Terminlər lüğəti

 • gecə vaxtı

  Yerli vaxtla axşam saat 22-dən səhər saat 7-dək olan vaxt müddəti

  Tam oxu »
 • gediş sənədi

  bilet Sərnişinin avtobusda gediş hüququnu, sərnişin və daşıyıcı arasında daşınma müqaviləsinin bağlanmasını təsdiq edən və müəyyən edilmiş formada rəs

  Tam oxu »
 • gender

  İctimai həyatın siyasi, iqtisadi, mədəni və digər sahələrində kişi və qadın münasibətlərinin sosial cəhəti

  Tam oxu »
 • gender bərabərliyi

  Qadın və kişilərin hüquq bərabərliyi və bu hüquqların həyata keçirilməsi üçün bərabər imkanlar və onların cəmiyyətdə bərabər sosial vəziyyəti

  Tam oxu »
 • geodeziya

  Yer kürəsinin formasını, ölçülərini, qravitasiya sahəsini, yer səthindəki obyektlərin koordinatlarını və mütləq yüksəkliyini, onların zamandan asılı o

  Tam oxu »
 • gəlmə turizm

  Azərbaycan Respublikasında yaşamayan vətəndaşların və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasının hüdudları daxilində səyahətləri

  Tam oxu »
 • gəmi

  Özühərəkətedən və ya özühərəkətetməyən, ticarət gəmiçiliyi məqsədləri üçün istifadə olunan üzən qurğu

  Tam oxu »
 • gəmi heyətinin siyahısı

  Gəminin gəlişi və yola düşməsi zamanı gömrük orqanları tərəfindən tələb olunan gəmi heyətinin tərkibi və sayı barədə məlumatları əks etdirən əsas sənə

  Tam oxu »
 • gəmi manifesti

  Konosamentlərin toplusunu əks etdirən və gömrük orqanına təqdim olunan yük nəqliyyat sənədi

  Tam oxu »
 • gəmi sahibi

  Gəminin mülkiyyətçisi olmasından və ya gəmidən başqa qanuni əsaslarla istifadə etməsindən asılı olmayaraq, gəmini öz adından istismar edən şəxs

  Tam oxu »
 • gəminin tutumu

  Gəmilərin ölçülməsinə dair beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq gəminin müəyyən edilən ümumi tutumu

  Tam oxu »
 • gənc ailə

  Gənclərin nikaha daxil olmasından yaranan ailə, habelə himayəsində azı bir uşağı olan və yaşı 35-dən çox olmayan tək valideyn

  Tam oxu »
 • gənclər

  Yaşı 16-dan 35-dək olan şəxslər

  Tam oxu »
 • gənclər siyasəti

  Gənclərin hərtərəfli inkişafını, cəmiyyətin həyatında onların fəal iştirakını təmin etmək məqsədi ilə dövlət tərəfindən ictimai-siyasi, sosial-iqtisad

  Tam oxu »
 • gənclər təşkilatları

  Gənclərin problemlərinin həlli, hüquqlarının müdafiəsi, mənəvi tələbatlarının ödənilməsi məqsədi ilə qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada yaradıla

  Tam oxu »
 • giriş gömrükxanası

  Sərhəd buraxılış məntəqəsində yerləşən, malların Azərbaycan Respublikasına oradan keçməklə gətirildiyi Azərbaycan Respublikasının aralıq gömrükxanası

  Tam oxu »
 • girov

  Daşınar əşyalara (ipoteka obyekti olan daşınar əşyalardan başqa) əşya hüquqlarının məhdudlaşdırılması

  Tam oxu »
 • girov kağızı

  Girovqoyanla, o borclu deyilsə, həm də borclu ilə girovsaxlayan arasında əmlakın və hüquqların girova qoyulmasını və bundan irəli gələn hüquq və öhdəl

  Tam oxu »
 • girovqoyan

  Girov qoyulan əmlaka (hüquqlara) mülkiyyət və ya tam təsərrüfatçılıq səlahiyyəti hüququ olan, əsas borc üzrə borclu kimi, yaxud girovu təqdim edən üçü

  Tam oxu »
 • girovsaxlayan

  Borclunun öhdəliyinin lazımi qaydada icra edilməsini təmin etmək məqsədi ilə girovu qəbul edən Azərbaycan Respublikasının və xarici ölkələrin fiziki v

  Tam oxu »
 • gizli reklam

  Radio, tele, audio, kino, nəşr və digər məhsullarda istifadə olunan və başqa üsullarla yayılan, istehlakçının şüuruna özünün dərk etmədiyi təsir edən

  Tam oxu »
 • gömrük anbarı

  Gətirilən malların saxlanc dövründə gömrük rüsumları, vergilər alınmadan və mallara iqtisadi siyasət tədbirləri tətbiq edilmədən onların gömrük nəzarə

  Tam oxu »
 • gömrük brokeri

  Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılan və gömrük işi sahəsində müəyyən haqq almaqla vasitəçilik edən hüquqi şəxs

  Tam oxu »
 • gömrük nəzarəti

  Gömrük işi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə, həmçinin icrasına nəzarət Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanlarına həvalə edilm

  Tam oxu »
 • gömrük nəzarəti zonalarında rejim qaydaları

  Gömrük nəzarəti zonalarının sərhədlərində və onun daxilində, gömrük orqanları tərəfindən müəyyən edilən mal və nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti, eləcə

  Tam oxu »
 • gömrük nəzarəti zonası

  Mal və nəqliyyat vasitələrinə gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinin xüsusi ayrılmış və nişanlan

  Tam oxu »
 • gömrük orqanlarında xidmət

  Azərbaycan Respublikasının hüquq-mühafizə orqanları sisteminə daxil olan gömrük orqanlarının vəzifə, funksiya və hüquqlarını öz peşəkar fəaliyyətləri

  Tam oxu »
 • gömrük ödənişləri

  Müəyyən olunmuş qaydada Azərbaycan Respublikası gömrük orqanları tərəfindən alınan gömrük rüsumları, vergilər, gömrük yığımları, hüquqi və fiziki şəxs

  Tam oxu »
 • gömrük ödənişlərinin şərti hesablanması

  ş.h Tranzit mallar sərbəst dövriyyə üçün buraxılış gömrük rejimi altında yerləşdirilməli olarsa, ödənilməli olan gömrük rüsumlarının və ya vergilərini

  Tam oxu »
 • gömrük rejimi

  Gömrük məqsədləri üçün Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin statusunu müəyyən edən müddəaların

  Tam oxu »
 • gömrük rəsmiləşdirilməsi

  Malların və nəqliyyat vasitələrinin müəyyən gömrük rejimi altında yerləşdirilməsi proseduru və bu rejimin fəaliyyətinin başa çatması

  Tam oxu »
 • gömrük rüsumları

  Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanları tərəfindən Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə malların idxalı və ixracı zamanı alınan ödənişlər

  Tam oxu »
 • gömrük rüsumu

  Mallar Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilərkən və ya bu ərazidən çıxarılarkən Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanları tərəfindən

  Tam oxu »
 • gömrük sərhəddindən keçirmə

  Malların və nəqliyyat vasitələrinin Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində müəyyən edilmiş üsullarla, o cümlədən beynəlxalq poçt göndərişləri, bor

  Tam oxu »
 • gömrük sərhədi

  Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinin sərhədi

  Tam oxu »
 • gömrük sərhədindən keçirmə

  Malların və ya nəqliyyat vasitələrinin Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində müəyyən edilmiş üsullarla, o cümlədən beynəlxalq poçt göndərişləri,

  Tam oxu »
 • gömrük tapşırığı

  Gömrük yoxlamasının aparılması haqqında gömrük orqanının vəzifəli şəxsinin qərarı

  Tam oxu »
 • gömrük yoxlama aktı

  Gömrük yoxlamasının keçirilməsi və onun nəticələrinə dair məlumatları əks etdirən sənəd

  Tam oxu »
 • göndərən gömrük orqanı

  Bütün yükün və ya onun hissəsinin BYD başladığı Razılığa gələn tərəfin hər hansı gömrük orqanı

  Tam oxu »
 • gücləndirilmiş elektron imza

  İmza sahibinin nəzarəti altında olan elektron imza vasitələri ilə yaradılan və yalnız imza sahibinə məxsus olmaqla, onu identikləşdirən, əlaqəli olduğ

  Tam oxu »
 • gündüz mədaxil kassası

  Əməliyyat günü ərzində nağd pul və digər qiymətlilərin qəbulunu həyata keçirən mədaxil kassası

  Tam oxu »
 • hadisə

  Təhlükə potensiallı obyektlərdə tətbiq olunan texniki qurğuların dayanması, yaxud nasazlığı, texnoloji rejim prosesindən kənara çıxma, eləcə də istehs

  Tam oxu »
 • hakim

  Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada həmin vəzifəyə təyin edilmiş şəxsdir (məhkəmənin sədri, onun müavini, kollegiya

  Tam oxu »
 • haqsız rəqabət

  Bazar subyektinin sahibkarlıq fəaliyyətində mövcud qanunvericiliyə zidd və ədalətsiz üsullarla üstünlük əldə etməyə yönəlmiş, bununla da digər bazar s

  Tam oxu »
 • hava daşımaları

  Müəyyən haqq müqabilində hava gəmisi ilə sərnişin, baqaj və yüklərin, habelə poçt göndərişlərinin daşınması

  Tam oxu »
 • hava elektrik ötürücü xətti

  Elektrik enerjisini ötürən, açıq havada yerləşən, dayağa və mühəndis qurğularına izolyator və armaturlar vasitəsilə bərkidilmiş naqillərdən ibarət ola

  Tam oxu »
 • hava əlaqələri

  Hava daşımaları məqsədi ilə ardıcıl olaraq həyata keçirilən uçuşlar

  Tam oxu »
 • hava gəmisi

  I Hava ilə qarşılıqlı təsir hesabına atmosferdə qalan (yer və su səthindən əks olunan hava ilə qarşılıqlı təsir istisna olmaqla) hər hansı aparat II t

  Tam oxu »
 • hava gəmisinə baxış

  Partlayıcı, yandırıcı, tezalışan və digər dağıdıcı maddələrin və qurğuların qoyulmasının mümkünlüyünü aşkar etmək məqsədilə hava gəmisinin sərnişin sa

  Tam oxu »
 • hava gəmisinin dayanacaq yeri

  Hava gəmisinin dayanması üçün nəzərdə tuulmuş perronda ayrılmış sahə

  Tam oxu »