Çökmə süxurlar

quru səthində və ya müxtəlif su hövzələrində əvəl mövcud olmuş süxurların və orqanizm qalıqlarının pozulma məhsularının toplanması nəticəsində əmələ gəlmiş süxurlar. Faydalı qazıntıların 75% - dən çoxu (neft, kömür və s.) Ç. s. – dan hasil edilir.
Çökdürücü qurğular
Debit