Terminlər lüğəti

 • uçuş

  Verilən reysin (aviasiya işləri tapşırığı) yerinə yetirilməsi üçün sərnişinlərin və (və ya) ekipaj üzvlərinin minməsindən sonra hava gəmisinin giriş q

  Tam oxu »
 • uçuş vaxtı

  Hava gəmisinin uçub-qalxma məqsədi ilə dartıcı qüvvəsi hesabına hərəkətinin başlandığı andan uçuş başa çatdıqdan sonra dayandığı anadək ümumi vaxt

  Tam oxu »
 • uçuşların təhlükəsizliyi

  Aviasiya qəzaları və insidentləri baş vermədən, insanın həyatına, sağlamlığına və əmlakına zərər vurulmadan və bütövlükdə hər hansı narahatçılığa yol

  Tam oxu »
 • uduş

  Uduş fondunun konkret lotereya biletinə düşən hissəsi

  Tam oxu »
 • uduş fondu

  Lotereyanın şərtlərinə uyğun, lotereyada oynanılan və uduşlar şəklində verilməsi (ödənilməsi) nəzərdə tutulan pul vəsaitlərinin, digər əmlakın (əşyanı

  Tam oxu »
 • uduş fondunun oynanılması

  Lotereyanın şərtlərinə uyğun, lotereya biletinin uduşlu olub-olmamasının təsadüf prinsipi əsasında müəyyənləşdirildiyi və uduş fondunun müəyyən hissəs

  Tam oxu »
 • universal poçt rabitəsi xidmətləri

  Azərbaycan Respublikasının ərazisində əhalinin bütün təbəqələrinin istifadə edə biləcəyi müyəssər tariflərlə göstərilən və ümumi istifadədə olan poçt

  Tam oxu »
 • universal telekommunikasiya xidməti

  Bütün istifadəçilərə müyəssər olan telekommunikasiya xidmətlərinin məcmusu

  Tam oxu »
 • uşaq

  18 yaşına (yetkinlik yaşına) çatmayan və tam fəaliyyət qabiliyyəti əldə etməyən şəxs

  Tam oxu »
 • uşaq qida məhsulları

  Uşaq orqanizminin fizioloji xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırılmış xüsusi qida məhsulları

  Tam oxu »
 • uyğunluq nişanı

  Məhsulun, prosesin, yaxud xidmətin təsdiq edilmiş tələblərə uyğunluğunu göstərən, sertifikatlaşdırma sisteminin qaydalarına uyğun verilən və tətbiq ed

  Tam oxu »
 • uyğunluq sertifikatı

  I Avadanlığın, maşın və mexanizmlərin, dövlət standartına və yaxud digər texniki normativ sənədlərin təhlükəsizlik tələblərinə uyğun gəlməsini müəyyən

  Tam oxu »
 • uzaq və ya yolu çətin yerlər

  Dağlıq ərazidə yerləşən və təbii şəraitlə bağlı ictimai nəqliyyat ilə ən yaxın seçki məntəqəsinə çatmaq üçün 1 saatdan artıq vaxt tələb olunan yaşayış

  Tam oxu »
 • uzufrukt

  Əşyanın və ya hüquqların elə yüklülüyüdür ki, bu zaman xeyrinə yüklülük müəyyənləşdirilən şəxs (uzufruktuar) onlardan istifadə etmək və fayda götürmək

  Tam oxu »
 • uzun ölçülü nəqliyyat vasitəsi

  Uzunluğu 24 metrdən çox olan nəqliyyat vasitəsi

  Tam oxu »
 • uzunmüddətli öhdəliklər

  Ödənişi bir ildən çox müddətə nəzərdə tutulan öhdəliklərdir

  Tam oxu »
 • ümidsiz kreditlər

  Müqavilə ilə qaytarılması müəyyən edilmiş tarixdən sonra 180 gün ərzində qaytarılmamış kreditlərdir. «Ümidsiz» kreditlərə vaxtından asılı olmayaraq qa

  Tam oxu »
 • ümumxalq hüzn günü

  Hər il yanvarın 20-si – Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş şəhidlərin xatirəsini yad etmə günü – ümumxalq hüzn günüdür

  Tam oxu »
 • ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı

  Tənzimlənən və ya elan edilmiş tariflər tətbiq edilməklə, müqavilə ilə razılaşdırılmış qiymətlər üzrə hüquqi və ya fiziki şəxslərin müraciəti əsasında

  Tam oxu »
 • ümumi rabitə şəbəkəsi

  Ümumistifadəli elektrik rabitəsi (telefon, teleqraf, mobil və s.) şəbəkəsindən ibarət olub, bütün operatorların istifadəsi üçün açıq olan şəbəkə

  Tam oxu »
 • ümumi sığorta daxılı

  Yüksək sığorta risklərinin sığortalanmasında öz ödəmə qabiliyyətinin təmin olunması və sığortalıların əmlak mənafelərinin müdafiəsinə zəmanət verilməs

  Tam oxu »
 • ümumi təyinatlı təhsil müəssisəsi

  Sağlam şəxslərin təhsili üçün yaradılmış təhsil müəssisəsi

  Tam oxu »
 • ümumi yayılmış faydalı qazıntılar

  Təbii halda olan və ya cüz`i dəyişikliklərə uğramış yerli təsərrüfat ehtiyacları üçün istifadə edilən geniş yayılmış faydalı qazıntılar

  Tam oxu »
 • ümumistifadəli telekommunikasiya şəbəkəsi

  Müvafiq qaydalar, standartlar, xidmət göstərilməsi və ödəmə şərtləri əsasında abunəçinin istifadə edə biləcəyi telekommunikasiya xidmətlərinin göstəri

  Tam oxu »
 • ümumölkə yayımçısı

  Proqramları ölkənin bütün ərazisinə yayımlanan teleradio yayımçısı («Ölkənin bütün ərazisi» dedikdə televiziya verilişləri üçün ölkə əhalisinin, radio

  Tam oxu »
 • ünvanlı dövlət sosial yardımı

  Aztəminatlı ailələrə dövlət tərəfindən göstərilən pul yardımı

  Tam oxu »
 • üstünlük

  Nəzərdə tutulan istiqamətdə digər hərəkət iştirakçılarına nisbətən ilk növbədə hərəkət etmək hüququ

  Tam oxu »
 • üsul

  Bir-biri ilə bağlı proseslərin müəyyən ardıcıllıqla maddi obyekt üzərində yerinə yetirilməsi

  Tam oxu »
 • üzüm əkini materialları

  Üzümlüklərin salınmasında istifadə edilən, habelə öz kökü üstündə və ya calaq edilib yetişdirilən tinglər, calaqaltı və calaqüstü çubuqlar

  Tam oxu »
 • üzüm məhsulları

  Təbii və ya emal olunmuş halda istehlak edilən süfrə üzümü, kişmiş, doşab, şirə və digər qida məhsulları

  Tam oxu »
 • üzümçülük

  Üzümün istehsalı ilə məşğul olan kənd təsərrüfatı sahəsi

  Tam oxu »
 • vaxt göstəricisi

  Müəyyən vaxt anında məlumat bildirişinin ona təqdim edilməsi barədə akkreditə edilmiş mərkəzin elektron qeydi

  Tam oxu »
 • vaxtı keçmiş kreditlər

  Əsas məbləği və ya onların faizləri üzrə borclar müqavilədə nəzərdə tutulmuş müvafiq tarixlərə ödənilməmiş, yaxud onların faiz ödənişləri kapitallaşdı

  Tam oxu »
 • vakansiya

  İşəgötürənlərin boş olan və iş qüvvəsi tələb edən iş yeri

  Tam oxu »
 • valideynlərini itirmiş uşaqlar

  Hər iki valideyni vəfat etmiş 18 yaşınadək olan şəxslər

  Tam oxu »
 • valyuta əməliyyatları

  a) valyuta sərvətlərinə mülkiyyət hüququnun və digər hüquqların keçməsi ilə əlaqədar əməliyyatlar, o cümlədən ödəniş vasitəsi kimi xarici valyutadan v

  Tam oxu »
 • valyuta sərvətləri

  a) xarici valyuta;

  Tam oxu »
 • variasia marjası

  Fyuçers kontraktını almış və ya satmış ticarət iştirakçısının fyuçersin qiymətinin dəyişməsi ilə əlaqədar əmələ gəlmiş öhdəliyi

  Tam oxu »
 • veksel

  Veksellər orderli qiymətli kağızlardır, veksel verən onların vasitəsi ilə müəyyən şəxsə müəyyən məbləğ ödəmək barəsində başqa şəxsə (ödəyiciyə) göstər

  Tam oxu »
 • vekselin protesti

  Akseptdən və ya ödəmədən imtina faktlarının səlahiyyətli dövlət orqanı (notarius) tərəfindən rəsmi təsdiq edilməsi

  Tam oxu »
 • velosiped

  Əlil arabaları istisna olmaqla, idarə edən şəxsin əzələ enerjisi ilə, xüsusən pedalların və ya dəstəklərin köməyi ilə hərəkətə gətirilən hər hansı nəq

  Tam oxu »
 • velosipedçi

  Əlil arabaları istisna olmaqla, velosipedi idarə edən şəxs

  Tam oxu »
 • verdikt

  Məhkəmə baxışı nəticəsində təqsirləndirilən şəxsin təqsirliliyi və ya təqsirsizliyi məsələsi barəsində andlı iclasçıların çıxardığı qərar

  Tam oxu »
 • vergi agenti

  Vergi qanunvericiliyinə uyğun olaraq vergini hesablamağa, onu vergi ödəyicisindən tutmağa və təyinatı üzrə yerli büdcəyə köçürməyə borclu olan şəxs

  Tam oxu »
 • vergi orqanlarında xidmət

  Azərbaycan Respublikasının icra hakimiyyəti orqanları sisteminə daxil olan vergi orqanlarının funksiya və məqsədlərini öz peşəkar fəaliyyətləri ilə hə

  Tam oxu »
 • vergi ödəyicisi

  Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş vergitutma obyektlərindən vergini ödəməli olan istənilən şəxs

  Tam oxu »
 • vergi ödəyicisinin adı

  Hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatına alınmış adı, fiziki şəxsin adı, atasının adı və soyadı

  Tam oxu »
 • vergi ödəyicisinin ailə üzvləri

  -Ər-arvadlar; -valideynlər, övladlar və övladlığa götürülmüş şəxslər; -vərəsələr; -doğma (ögey) bacılar (qardaşlar); -bacı və qardaş övladları; -ər-ar

  Tam oxu »
 • verilənlər

  İnformasiya texnologiyaları vasitələri ilə emal edilməyə yararlı informasiya

  Tam oxu »
 • verilənlər daşıyıcısı

  Verilənlərin saxlanılması və istifadəsi üçün təyin edilmiş maddi obyekt

  Tam oxu »