Terminlər lüğəti

 • ibtidai araşdırma

  Cinayət işi üzrə ibtidai istintaq və təhqiqat növündə məhkəməyədək aparılan icraat

  Tam oxu »
 • icarə

  Əmlaka, torpağa və digər təbii ehtiyatlara müqavilə əsasında, əvəzi ödənilməklə müddətli sahib olmaq və bunlardan istifadə etmək

  Tam oxu »
 • icarə müddəti

  Tərəflər arasında icarəyə verilmiş (icarəyə götürülmüş) aktivdən istifadə barəsində razılaşdırılmış müddət

  Tam oxu »
 • icarə müqaviləsi

  İcarəyə verənin icarəçi ilə münasibətlərini tənzimləyən əsas sənəd

  Tam oxu »
 • icarə ödəmələri

  İcarəçi tərəfindən icarə müddəti ərzində müqaviləyə əsasən hissə-hissə həyata keçirilən ödəmələr

  Tam oxu »
 • icbari sığorta

  Qanunla nəzərdə tutulan sığorta

  Tam oxu »
 • icmal büdcə

  Dövlət büdcəsinin, Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinin (büdcədənkənar əməliyyatlar da daxil olmaqla) və büdcədənkənar dövlət fondlarının gəlir

  Tam oxu »
 • icmal maliyyə hesabatları

  Vahid bir hüquqi şəxsin maliyyə hesabatları kimi təqdim edilən qrupun maliyyə hesabatları

  Tam oxu »
 • icraçı

  İş görən, yaxud xidmət göstərən müəssisə, idarə, təşkilat və ya sahibkar

  Tam oxu »
 • ictimai birlik

  Təsis sənədlərində müəyyən olunmuş məqsədlərlə ümumi maraqlar əsasında birləşmiş bir neçə fiziki və (və ya) hüquqi şəxsin təşəbbüsü ilə yaradılmış kön

  Tam oxu »
 • ictimai informasiya

  Qanunlarla və ya digər normativ hüquqi aktlarla müəyyənləşdirilən ictimai vəzifələrin yerinə yetirilməsi prosesində yaradılan və ya əldə edilən faktla

  Tam oxu »
 • idarə

  -Hüquqi şəxsin idarəetmə, sosial-mədəni və ya digər qeyri-kommersiya xarakterli funksiyaların həyata keçirilməsi üçün yaratdığı təşkilat idarə sayılır

  Tam oxu »
 • identikləşdirmə

  Heyvanların və heyvandarlıq müəssisələrinin, heyvan mənşəli məhsulların emalı, saxlanması və satışı obyektlərinin, həmçinin heyvanlar üçün yem və bayt

  Tam oxu »
 • idman

  Müxtəlif fiziki hərəkətlər kompleksi vasitəsilə sistematik olaraq şəxsin fiziki hazırlığının təkmilləşdirilməsinə, mübariz və mənəvi keyfiyyətlərinin

  Tam oxu »
 • idman federasiyası

  Müvafiq idman növü üzrə klubların və komandaların könüllü üzvlüyü əsasında yaradılan, həmin idman növünün respublikada inkişafını təmin edən, müvafiq

  Tam oxu »
 • idman silahı

  İdman yarışlarında istifadə üçün nəzərdə tutulmuş odlu, soyuq, o cümlədən soyuq atıcı və pnevmatik silah

  Tam oxu »
 • ifaçı

  Rol oynayan, oxuyan, qiraət edən, deklamasiya deyən, musiqi aləti çalan və ya ədəbiyyat və incəsənət əsərlərini başqa şəkildə (o cümlədən estrada, sir

  Tam oxu »
 • ixrac nəzarəti

  İxrac nəzarətinə düşən malların (işlərin, xidmətlərin, əqli fəaliyyətin nəticələrinin) Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilməsi, bu ərazidən ç

  Tam oxu »
 • ixrac nəzarətinə düşən malların nomenklaturu

  Kütləvi qırğın silahları və onların çatdırılma (daşınma) vasitələrinin, digər silah növlərinin, hərbi texnikanın, sursatın yaradılmasında və hazırlanm

  Tam oxu »
 • ixtira

  Sənayenin və təsərrüfatın digər fəaliyyət sahələrində konkret problemin praktik həllinə imkan verən, patent qabiliyyəti şərtlərini ödəyən yeni həll

  Tam oxu »
 • ikili təyinatlı mallar

  işlər, xidmətlər Mülki məqsədlər üçün istifadə edilən, lakin kütləvi qırğın silahları və onların çatdırılma (daşınma) vasitələrinin, digər silah növlə

  Tam oxu »
 • İKT

  İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları

  Tam oxu »
 • iqtisadi siyasət tədbirləri

  Azərbaycan Respublikasının iqtisadi siyasəti baxımından müəyyən edilən və özündə kvotalaşdırma, lisenziyalaşdırma, limitləşdirmə, minimum və maksimum

  Tam oxu »
 • ilk dəfə işaxtaranlar

  Əmək fəaliyyətinə ilk dəfə başlamaq istəyən və əvvəllər işləməyən əmək qabiliyyətli şəxslər

  Tam oxu »
 • ilkin dəyər

  Alınması , quraşdırılması və başqa analoji xərcləri də daxil etməklə əmlakın, obyektin əldə edilməsinə çəkilən faktiki məsrəflərdir

  Tam oxu »
 • ilkin sənədlər

  Təsərrüfat əməliyyatlarını və onların aparılması üçün rəhbərliyin (sahibkarın) göstərişini təsdiq edən yazılı şəhadətnamə

  Tam oxu »
 • immiqrant

  «İmmiqrasiya haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş qaydada Azərbaycan Respublikasına gələn əcnəbilər və ya vətəndaşlığı olma

  Tam oxu »
 • immiqrasiya

  «İmmiqrasiya haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş qaydada əcnəbilərin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respu

  Tam oxu »
 • immiqrasiya kvotası

  Bir il ərzində müvafiq ölkələrdən Azərbaycan Respublikasına gəlmələrinə icazə verilən əcnəbilərin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərin sayının son həd

  Tam oxu »
 • imza sahibi barəsində məlumatlar

  Sertifikat alarkən imza sahibinin bildirdiyi və sistemin işi zamanı onun barəsində toplanılan məlumatlar

  Tam oxu »
 • imza vərəqələri

  Bu və ya digər namizədin seçkilər zamanı dəstəklənməsinə yönəldilən və ya referendumqabağı təşviqatda iştirak məqsədi ilə referendum üzrə təşviqat qru

  Tam oxu »
 • incəsənət abidələri

  Tarixi və estetik dəyəri olan bədii, təsviri, dekorativ-tətbiqi sənət nümunələri

  Tam oxu »
 • indeksləşdirmə

  Azərbaycan Respublikasının ərazisində istehlak qiymətlərinin artması ilə əlaqədar olaraq əhalinin alıcılıq qabiliyyətini qorumaq məqsədilə vətəndaşlar

  Tam oxu »
 • indossament

  Vekseldən irəli gələn bütün hüquqları sonuncu vekselsaxlayandan növbəti saxlayana ötürən vekseldə aparılan ötürücü yazı

  Tam oxu »
 • indossant

  Vekseldə ötürücü yazını (indossamenti) yazan şəxs

  Tam oxu »
 • indossat

  Ötürücü yazı (indossament) əsasında veksel ötürülən şəxs

  Tam oxu »
 • informasiya

  Təqdimat formasından asılı olmayaraq şəxslər, əşya, fakt, hadisə və proseslər haqqında məlumatlar

  Tam oxu »
 • informasiya ehtiyatları

  İnformasiya sistemlərində (kitabxanalarda, arxivlərdə, fondlarda, məlumat banklarında və s.) olan sənədlər və sənəd massivləri, habelə ayrıca mövcud o

  Tam oxu »
 • informasiya xidmətləri

  İstifadəçilərin informasiya məhsulları ilə təmin edilməsi üzrə subyektlərin (mülkiyyətçilər, sahibkarlar və ya vasitəçilərin) fəaliyyəti

  Tam oxu »
 • informasiya prosesləri

  İnformasiyanın yaradılması, yığılması, işlənməsi, saxlanması, axtarışı, yayılması

  Tam oxu »
 • informasiya sahibi

  İnformasiya əldə etmək hüququnu təmin etmək üçün Qanunla müəyyənləşdirilən dövlət orqanları, bələdiyyələr, mülkiyyət növündən asılı olmayaraq yaradılm

  Tam oxu »
 • informasiya sistemi

  İnformasiya texnologiyaları və sənədlərinin təşkilati və texniki qaydada, o cümlədən hesablama texnikasındən istifadə edilməklə, nizamlanmış məcmusu

  Tam oxu »
 • informasiya sistemləri mülkiyyətçisi

  Göstərilən obyektlər üzərində tam sahiblik, istifadə, sərəncamvermə hüququnu həyata keçirən subyekt

  Tam oxu »
 • informasiya sistemlərinin təminat vasitələri

  İnformasiya sistemlərinin və texnologiyalarının yaradılması zamanı hazırlanan və onların istismarını təmin edən proqram, texniki, linqvistik, hüquqi,

  Tam oxu »
 • informasiya sorğusu

  İnformasiya əldə etmək üçün yazılı və ya şifahi müraciət

  Tam oxu »
 • informasiya sorğusu verən

  İnformasiya əldə etmək üçün yazılı və ya şifahi şəkildə müraciət edən hüquqi və ya fiziki şəxs

  Tam oxu »
 • informasiya texnologiyaları

  İnformasiya prosesləri zamanı, o cümlədən hesablama və rabitə texnikasının tətbiqi ilə istifadə edilən üsul və vasitələr sistemi

  Tam oxu »
 • informasiyalaşdırma

  İnformasiya ehtiyatlarının formalaşdırılması, təqdim edilməsi, istifadə olunması əsasında dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarə orqanlarının, təşkila

  Tam oxu »
 • informasiyanın açıqlanması

  İnformasiyanın sorğu verilmədən kütləvi informasiya vasitələrində, rəsmi nəşrlərdə, sorğu və ya məlumat kitabçalarında yayılması, İnternet informasiya

  Tam oxu »
 • informasiyanın istifadəçisi

  Özü üçün zəruri informasiyanın alınması məqsədilə bilavasitə informasiya sisteminə və ya vasitəçiyə müraciət edən və ondan ancaq istifadə hüququna mal

  Tam oxu »