ƏQDƏS

ən müqəddəs; daha müqəddəs.
ƏXTƏR
ƏQİDƏ

Digər lüğətlərdə