Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • CAHAN

  dünya, aləm, kainat

  Tam oxu »
 • CAHANBANU

  Cahanın banusu; dünya gözəli; hökmdar arvadı

  Tam oxu »
 • CAHANBƏYİM

  cahanın bəyimi, dünya xanımı

  Tam oxu »
 • CAHANƏ

  dünya, aləm, kainat

  Tam oxu »
 • CAHANƏFRUZ

  dünyaya işıq verən; Günəş

  Tam oxu »
 • CAHANFƏR

  cahanı işıqlandıran, aləmi parıldadan

  Tam oxu »
 • CAHANGÜL

  cahanın gülü; dünya gözəli

  Tam oxu »
 • CAHANXANIM

  Cahan xanım; cahan, dünya xanımı

  Tam oxu »
 • CAHANNİSƏ

  dünyanın qız(lar)ı, cahanın gözəl(lər)i

  Tam oxu »
 • CAHANNUR

  dünyanın işığı, nuru; aləmi aydınlaşdıran

  Tam oxu »
 • CAHANTAC

  cahanın tacı; dünyanın bəzəyi

  Tam oxu »
 • CAHANZƏR

  dünyanın qızılı; gözəl, qəşəng

  Tam oxu »
 • CANALƏ

  canalan, canalıcı; olduqca gözəl qız

  Tam oxu »
 • CANAN

  sevgili, yar; çox gözəl; gözəl canı olan

  Tam oxu »
 • CANANƏ

  sevgili, yar; çox gözəl; gözəl canı olan

  Tam oxu »
 • CANAYƏ

  Ay kimi canlı, Ay kimi işıqlı, parlaq, Ay kimi gözəl qız

  Tam oxu »
 • CANBACI

  bacı can; can bacı; əziz bacı

  Tam oxu »
 • CANBƏYİM

  can bəyim; bəyim can; əziz bəyim

  Tam oxu »
 • CANELLA

  elin ruhu, canı; elin ürəyi, könlü; xalqın sevimlisi

  Tam oxu »
 • CANƏFRUZ

  qəlbi nurlandıran, könlü şəfəqləndirən

  Tam oxu »
 • CANƏFZA

  canlandırıcı, canlandıran

  Tam oxu »
 • CANFƏZA

  zövq verən, qəlbi sevindirən, ləzzət verən, könül oxşayan

  Tam oxu »
 • CANXANIM

  xanım ruhlu, xanım ürəkli; gözəl xasiyyətli, xanım kimi olan

  Tam oxu »
 • CANIGÜL

  canı gül olan; gül kimi gözəl

  Tam oxu »
 • CANRÜBA

  «can» və «rüba» sözlərindən düzəlmiş, «canan; gözəl dilbər» deməkdir

  Tam oxu »
 • CANSEL

  ruha, cana aid olan; canlı

  Tam oxu »
 • CANSU

  canı su olan; su kimi təmiz olan qız

  Tam oxu »
 • CANSUN

  canlandıran, ruhlandıran, ürəyini verən

  Tam oxu »
 • CANSUNƏ

  canlandıran, ruhlandıran, ürəyini verən

  Tam oxu »
 • CAVAHİR

  qiymətli daşlar, ləl, gövhərlər

  Tam oxu »
 • CAVAHİRAT

  daş-qaş, ləl

  Tam oxu »
 • CEVRİYYƏ

  cəfa, zülm, cəza, incitmə, sitəm

  Tam oxu »
 • CEYLA

  «ceyl» sözündən olub, «tayfa, qəbilə» deməkdir

  Tam oxu »
 • CEYLABƏYİM

  tayfanın bəyimi, qəbilənin bəyimi

  Tam oxu »
 • CEYLAGÜL

  tayfanın, qəbilənin gülü, çiçəyi; tayfa və ya qəbilə gözəli

  Tam oxu »
 • CEYLAXANIM

  tayfanın xanımı, qəbilənin xanımı; tayfa və ya qəbilənin gözəli

  Tam oxu »
 • CEYLANİSƏ

  tayfanın nisəsi, qəbilənin nisəsi; tayfa və ya qəbilənin gözəli

  Tam oxu »
 • CEYRAN

  irigözlü, incə ayaqlı gözəl heyvan; zərif, qəşəng

  Tam oxu »
 • CEYRANƏ

  irigözlü, incə ayaqlı gözəl heyvan; zərif, qəşəng

  Tam oxu »
 • CEYRANGÜL

  ceyran gülü, ceyran çiçəyi

  Tam oxu »
 • CEYRANXANIM

  Ceyran xanım, ceyran kimi xanım

  Tam oxu »
 • CƏBİRƏ

  zor işlətmə; sınıqçılıq; sarğı taxtası

  Tam oxu »
 • CƏBRİYYƏ

  məcbur edilmiş; fəlsəfədə fatalizm

  Tam oxu »
 • CƏLALƏT

  böyüklük, əzəmət, ululuq, şan-şöhrət

  Tam oxu »
 • CƏLALİYYƏ

  cəlal, böyüklük, əzəmət, şan-şövkət sözlərinin cəmi

  Tam oxu »
 • CƏLASƏT

  parlaq üzlü, işıqlı sifəti olan

  Tam oxu »
 • CƏMİLƏT

  gözəl, göyçək, qəşəng; gülərüzlü; diqqət, maraq

  Tam oxu »
 • CƏNANƏ

  sevgili, yar; çox gözəl; gözəl canı olan

  Tam oxu »
 • CƏNNƏT

  behişt; mənzərəli yer

  Tam oxu »
 • CƏNNƏTBACI

  bax: Cənnət və Bacı; çox gözəl bacı

  Tam oxu »