Terminlər lüğəti

 • baxımsız

  Təlim-tərbiyə vermək, yaxud saxlamaq vəzifəsinin valideynləri və ya digər qanuni nümayəndələri tərəfindən yerinə yetirilməməsi və ya lazımınca yerinə

  Tam oxu »
 • baqaj

  Daşınmaq üçün qablaşdırılmış, sərnişin tərəfindən avtonəqliyyat vasitəsilə göndərilən və ya səfər boyu müşayiət edilən, qabariti, çəkisi və xüsusiyyət

  Tam oxu »
 • baqaj çeşidləmə yeri

  Reyslər üzrə paylanma üçün göndərilən (alınan) baqajın çeşidləndiyi yer

  Tam oxu »
 • balıq ehtiyatları

  Su hövzələrində məskunlaşan, istifadə olunan və ya istifadə oluna bilən bütün yaş hədlərindən olan balıq növlərinin, digər su heyvanları və bitkilərin

  Tam oxu »
 • balıq təsərrüfatı meliorasiyası

  Su hövzələrinin çirklənməsinin, zibillənməsinin və lilləşməsinin qarşısının alınması, sərt gövdəli su bitkilərindən təmizlənməsi, suların aerasiyası,

  Tam oxu »
 • balıqartırma

  Su hövzələrində balıq ehtiyatlarının süni yolla artırılması və bərpası, müxtəlif balıq növlərinin yetişdirilməsi, habelə balıqyetişdirmə texnologiyası

  Tam oxu »
 • balıqçılıq

  Su hövzələrində balıqların, digər su heyvanları və bitkilərinin artırılması, bərpası, yetişdirilməsi, istifadəsi, mühafizəsi və faydalı əlamətlərinin

  Tam oxu »
 • balıqmühafizə

  Balıqların, digər su heyvanları və bitkilərinin mühafizə olunmasına, qorunmasına, onların ovunun tənzimlənməsinə, artırılmasına, bərpasına və balıq tə

  Tam oxu »
 • balıqyetişdirmə

  Balıq körpələrinin süni göl və nohurlarda əmtəə məqsədilə satış çəkisinə qədər intensiv yetişdirilməsi və bəslənməsi

  Tam oxu »
 • banderol

  Pul dəstləri bağlamaq üçün Milli Bank tərəfindən təsdiq edilmiş vahid normalı kağız lent

  Tam oxu »
 • banditizm

  Təşkilatlara və ya ayrı-ayrı şəxslərə basqın etmək məqsədilə sabit silahlı qruplar (bandalar) təşkil etmə, belə qruplara (bandalara) rəhbərlik etmə

  Tam oxu »
 • bank

  Fiziki və hüquqi şəxslərdən depozitlərin və ya digər qaytarılan vəsaitlərin cəlb edilməsi, öz adından və öz hesabına kreditlərin verilməsini, habelə m

  Tam oxu »
 • bank ekvayer

  Pos-terminalın təsərrüfat subyektində quraşdırılmasını təmin etmiş və Pos-terminal vasitəsilə əməliyyatların həyata keçirilməsi üçün təsərrüfat subyek

  Tam oxu »
 • bank əmanəti müqaviləsi

  Bank əmanəti (depozit) müqaviləsinə görə bir tərəf (bank) başqa tərəfdən (əmanətçidən) və ya başqa tərəf (əmanətçi) üçün daxil olmuş pul məbləğini (əm

  Tam oxu »
 • bank əməliyyatları

  Kredit təşkilatlarının əmlakını, öhdəliklərini, kapitalını, onların hərəkətini və ümumiyyətlə maliyyə vəziyyətini ayrı-ayrılıqda özündə əks etdirən fa

  Tam oxu »
 • bank hesabı müqaviləsi

  Bank hesabı müqaviləsinə görə bank müştəriyə (hesabın sahibinə) açılmış hesaba daxil olan pul vəsaitini qəbul etməyi və hesaba salmağı, hesabdan müvaf

  Tam oxu »
 • bank holdinq şirkəti

  Bank lisenziyasına malik bir və ya bir neçə törəmə bankı olan, fəaliyyəti baş ofisinin yerləşdiyi ölkənin bank tənzimləməsi orqanları tərəfindən tənzi

  Tam oxu »
 • bank kitabçası

  Əgər tərəflərin razılaşması ilə ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, fiziki şəxslə bank əmanəti müqaviləsinin bağlanması və onun əmanət üzrə hesabına pul

  Tam oxu »
 • bank krediti

  Bağlanmış müqaviləyə uyğun olaraq qaytarılmaq, müəyyən müddətə (müddətin uzadılması hüququ ilə) və faizlər (komisyon haqqlar) ödənilmək şərti ilə, təm

  Tam oxu »
 • bank lisenziyası

  Qanunla müəyyən edilmiş qaydada verilən, fiziki və hüquqi şəxslərdən depozitlər və ya digər qaytarılan vəsaitlər cəlb etmək, öz adından və öz hesabına

  Tam oxu »
 • bank metalları

  Beynəlxalq standartlara uyğun yüksək əyar göstəricisinə qədər təmizlənmiş (affinaj edilmiş) və keyfiyyət sertifikatına malik olan qiymətli metalların

  Tam oxu »
 • bank olmayan kredit təşkilatı

  Öz vəsaiti və/və ya cəlb edilmiş vəsait hesabına (depozitlər istisna olmaqla) yalnız pul formasında kreditlər verməklə məşğul olan hüquqi şəxs

  Tam oxu »
 • bank sirri

  Bank hesabının və bank əmanətinin, hesab əməliyyatlarının və müştəri haqqında məlumatların sirrinə bank qarantiya verməsi

  Tam oxu »
 • banka aidiyyəti olan şəxslər

  Bankın inzibatçıları, struktur bölmələrinin rəhbərləri, qərarların qəbul edilməsində iştirak edən digər əməkdaşları və onlarla yaxın qohumluq münasibə

  Tam oxu »
 • bankın filialı

  Hüquqi şəxs olmayan, bankın olduğu yerdən kənarda yerləşən, öhdəlikləri üçün bankın özünün məsuliyyət daşıdığı, banka icazə verilmiş bank fəaliyyətini

  Tam oxu »
 • bankın nümayəndəliyi

  Hüquqi şəxs olmayan, bankın olduğu yerdən kənarda yerləşən, bank fəaliyyəti ilə məşğul olmağa hüququ olmayan, yalnız onun mənafelərini təmsil və müdaf

  Tam oxu »
 • bankın şöbəsi

  Hüquqi şəxs olmayan, bankın olduğu yerdən kənarda yerləşən, öhdəlikləri üçün bankın özünün məsuliyyət daşıdığı, onun respublika ərazisində depozitlər

  Tam oxu »
 • banklarda mühasibat uçotu

  Bankın aktivləri, öhdəlikləri, kapitalı, gəlirləri və xərcləri haqqında məlumatların mühasibat hesablarında ikili yazılış üsulu ilə toplanması, qeydiy

  Tam oxu »
 • bankların birləşməsi

  Bir bankın digər bankla birləşməsi və ya digər bankın xalis aktivləri və əməliyyatları üzərində nəzarətin əldə edilməsi nəticəsində ayrı-ayrı bankları

  Tam oxu »
 • bankomat

  Plastik kartlarla əməliyyatlar zamanı nağd pulların verilməsi, mal, iş və ya xidmətlərə görə nağdsız ödənişin həyata keçirilməsi və inkassasiya üçün n

  Tam oxu »
 • baş bəyannamə

  Mülki aviasiya sahəsində beynəlxalq sazişlərə uyğun olaraq «aeroportdan-aeroporta» prinsipi üzrə yazılmış və özündə hava gəmisi, onu istismar edən gəm

  Tam oxu »
 • baş kollektiv saziş

  Respublikada sosial-iqtisadi siyasətin aparılmasının razılaşdırılmış ümumi prinsiplərini müəyyən edir

  Tam oxu »
 • baş narkoloq

  Azərbaycan Respublikasının ərazisində narkoloji yardımın həyata keçirilməsini əlaqələndirən həkim–narkoloq

  Tam oxu »
 • baş psixiatr

  Psixiatriya yardımı sahəsində ərazi üzrə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təyin edilən mütəxəssis

  Tam oxu »
 • baş yol

  Kəsişən (bitişən) yola nisbətən müvafiq nişanlarla işarələnmiş yol və ya torpaq yola nisbətən bərk örtüyü olan (asfalt və ya sement-beton, daş materia

  Tam oxu »
 • baytarlıq

  Heyvan (mal-qara, quşlar, balıqlar, arılar, vəhşi heyvanlar və başqaları) xəstəliklərinin qarşısının alınması, insan sağlamlığı üçün yararlı və təhlük

  Tam oxu »
 • baytarlıq fəaliyyəti

  Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada baytarlığın idarə edilməsi, baytarlıq nəzarəti, təbabəti və əczaçılığı sahəsində həyata keçirilən fəaliyyət n

  Tam oxu »
 • baytarlıq (baytarlıq-sanitariya) qaydaları

  Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən hazırlanan, baytarlıq normativləri əsasında baytarlıq tədbirlərinin aparılması qaydasını müəyyən edən və ba

  Tam oxu »
 • baytarlıq preparatları

  Yalnız heyvan xəstəliklərinin profilaktikası, müalicəsi, diaqnostikası və heyvanların məhsuldarlığının artırılması üçün istifadə olunan baytarlıq təyi

  Tam oxu »
 • baytarlıq preparatlarının dövlət qeydiyyatına alınması

  Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən baytarlıq preparatlarının, onlara aid sənəd və materialların ekspertizası və qeydiyyat sınağının nəticələri

  Tam oxu »
 • baytarlıq preparatlarının dövlət reyestri

  Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada qeydə alınmış və Azərbaycan Respublikasında istehsalına, ixracına, idxalına və tətbiqinə icazə verilmiş bayta

  Tam oxu »
 • baytarlıq preparatlarının dövriyyəsi

  Baytarlıq preparatlarının istehsalı, aprobasiyası, daşınması, saxlanması, idxalı, ixracı, satışı və istifadəsi

  Tam oxu »
 • baytarlıq sənədləri

  Dövlət baytarlıq nəzarəti funksiyasını yerinə yetirən vəzifəli şəxslər tərəfindən dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərə və obyektlərə verilən bayt

  Tam oxu »
 • baytarlıq təbabəti

  Heyvan xəstəliklərinin öyrənilməsini, profilaktikasını, diaqnostikasını, müalicəsini və heyvanların sağlamlığının qorunmasını əhatə edən fəaliyyət sah

  Tam oxu »
 • bazar qiyməti

  Malın (işin, xidmətin) tələblə təklifin qarşılıqlı təsiri nəticəsində təşəkkül tapan qiyməti

  Tam oxu »
 • bazarın subyektləri

  Bazar münasibətlərinin iştirakçıları olan təsərrüfat subyektləri və idarəetmə orqanları

  Tam oxu »
 • beh

  Müqavilənin bağlanmasını təsdiq etmək və icrasını təmin etmək məqsədi ilə razılığa gələn tərəflərdən birinin müqavilə üzrə digər tərəfə verəcəyi ödəni

  Tam oxu »
 • bek-ofis

  Frant-ofisdən alınmış məlumatlar əsasında bağlanmış əqdlər üzrə sənədlərin qeydiyyata alınmasını həyata keçirən bank bölməsi

  Tam oxu »
 • benefisiar

  Pul vəsaitləri və ya digər əmlakla əlaqədar əməliyyatlardan son nəticədə iqtisadi və ya hər hansı digər fayda əldə edən fiziki və ya hüquqi şəxs, habe

  Tam oxu »
 • beynəlxalq daşıma

  Yüklərin və sərnişinlərin Azərbaycan Respublikası ilə (Azərbaycan Respublikasının sərhədlərindən) digər dövlətlərdəki məntəqə arasında daşınma sayılır

  Tam oxu »