırlanmasına və həyata keçirilməsinə müəllif nəzarəti,

  Tam oxu »
 • memarlıq layihəsi

  Memarlıq obyektinin yaradılması üçün hazırlanan, memarlıq obyektinin həcm-məkan quruluşunu və bədii həllini müəyyənləşdirən ümumi layihə sənədlərinin

  Tam oxu »
 • memarlıq obyekti

  Binalar, tikililər və onların kompleksləri, interyerləri, memarlıq layihəsi əsasında yaradılan bağlar, parklar, kurortlar və digər istirahət yerləri,

  Tam oxu »